Met het Beleidsplan Ruimte geeft Stad Mechelen aan hoe ze de komende twintig jaar de ruimte wil ordenen. Een langetermijnvisie dus. Het plan wordt een beleidsdocument waarop we terugvallen voor het coördineren, begeleiden of vergunnen van projecten en voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dat plan vervangt het Ruimtelijk structuurplan Mechelen dat aan herziening toe was.

Het Beleidsplan Ruimte zal bestaan uit:

We vertrekken altijd van een aantal basisprincipes zoals: inzetten op tewerkstelling, straffe klimaatambities, een stad op mensenmaat, een plek voor groen en water … Alle basisprincipes kan je hier in detail nalezen.


Onderzoeksrapporten en strategische visie

Er zijn de voorbije jaren heel wat onderzoeksrapporten opgemaakt zoals bijvoorbeeld het Klimaatactieplan en het Regenwaterplan. De info en conclusies uit al die waardevolle rapporten worden meegenomen bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

We vatten het beschikbare materiaal samen, analyseren het en voeren bijkomend onderzoek in een aantal analyserapporten:

  • Voor elk beleidskader: Mechelen groeit, Groenblauw Mechelen en Mechelen werkt.
  • Een overkoepelende analyse met materiaal rond meerdere ruimtelijk relevante thema’s.
  • De strategische visie schetst de ruimtelijke staat van Mechelen, de maatschappelijke evoluties, de ambities, de doelstellingen, een toekomstbeeld en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. Ze zet de overkoepelende lange termijnvisie neer voor de stad Mechelen tot 2040, waarbinnen alle beleidskaders zich dienen in te schrijven. 

Beleidskaders 

Een beleidskader maakt de strategische visie concreet en zet de visie om in de praktijk. Beleidskaders bestaan uit operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn. Daarnaast zetten we concrete strategieën uit om die beleidskeuzes te realiseren.

We zetten perspectieven en strategieën uit voor deze beleidskaders:

  • Groeiende stad: we zoeken naar strategieën om als stad op een kwalitatieve manier te kunnen groeien. Dat kan onder meer door slim verdichten, verweving en meervoudig ruimtegebruik voor o.a. wonen, werken en voorzieningen. We zoeken de plekken waar nog gebouwd kan worden en waar niet meer.

  • Groenblauwe stad: we werken instrumenten uit voor het maximaal behoud van de open ruimte, voor de vrijwaring en opwaardering van ons groenblauwe netwerk van natuur en water. Dat doen we zowel binnen als buiten het bebouwd weefsel van Mechelen. 
  • Werkende stad: we zoeken oplossingen voor een degelijk locatiebeleid voor de verschillende vormen van economie in de stad (handel, industrie, kantoren, enz.) en zoeken naar de geschikte ruimte voor bedrijvigheid via o.a. verdichting en verweving.

Operationaliserings- en actieprogramma

Het operationaliserings- en actieprogramma geeft aan welke acties op korte en middellange termijn mogelijk zijn om het gewenste toekomstbeeld voor Mechelen te bereiken. Die acties vloeien voort uit zowel de strategische visie als de verschillende beleidskaders. Het actieprogramma krijgt een monitoringsysteem dat regelmatig de uitvoering van het ruimtelijk beleid opvolgt en indien nodig bijstuurt.