Welke culturele projecten komen in aanmerking voor een toelage?

Organiseer je een project dat gebruik maakt van één of meerdere kunstdisciplines (podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, vormgeving, letteren, audiovisuele kunsten, ...) dan kan je hier een toelage voor ontvangen.

Projecten moeten (ver)nieuw(end) zijn en worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: gemeenschapsvorming, artistieke kwaliteit & relevantie, toegankelijkheid & bereik en duurzaamheid. Een duidelijke omschrijving van deze criteria vind je terug in het reglement.

Projecten kunnen binnen dit reglement in principe driemaal betoelaagd worden. Uitzonderlijke projecten kunnen na drie succesvolle edities worden betoelaagd voor een meerjarige periode die uiterlijk afloopt na het eerste jaar van een volgende stedelijke bestuursperiode.

De reguliere werking van een organisatie of kunstenaar wordt binnen dit reglement niet betoelaagd.

Wie komt in aanmerking voor een toelage?

De projectindiener beantwoordt aan al de volgende voorwaarden:

  • De projectindiener is een Mechelse niet-commerciële organisatie of vereniging of een Mechelse kunstenaar.

  • Zijn/haar zetel, secretariaat, atelier of woonplaats is gevestigd in Mechelen.

  • De activiteiten waarvoor een toelage wordt aangevraagd vinden plaats in Mechelen en/of zijn gericht op een Mechelse doelgroep.

  • De projectindiener beschikt over een eigen rekening.

  • De projectindiener voert een regelmatige boekhouding die zodanig georganiseerd is dat de financiële controle door de Stad Mechelen mogelijk is.

Wanneer dien je de aanvraag in?

Projecten kunnen ingediend worden:

  • voor 15 april, indien uitgevoerd voor 30 juni van het daarop volgend jaar.

  • voor 15 oktober, indien uitgevoerd voor 31 december van het daarop volgend jaar.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het bedrag van de projecttoelage is maximum € 2.500. Voor meerjarig betoelaagde projecten bedraagt het maximum 5.000 euro.

Welke regelgeving is van toepassing?

Toelagen aan culturele projecten

Nog vragen?

cultureleprojecten@mechelen.be

 

 

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de projectverantwoordelijke

Financiële gegevens

De gegevens van de rekeninghouder zijn *

Gegevens rekeninghouder

Het project

Wanneer loopt het project? *

Partners

Partner 1

Meerdere partners? *

Partner 2

Partner 3

Geef een raming van de verschillende inkomsten en uitgaven voor het project.

Opgelet: de begroting moet in evenwicht zijn m.a.w. het totaal van de inkomsten moet gelijk zijn aan het totaal van de uitgaven. Voeg eventueel een meer gedetailleerd overzicht toe als een bijlage. Het reglement verplicht tot een inbreng van eigen middelen (inkomgelden, sponsoring, toelagen van andere overheden,...) van minimaal 20% van het gevraagde toelagebedrag.

Vergoedingen van medewerkers van de aanvragende organisatie en receptie- en representatiekosten worden niet als uitgaven aanvaard. De inzet van eigen medewerkers en/of van eigen infrastructuur wordt niet als inkomsten aanvaard.

Inkomsten

Uitgaven

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De aanvragen worden ter advies voorgelegd aan de Stuurgroep Cultuurbeleid, en vervolgens ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.

Je wordt per e-bericht en per brief op de hoogte gebracht van de beslissing binnen ongeveer anderhalve maand na de afsluitdatum van de projectoproep.