Waarvoor dient de subsidieaanvraag elektrische laadpalen?

De Stad Mechelen wil inwoners en bedrijven aanzetten om over te schakelen naar elektrische mobiliteit en zo de CO2-uitstoot op haar grondgebied terug dringen. Er kan onder andere een subsidie aangevraagd worden voor de realisatie van elektrische laadpalen op semi-publiek domein.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Een rechtspersoon met een maatschappelijke zetel of vestiging in Mechelen of een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer en gevestigd in Mechelen.

Wanneer vraag je de subsidie aan?

De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 6 maanden na de aankoop van de laadpaal en uiterlijk op 1 december 2018.

Opgelet! De subsidie wordt enkel toegekend voor factuurdatum na 1 september 2017.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

€ 750 (maximaal 1 subsidie per aanvrager).

De subsidie mag gecumuleerd  worden met andere subsidies, tenzij de andere subsidie(s) cofinanciering uitsluiten of tenzij het totaal van subsidies hoger is dan 100% van de kosten.

Welke regelgeving is van toepassing?

Lees alle voorwaarden in het subsidiereglement elektrische mobiliteit.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • relevante facturen, de kosten voor de laadpaal moeten duidelijk aangegeven zijn op de factuur en duidelijk te onderscheiden zijn van eventuele andere kosten (vb. plaatsingskosten, etc.)
  • overzichtskaart van de locatie van het perceel waarop de laadpaal staat
  • detailkaart van de plaats van laadpaal en ingerichte parkeerplaats op het perceel
  • duidelijke foto van laadpaal en parkeerplaats
  • technische fiche van laadpaal
  • keuringsattest laadpaal

 

 

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de organisatie of bedrijf

Informatie over de laadpaal

Waar is de laadpaal geplaatst?
Welk eigendomsstatuut heb je op het aangegeven adres? *
Kunnen derden exclusief werknemers een wagen opladen aan de laadpaal? *

De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement elektrische mobiliteit. Jouw aanvraag komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Is de toegankelijkheid van de laadpaal gelijk aan de openingsuren van jouw organisatie? *

Bijlagen

Ondertekening

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag ontvang je een schriftelijke ontvangstmelding.

Indien u geen ontvangstbewijs krijgt binnen een termijn van 3 weken, neemt u best contact op met het team Mobiliteit.

Team Mobiliteit controleert de aanvraag en vraagt ontbrekende bewijsstukken op indien nodig.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van het team Mobiliteit.

Specifieke controle

Gedurende een periode van 5 jaar gerekend vanaf de datum van de toekenning van de subsidie wordt gedurende geregelde tijdstippen het goed werken van de laadpaal, de toegankelijkheid en betaalmodaliteiten van de laadpaal gecontroleerd. Indien niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, wordt met een aangetekend schrijven gevraagd om binnen een termijn van 3 maanden zich in regel te stellen op straffe van terugvordering van de volledige subsidie.