De beroepskaart voor vreemdelingen is een machtiging die de vreemdeling toelaat om in België zelfstandige activiteiten uit te oefenen.

 

Voorwaarden

Je wenst een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgische grondgebied?

  • Je wenst je te vestigen als natuurlijk persoon of als mandataris van een vennootschap of een vereniging (bezoldigd of onbezoldigd mandaat)?
  • Je hebt de Belgische nationaliteit niet?
  • Je hebt noch de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), noch de Zwitserse nationaliteit?

Indien je al deze vragen positief beantwoordt hebt, moet je over een beroepskaart beschikken. 

Procedure

Je moet je aanvraag tot het krijgen van een beroepskaart indienen bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post van jouw land van verblijf, indien je in het buitenland leeft;
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze, indien je beschikt over een geldig "attest van immatriculatie model A" of een "bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister".

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.