Cafés en restaurants dienen onderstaande maatregelen te respecteren.


Algemene maatregelen

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet– en drankgelegenheden kunnen hun zaak openen onder de voorwaarden gesteld in het horecaprotocol. Deze voorwaarden zijn voor alle horecazaken van toepassing. We lichten er enkele uit: 

 • Vanaf 27 november sluiten horecazaken hun deuren om 23u. 
 • Men mag met maximaal 6 personen plaats nemen aan één tafel. 
 • Personeelsleden dragen verplicht een mondneusmaker.
 • Klanten (ouder dan 10 jaar) dragen verplicht een mondneusmasker wanneer ze niet aan hun tafel zitten.
 • Bezoekers aan inrichtingen die behoren tot de horecasector leggen een geldig Covid Safe Ticket voor. Deze maatregel is van toepassing op elke bezoeker die ouder is dan 16 jaar. Wanneer men een geldig CST kan voorleggen, kan men toegang geven aan de inrichting aan de bezoeker. Een CST is enkel geldig in combinatie met en op vertoon van de identiteitskaart. 
 • Tijdige en duidelijk zichtbare communicatie over de maatregelen naar je klanten, personeelsleden en derden.
 • Ter beschikking stellen van handhygiënemiddelen voor personeel en klanten.
 • Regelmatig desinfecteren van de inrichting en het gebruikte materiaal.
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door Stad Mechelen.
 • Behalve op een open terras, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht:
  • Deze dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden.
  • De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm
  • Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.
  • Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.
 • Discotheken en dancings sluiten vanaf 27 november hun deuren.

Meer informatie over de geldende regels voor horecazaken


Uitbreiding terraszone

Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen, neemt de stad enkele maatregelen.

Er wordt op het openbaar domein extra ruimte vrijgemaakt voor terrassen. Waar mogelijk kan de horeca extra ruimte innemen t.o.v. het vergunde terras. De uitbreiding van de terraszone gold van 8 juni 2020 tot en met 31 maart 2021. Deze termijn verlengen we nu naar 31 maart 2022. Voor deze inname moet je geen bijkomende aanvraag indienen bij dienst Economie, op voorwaarde dat je deze vooropgestelde principes volgt.

De algemene principes die je daarbij als horeca-uitbater dient na te leven zijn:

 • Min. 2 meter vrije doorgang voor voetgangers
 • Min. 4 meter vrije doorgang voor hulpdiensten – in een bocht moet extra ruimte voorzien worden
 • Parkeerplaatsen mogen niet worden ingenomen
 • Maximale verdubbeling van het terras van 100% en dit loodrecht voor het horecapand. Indien niet mogelijk om loodrecht op het horecapand uit te breiden, kan eenzelfde uitbreiding in m² ook gebeuren in de breedte, voor zover je hier als uitbater toestemming voor krijgt van je naastgelegen buur. Deze toestemming is steeds herroepbaar. Deze ruimte zet je in om je huidige terrascapaciteit op een veilige manier te kunnen uitstallen. Het is niet toegelaten je terrascapaciteit uit te breiden ten opzichte van de huidige situatie.
 • Parasols, een menubord en verwarmingselementen (zie verder voor regelgeving) zijn toegestaan indien zij de vrije doorgang en social distancing niet belemmeren. Alle andere attributen op het terras zijn momenteel verboden: wimpels, vlaggen, bloembakken …
 • In de uitgebreide zone mag je enkel tafels en stoelen plaatsen die makkelijk verplaatsbaar zijn. Het is niet toegestaan om in deze zone (semi)permanente elementen te plaatsen.
 • Zoals de standaard vergunde terrassen, dienen ook de uitgebreide terrassen die zich in het marktgebied bevinden, op vrijdagavond weggenomen te worden zodat de zaterdagsmarkt de voorziene ruimte kan innemen.
 • Van zodra de eventsector terug mag opstarten, zullen uitgebreide terrassen die in conflict komen met de ruimte voor een event, ook tijdelijk moeten plaatsmaken voor het event. Hierover zal steeds tijdig gecommuniceerd worden.

Voor de terraspleinen in de binnenstad en aan het station bracht de Stad, op basis van de bestaande terrasinplanting, de mogelijke uitbreidingen zelf in kaart. De uitbreidingen houden rekening met de hierboven vernoemde principes en het principe van gelijkheid. Horecazaken in gelijke situaties proberen we op eenzelfde manier te behandelen.

De plannen kan je aan de rechterzijde van deze pagina onder rubriek 'documenten' terugvinden.

Voor zaken die niet gelegen zijn aan terraspleinen in de binnenstad + stationsbuurt werden er geen plannen opgemaakt. Zaken gelegen buiten deze zones mogen hun terras uitbreiden volgens bovenstaande principes.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kan een horecazaak een afwijking krijgen t.o.v. bovengenoemde principes. (Indien men niet in de standaardprocedure valt van uitbreiding met max. 100% omwille van een specifieke ligging/omstandigheden). Deze moet je wel aanvragen bij dienst Economie via het aanvraagformulier. Bij twijfel vragen we je het aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen worden binnen de vijf werkdagen behandeld.

Kreeg je een toelating voor een afwijking t.o.v. bovengenoemde principes in de periode 8 juni tot en met 31 maart 2021 en wil je deze verlengen tot en met 31 maart 2022? Dan hoef je hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je krijgt hiervoor een nieuwe vergunning die moet geafficheerd worden. Dienst Economie zal hierover persoonlijk contact opnemen.

Eens je goedkeuring voor een afwijking hebt ontvangen, moet je deze goedkeuring duidelijk afficheren op een goed zichtbare plaats aan het raam, zodat handhaving op de hoogte is van de toegestane afwijking.

Zaterdagmarkt en evenementen

De zaterdagmarkt gaat door vanaf 7u en eindigt om 13u. De markt wordt daarna ontruimd. De markt neemt ruimte in op volgende locaties: Grote Markt, Post, Schoenmarkt, IJzerenleen, D.Boucherystraat, Hallestraat, Befferstraat en Veemarkt.

Bekijk het marktplan met de nodige aandacht en hou ook in de praktijk rekening met de ruimte die gecreëerd werd voor uw terras en de ruimte die nodig is om de zaterdagmarkt op een veilige manier te kunnen organiseren. Specifiek voor ondernemers op de IJzerenleen benadrukken we nog even dat gevelterrassen tijdens de markt niet zijn toegelaten en dat de terrassen aan de kant moeten staan voor het oprijden van de marktkramers ’s morgens. Voor het afrijden van marktkramen vormen terrassen op de IJzerenleen geen probleem.

Zoals de standaard vergunde terrassen, dienen ook de uitgebreide terrassen die zich in het marktgebied bevinden, op vrijdagavond weggenomen te worden, zodat de zaterdagsmarkt de voorziene ruimte kan innemen.

Van zodra de eventsector terug mag opstarten, zullen uitgebreide terrassen die in conflict komen met de ruimte voor een event, ook tijdelijk moeten plaatsmaken voor het event. Hierover zal steeds tijdig gecommuniceerd worden.


Pleinambassadeurs

Op terraspleinen wordt gewerkt met een ambassadeur per plein. Deze werd in onderling overleg tussen de Stad en Horeca Mechelen bepaald en zal voor het toegewezen plein de billijke opdeling van de extra toegevoegde ruimte in overleg met alle betrokken horecazaken op zich nemen.

HorecapleinNaamZaak
Steenweg/SchoenmarktMiriam Van DammeUnwined
Befferstraat/VeemarktChristian MichielsCosma
IJzerenleenEva EllegeestCroque 'n Roll
Vismarkt/NauwstraatRaf PauwelsBar Popular
KorenmarktPia IndigneChili Beans
Vijfhoek/ OLV-straatAndrea De SmedtLIEF
Sint-Romboutskerkhof/WollemarktMedhi MathloutiThe Chick
StationspleinPascal VanhimsteThe M-eatery
CultuurpleinJasper BennKuub

Hoe maak je je terras brandveilig?

Het is ook belangrijk dat je nadenkt over brandveiligheid. Niet alleen voor je zaak en de klanten, maar ook bijvoorbeeld voor de woonst die achter het terras ligt. Kan de brandweer nog aan deze bewoners wanneer zij in nood zouden zijn?

Brandweerzone Rivierenland stelde richtlijnen op die je kunnen helpen om een brandveilig terras te installeren. Lees hier de folder met alle tips.


Hoe maak je je terras aangenamer?

Evenemententerras

Definitie evenemententerras: een horecaterras wordt evenementieel geëxploiteerd wanneer er sprake is van plaatsing van een buitentoog en/of animatie op de terraszone. Een evenemententerras kan aangevraagd worden voor een reeds vergund horecaterras en dat voor één of enkele dag(en) met een maximum van 6 dagen in totaal per kalenderjaar.

Aanvraag wordt ingediend via het evenementenloket. Je vraagt hiervoor een evenement aan en kiest categorie 'evenemententerras'.

Tijdens de periode van 15/3/2021 t.e.m. heropening van de horeca, kan uitzonderlijk een evenemententerras aangevraagd worden - in de vorm van tijdelijke installaties voor takeaway - voor maximaal 2 dagen per week. Vanaf opening horeca kan er nog voor max. 5 dagen in 2021 een evenemententerras aangevraagd worden.

Verwarming & Elektriciteit

We trachten zoveel mogelijk in open lucht te vertoeven. Een terras voorzien van dekentjes of verwarming is ook op minder warme momenten aantrekkelijk voor klanten.

Duurzame terrasverwarming

We heten Mechelaars en bezoekers terug welkom op gezellige terrassen in Mechelen. Een terras vraagt echter al gauw om verwarming. Als Stad die inzet op het klimaat, kiezen we hier voor duurzame terrasverwarming. De Stad en Horeca Mechelen stelden daarom al in 2020 gewone dekens ter beschikking van de horeca-ondernemers. Deze partners gaan nu echter nog een stapje verder en bieden duurzame terrasverwarming aan in de vorm van verwarmde dekens. 

 Bestel nu je verwarmde dekens voor eind december 2021 

Veiligheidsvoorschriften verwarming

Verwarmingstoestellen en verlichting zijn toegelaten op de terrassen indien ze voldoen aan volgende voorschriften:

 • Verwarmingstoestellen zijn elektrisch (bij voorkeur infrarood).
 • De toestellen zijn gekeurd (certificaat bij aankoop).
 • De toestellen en de bijhorende stroomvoorzieningen worden op zorgvuldige wijze geplaatst, zodat het risico op omvallen en/of omtrekken van het verwarmingselement en/of breuk van de leiding vermeden wordt.
 • In de onmiddellijke omgeving van het terras is een gekeurde brandblusser van minimaal één bluseenheid aanwezig.
 • De bedrading voor de stroomvoorziening van toegelaten verwarmingstoestellen en verlichtingstoestellen mag uitsluitend over de openbare weg lopen indien deze zich op een minimale hoogte van 4 meter boven het straatniveau bevindt. En mits inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen (o.a. breuklijn) of een beperkte afstand van max. 3 meter over het openbaar domein met correcte voorziening van een kabelgoot.

Indien deze bedrading over een privatieve gevel loopt, dient hiertoe de toestemming van de eigenaar van het pand verkregen te worden.

Opgelet: Het plaatsen van verwarmingselementen aan een gevel van een horecapand is niet mogelijk zonder omgevingsvergunning.

Elektriciteitsvoorziening Stad Mechelen

In samenspraak met de Stad kan bekeken worden of elektriciteit kan afgenomen worden van een nabijgelegen elektriciteitskast van de Stad, indien:

 • de bekabeling onmogelijk of zeer moeilijk is op het terras vanuit de eigen zaak
 • het om een infrarood verwarmingstoestel gaat en/of LED verlichting

De mogelijkheden hiervoor dienen steeds besproken te worden met de Stad Mechelen. Gelieve contact op te nemen met economie@mechelen.be.

Hiervoor zal een jaarlijkse forfait aangerekend worden ten bedrage van € 346,00 per jaar (driehonderd zesenveertig euro) exclusief BTW (zie retributiereglement Stad Mechelen)

Winterterrassen

Gezien de social distancing moet gerespecteerd worden, is voor vele zaken de capaciteit binnen heel wat minder dan voorheen. Om dit verlies te compenseren, kan er op de vergunde terrassen – en in sommige gevallen ook op de uitgebreide zones – een constructie geplaats worden in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022.

Maak je terras winterproof zonder extra aanvraag

Volgende elementen voor het creëren van een winterterras tijdens de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022, kunnen door iedere horecazaak worden voorzien op het vergunde terras en op de toegekende uitbreiding, zonder extra aanvraag/vergunning gezien het om een seizoenterras gaat:

 1. Op standaard vergund terras kan men bescherming voorzien tegen wind en regen door eigen vergunde parasols met elkaar te verbinden d.m.v. een parasolgoot. Men kan ook parasols van naastgelegen terrassen met elkaar verbinden indien hiervoor samenwerking is.
 2. Eveneens toegestaan zijn zijflappen aan vergunde luifels of parasols. Deze dienen in dezelfde kleur en kwaliteit te zijn als de vergunde luifel/parasol of (gedeeltelijk) transparant. In geen geval mag hiermee een volledig gesloten constructie gecreëerd worden. Minimum 1/3 moet transparant zijn en minimum 2 m dient volledig open te blijven (waarbij het plaatsen tegen een gevel als gesloten wand wordt aanzien). Een goede luchtcirculatie moet steeds voorop gesteld worden.

Opgelet: Er kan geen publiciteit aangebracht worden op eventuele zijflappen, tenzij na het bekomen van een omgevingsvergunning.

Maak je terras winterproof mét aanvraag

Een aanvraag indienen kan vanaf september 2021 via economie@mechelen.be.

Men kan ook een standaard vergund terras (en eventuele uitbreiding) winterproof maken door het plaatsen van een tijdelijke constructie. Deze tijdelijke constructie kan je plaatsen tussen 1 november 2021 en 31 maart 2022. Voor deze constructie dien je een vergunning aan te vragen en te voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Beperkt in termijn. Voor een maximum van 4 x 30 dagen per jaar volgens de voorschriften van de omgevingsvergunning.
 2. Minimum 1/3de van de constructie moet transparant zijn en min. 2 lopende meter volledig open (waarbij het plaatsen tegen een gevel als gesloten wand wordt aanzien).
 3. Constructies zijn kwalitatief, de wanden zijn in een effen uitvoering in antraciet grijs, zwart, wit, beige of transparant (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein) zonder publiciteit.
 4. Partytenten zijn verboden (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein)
 5. Ondervloeren zijn onder geen enkele vorm toegelaten (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein)
 6. Verbod op eigen aankleding van tijdelijke constructie langs buitenzijde (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein). Mogelijkheid tot het aankleden van tijdelijke constructies wordt bekeken door Stad Mechelen i.s.m. Mechelen Feest.

Toekenning moet voorgelegd worden op het college van burgemeester en schepenen en zal bekendgemaakt worden ten laatste 18 dagen na indiening van het volledige dossier.

Voor langdurige innames met constructies of constructies die verankerd worden, dient een procedure via het omgevingsloket te verlopen.


Zomer - en/of winterbar

Een zomer- of winterbar is een evenementieel geëxploiteerd terras (buitentoog en/of animatie) in de periode van 21 juni 2021 t.e.m 21 september 2021 of 1 december 2021 t.e.m 31 januari 2022. Een zomer- of winterbar kan op een locatie ingericht worden los van een bestaande horecazaak (pop-up). Een zomer- of winterbar wordt ingericht voor een periode van minimum 7, tijdens zomermaanden maximaal 100 dagen (binnen wettelijk kader van 4x30) en tijdens wintermaanden maximaal 60 dagen.

Een zomer- of winterbar dient net als andere horeca te voldoen aan volgende regelgeving:

 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarbij moet de juiste kleinhandelsactiviteit vermeld zijn, met minstens een vestigingsadres op het adres waar de pop-up store wordt uitgebaat.
 • Alle wettelijke bepalingen omtrent o.a. financiën, milieu,…
 • Horeca/drankvergunning
 • Registratie/toelating bij het FAVV (voor de verkoop en bereiding van voedingswaren).
 • Verzekering en (brand)veiligheid.
 • Voor pop-up zaken waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, blijven de bepalingen uit de Vlarem wetgeving van toepassing. Hiervoor kan wel een omgevingsvergunning of -melding vereist zijn.
 • Het bewijs van aangifte Sabam en billijke vergoeding.

Het komende jaar wordt de voorkeur gegeven aan zomerbars en winterbars van lokale (horeca)ondernemers. 

Het aantal zomerbars in de stad is gelimiteerd. Voor info kan men zich wenden het evenementenloket.

Aanvragen zomer-/winterbar

Het aanvragen van een evenemententerras of zomer-/winterbar loopt via het evenementenloket.