Vergunning aanvragen

Om de groei aan CBD-shops in goede banen te leiden en de kwaliteit ervan hoog te houden is een vergunning vereist. Het administratief onderzoek dat voor de vergunning noodzakelijk is controleert de vestigings- en uitbatingsmodaliteiten. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan zowel de locatie als de onderneming. 

OPGELET! Voor het aanvragen van een vergunning dien je aan te melden met je e-ID, Itsme of een andere digitale sleutel. Je kan enkel aanmelden als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming of als derde als je hiervoor rechten hebt gekregen.

Opgelet! Je zaak mag niet openen voordat de vergunning werd afgeleverd. Reken 60 dagen vanaf dat je dossier ontvankelijk is verklaard tot de dag van aflevering. 

Een volledig overzicht van de voorwaarden kan je raadplegen in het reglement. Lees deze goed, bij aanvraag van een vergunning verklaart u zich hiermee akkoord. 

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het aanvraagformulier.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht, weigeren op grond van de ruimtelijke ligging.
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:

 • binnen de stads-/gemeentekern: indien binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht gevestigd is.
 • buiten de stads-/gemeentekern: indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht gevestigd is.
 • indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een onderwijsinstelling of een plaats die vooral door jongeren wordt bezocht, gevestigd is.
 • in de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn.

Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het
aantal vestigingen van inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden
verkocht de sociale en ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag overschrijden.
Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde,
veiligheid en rust door deze inrichting en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de
uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk
onderbroken is.

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van het aanvraagformulier. De uitbater moet in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Voor een uitbatingsvergunning onderzoekt het college van burgemeester en schepenen de moraliteit, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit van de aanvrager. De brandweer en de voedselinspectie voeren vervolgens een controle uit. De Bouwdienst gaat ook na of aan de stedenbouwkundige voorwaarden is voldaan.

De uitbatingsvergunning kan enkel worden afgeleverd indien de uitbating voldoet aan alle gemeentelijke, Vlaamse, federale en internationale regelgeving met betrekking tot de verkoop van producten op basis van cannabis.

De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 60 dagen na indiening over je aanvraag voor een vergunning.

Bij het niet naleven van het reglement kan het college van burgemeester en schepenen je vergunning schorsen of intrekken.

Volgende documenten dienen opgeladen te worden bij de aanvraag:

 • Voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de uitbater(s)
 • Uittreksel Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • Attest verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
 • Attest verzekering Brand 
 • Plan op schaal van de verkoopruimte (incl kassa's) met aanduiding van de oppervlakten
 • Ingevuld formulier 'brandpreventie brandweerzone rivierenland'
 • Foto van de buitengevel van de zaak
 • Toelating Federaal Agentschap van de Voedselveiligheid (FAVV)
 • Uittreksel uit het strafregister, model ......, indien verkoop van sterke en gegiste dranken

Het toekennen van de vergunning is kosteloos.

Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:

 • Bij wijziging van zaakvoerder van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht die reeds over een vestigingsvergunning beschikt voor een uitbating op eenzelfde locatie.
 • Bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde locatie.
 • Apothekers waar producten op basis van cannabis voor medicinaal gebruik worden verkocht conform de toepasselijke hogere wetgeving.

Een nieuwe uitbatingsvergunning is niet vereist indien een uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.

De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de duurtijd van de vergunning beperken.

Vergunning aanvragen