Met het Beleidsplan Ruimte geeft Stad Mechelen aan hoe ze de komende twintig jaar de ruimte wil ordenen. Een langetermijnvisie dus. Het plan wordt een beleidsdocument waarop we terugvallen voor het coördineren, begeleiden of vergunnen van projecten en voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dat plan vervangt het Ruimtelijk structuurplan Mechelen dat aan herziening toe was.

Het Beleidsplan Ruimte zal bestaan uit:

We vertrekken altijd van een aantal basisprincipes zoals: inzetten op tewerkstelling, straffe klimaatambities, een stad op mensenmaat, een plek voor groen en water … Alle basisprincipes kan je hier in detail nalezen.


Onderzoeksrapporten en strategische visie

Er zijn de voorbije jaren heel wat onderzoeksrapporten opgemaakt zoals bijvoorbeeld het Klimaatactieplan en het Regenwaterplan. De info en conclusies uit al die waardevolle rapporten worden meegenomen bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

We vatten het beschikbare materiaal samen, analyseren het ruimtelijk en voeren bijkomend onderzoek in een aantal analyserapporten. Dergelijke analyserapporten zijn opgemaakt voor:

De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn of strategische doelstellingen. De strategische visie schetst de ruimtelijke staat van Mechelen, de maatschappelijke evoluties, de ambities, de doelstellingen, een perspectief voor de toekomst en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes.

Beleidskaders en acties

Een beleidskader geeft concrete invulling aan de strategische visie en bekijkt hoe de visie in de praktijk kan worden omgezet. Beleidskaders bestaan uit operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn. Daarnaast bekijken we via welke acties en instrumenten we die beleidskeuzes kunnen realiseren.

We zetten acties en strategieën uit voor deze beleidskaders:

  • Groeiende stad: we zoeken naar strategieën rond slim verdichten, verweving en meervoudig ruimtegebruik voor o.a. wonen, werken en voorzieningen. We zoeken de plekken waar nog gebouwd kan worden en waar niet meer.
  • Groenblauwe stad: we werken instrumenten uit voor het maximaal behoud van de open ruimte, voor de vrijwaring en opwaardering van ons groenblauwe netwerk van natuur en water.
  • Werkende stad: we zoeken oplossingen voor locatiebeleid, specialisatie of nichevorming, stadslandbouw en ruimte voor bedrijvigheid via o.a. verdichting en verweving.

Er kunnen zowel locatiegebonden of -specifieke acties als meer algemene, overkoepelende acties of doelstellingen uitgeschreven worden in de beleidskaders.

Operationaliserings- en actieprogramma

Het operationaliserings- en actieprogramma geeft aan welke acties op korte en middellange termijn gebeuren om het gewenste toekomstbeeld voor Mechelen te bereiken. Die acties vloeien voort uit zowel de strategische visie als de beleidskaders. Het actieprogramma krijgt een monitoringsysteem dat regelmatig de uitvoering van het ruimtelijk beleid opvolgt en indien nodig bijstuurt.