Gepubliceerd op:
22
mei
2020

Er is een verbod op het oppompen van water uit waterlopen in ecologisch kwetsbare stroomgebieden.

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijnn voor de gevolgen van droogte.

Op 8 mei 2020 stelde de gouverneur reeds een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op bais van peilmetingen blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen twee weken verder zijn gedaald.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen driegen door te vallen.

Het captatieverbod is van toepassing op volgende waterlopen: Groot Schijn (gedeeltelijk), Weerijs (gedeeltelijk), Mark (gedeeltelijk), Kleine Nete (gedeeltelijk), Grote Nete (gedeeltelijk) en Platte Beek. Dit betekent dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt oppompen van drinkwater voor vee of voor het beperkt oppompen van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water. Vermijd daar niet-essentiële toepassingen. Water is een kostbaar en schaars goed. 

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.provincieantwerpen.be/waterlopen