De bewoners en de gebruikers van een bepaald gebied in de stad zijn vaak het best geplaatst om knelpunten en opportuniteiten aan te geven over de sociale en fysieke aspecten van de leefomgeving. De Stad Mechelen wil die informatie graag te weten komen, zeker bij grote stadsvernieuwingsprojecten zoals dat op de Tinelsite. Daarom heeft de stad een bewonerbegeleidingsgroep voor de Tinelsite opgericht (BBG Tinel), in navolging van de bewonersbegeleidingsgroep die voor Euroshopping/Clarenhof was opgericht. Op die manier kunnen bewoners en gebruikers mee participeren aan het welslagen van het stadsvernieuwingsproject. De leden van de BBG Tinel komen op regelmatige basis samen om alle aspecten van de Tinelsite en Kazerne Dossin te bespreken.

Tijdens infovergaderingen over het project heeft de stad in 2009 een oproep gedaan aan de buurtbewoners om deel te nemen aan de BBG. Samen met leden uit de Wijkraad Centrum, de Wijkraad Noord en het buurtcomité Klein Begijnhof-Heembeemd engageren deze buurtbewoners zich om het project de komende jaren op te volgen en constructief mee te denken in het belang van de hele buurt/gemeenschap. De vaste leden zijn daardoor enerzijds de voelsprieten voor de stad om te ontdekken wat er in de buurt leeft, maar zij verspreiden anderzijds ook de informatie over het project aan andere buurtbewoners. De BBG Tinel kan een advies formuleren dat voorgelegd kan worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De rol van de BBG Tinel en de leden kan als volgt omschreven worden:

 • Inspraak en adviesverlening
  • Ervaringsdeskundigheid (als bewoner/gebruiker) maximaal mee integreren in de besluitvorming en de planning
  • Inventarisatie van suggesties, ideeën, klachten en opmerkingen van buurtbewoners, en andere actoren t.a.v. het project en dit signaleren
  • Organisatie van inspraak: ook op lokaal niveau (straat, buurt) zelf initiatieven proberen te ontwikkelen om maximaal de buurt te betrekken bij de integratie van de bewonersinvalshoek
 • Communicatie en informatiedoorstroming
  • Binnen de mogelijkheden mee instaan voor een zo ruim mogelijke verspreiding van de communicatie inzake het project
  • Communiceren in de andere richting, nl. van bewoners naar Stad Mechelen

Daarnaast organiseert de stad ook bewonersvergaderingen waarop alle buurtbewoners welkom zijn. Tijdens die vergaderingen wordt een stand van zaken gegeven en kunnen bewoners vragen stellen over het project.