Het al dan niet nodig hebben van een vergunning voor het bebossen van percelen, hangt af van de ligging van je perceel op het gewestplan. Bij bebossingsprojecten kan je je steeds laten begeleiden door de Bosgroep 'Antwerpen Zuid' en/of door de lokale boswachter. De Europese en Vlaamse overheid hebben samen een nieuwe subsidieregeling uitgewerkt voor de bebossing van landbouwgronden.

Wil je meer weten over deze subsidies of heb je nog andere praktische vragen? Neem dan contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Aanvraag

Voor het bebossen van gronden dien je een onderscheid te maken tussen:

 • Het bebossen van gronden gelegen in de agrarische gebieden op het gewestplan
 • Het bebossen van gronden gelegen in de bosgebieden op het gewestplan
 • Het bebossen van gronden met groene bestemmingen op het gewestplan

Het bebossen van gronden gelegen in de agrarische gebieden op het gewestplan

  • Volgens het veldwetboek (artikel 35bis, §5) is het in de agrarische gebieden slechts toegelaten om over te gaan tot bosaanplantingen na het verkrijgen van een vergunning afgeleverd door het schepencollege. Het veldwetboek bepaalt verder dat de bosaanplanting in of naast agrarisch gebied verboden is op minder dan 6 m van de scheidingslijn.
  • Sinds 22 mei 2012 (verzameldecreet) werd artikel 87 van het bosdecreet bijgestuurd. Het stadsbestuur dient nog steeds extern advies te vragen aan de Departement Landbouw en Visserij, afdeling ABCO (algemene beleidscoördinatie) - dienst Omgeving maar deze adviezen hebben hun bindend karakter verloren. Ook bij negatief extern advies kan de eigenaar, mits vergunning van de gemeente, toch tot bebossing overgaan.

Procedure:

   • Door een eenvoudig schrijven aan je gemeente kan je de bebossingsvergunning aanvragen. Vermeld hierin de exacte locatie van je percelen en alle argumenten die je kan aanhalen ten gunste van de geplande bosuitbreiding (geen of beperkte landbouweffecten, nabijheid tot bestaand bos, geen andere natuurwaarden die geschaad worden, aanleg van toegankelijk bos ...). Stuur je aanvraag steeds aangetekend op, of geef hem, tegen gedateerd ontvangstbewijs, af bij je gemeente.
   • Indien de gemeente niet binnen de 30 dagen antwoordt, wordt de vergunning als verleend beschouwd. Bij weigering van de vergunning kan de aanvrager binnen een maand na kennisgeving beroep instellen bij de bestendige deputatie.
   • Externe adviezen: Voortaan wordt de adviesverlening door het Departement Landbouw en Visserij, afdeling ABCO (algemene beleidscoördinatie) - dienst Omgeving, gekoppeld aan deze vergunning. Het advies wordt gevraagd door de vergunningverlenende gemeente en moet worden verleend binnen een termijn van 20 dagen. Bij gebrek aan advies binnen de 20 dagen, wordt het geacht gunstig te zijn. Het advies is niet bindend, maar is nu ook nodig voor openbare bossen. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos bij bebossing op private gronden is weggevallen.
    Bij voorkeur win je zelf al dit advies op voorhand in, en voeg je dit toe aan de gemeentelijke aanvraag.  Stuur daarom de aanvraag aangetekend op. Indien je geen antwoord krijgt binnen de verstreken termijn, voeg je de brief en het bewijs van aantekening toe aan de gemeentelijke aanvraag. 
   • De bosgroep in uw regio of BOS+ kan je hierin bijstaan.

OPGELET: als de te bebossen landbouwgrond gelegen is in beschermd onroerend erfgoed dien je hiervoor toelating te hebben. Als je ook een vergunning dient aan te vragen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Milieuvergunningendecreet of het Natuur- of Bosdecreet wordt deze toelating als een door de vergunningverlener verplicht in te winnen advies in de vergunning geïntegreerd. Concreet, als je bv. een vegetatiewijziging aanvraagt wordt hiervoor door de gemeente zelf advies gevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Echter, een bebossingsvergunning in het kader van het veldwetboek valt niet onder deze regeling! Je dient in dit geval dus zelf een toelating aan het Agentschap Onroerend Erfgoed of aan de erkende onroerenderfgoedgemeente aan te vragen. Ga naar de website formulier en zoek naar 'aanvraag van de toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed'.


Het bebossen van gronden gelegen in de bosgebieden op het gewestplan

Burgers, bedrijven en publiekrechtelijke personen hoeven hier geen aanvraag voor te doen. Je kan  in principe zonder vergunning bebossen, maar vraag eerst na bij het Agentschap voor Natuur en Bos of er een omgevingsvergunning voor een vegetatiewijziging nodig is (bv bij historisch permanent grasland). Hou steeds rekening met de afstandsregels, zoals bepaald in het veldwetboek.


Het bebossen van agrarische bestemmingen in een beschermd landschap.

   • Als de te bebossen landbouwgrond gelegen is in beschermd onroerend erfgoed dien je hiervoor toelating te hebben. Als je ook een vergunning dient aan te vragen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Milieuvergunningendecreet of het Natuur- of Bosdecreet wordt deze toelating als een door de vergunningverlener verplicht in te winnen advies in de vergunning geïntegreerd. Concreet, als je bv. een vegetatiewijziging aanvraagt wordt hiervoor door de gemeente zelf advies gevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
   • Echter, een bebossingsvergunning in het kader van het veldwetboek valt niet onder deze regeling! Je dient in dit geval dus zelf een toelating aan het Agentschap Onroerend Erfgoed of aan de erkende onroerenderfgoedgemeente aan te vragen. Ga naar de website formulier en zoek naar 'aanvraag van de toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed'.

Het bebossen van gronden met groene bestemmingen op het gewestplan

(bv. natuurgebieden, de natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, de valleigebieden, de brongebieden, de natuurontwikkelingsgebieden, het Vlaams Ecologisch Netwerk, Europees beschermde gebieden): Burgers, bedrijven en publiekrechtelijke personen dienen het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos in te winnen. Hou steeds rekening met de afstandsregels, zoals bepaald in het veldwetboek. Indien positief, dan kan je overgaan tot bebossing.


Extra info