De Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening is terug te vinden in:

  • decreten (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
  • uitvoeringsbesluiten
  • omzendbrieven
  • verordeningen
  • plannen op gewestelijk niveau (het gewestplan, gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen)
  • ...

Je kan deze zaken nalezen op de website ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Sinds 1 december 2010 is het nieuwe vrijstellingenbesluit en het besluit meldingsplichtige werken van de Vlaamse Regering in werking. Voor een aantal werken werd de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Ook het aantal van vergunning vrijgestelde werken werd aangepast. 

Let wel, er kan enkel worden gewerkt via melding of vrijstelling wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling), een verordening (lokaal reglement) of andere regelgeving (beschermd erfgoed,...).

De stad Mechelen beschikt over verschillende lokale plannen en verordeningen. Deze lokale wetgeving maakt dat er op het grondgebied Mechelen veelal nog steeds vergunningsplicht in plaats van meldingsplicht is. Daarom raden we je aan om contact te nemen met de Bouwdienst. Aan het loket van de Bouwdienst wordt toegelicht wat er voor jouw specifiek project, op jouw specifiek perceel, nodig is alsook of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA of een verkaveling geldt.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn:

  • algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid

Het gewestplan is een bestemmingsplan op Vlaams niveau waarin algemene bestemmingen zijn vastgelegd (woongebied, landbouwgebied, industriegebied, ...). 

De Vlaamse regering heeft op 18 juli 2008 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Regionaalstedelijk Gebied Mechelen" definitief vastgesteld. Dit plan stelt een aantal aanpassingen voor aan de bestemmingen en de geldende stedenbouwkundige voorschriften in delen van de gemeenten Bonheiden, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Het Vlaams Gewest is intussen gestart met de gedeeltelijke herziening van het GRUP. Eerst wordt een milieu-effectenrapport of plan-MER opgemaakt en daarna volgt de opmaak van een nieuw GRUP. Andere gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn eveneens terug te vinden op de website Omgeving Vlaanderen

Naast de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen bestaan er ook provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die terug te vinden zijn op de site van de provincie Antwerpen.

Verder bestaat er ook specifieke regelgeving voor het grondgebied Mechelen die de Vlaamse en provinciale regelgeving aanvult. Deze specifieke regelgeving zit vervat in de lokale wetgeving.