Gepubliceerd op:
27
augustus
2018

Afgelopen maanden is er al heel wat gezegd en geschreven over de mogelijke komst van Plopsa nabij Technopolis. Stilaan gaat dit dossier de juiste richting uit en daarom zet de stad Mechelen de puntjes op de i.

 • Door de groei van de bevolking kampt Mechelen met een tekort aan zwemcapaciteit. Dit zowel voor zwemclubs, recreanten als scholen.
 • De sportinfrastructuur van de stad Mechelen wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (kortweg AGB SAM). De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur worden door de gemeenteraad verkozen. AGB SAM beheert de sportinfrastructuur en ontvangt daarvoor een jaarlijkse dotatie vanuit de stadskas.
 • Het zwembad aan de Geerdegemvaart dateert uit de jaren zeventig. Uit een grondige screening in 2014 is gebleken dat dit zwembad volledig versleten is met nog een levensduur van maximaal 10 jaar. De noodzakelijke renovatie is zo ingrijpend dat een nieuw zwembad goedkoper is.
 • De exploitatie van een zwembad is zwaar verlieslatend. De netto kost om een zwembad open te houden en te onderhouden bedraagt ongeveer 1 miljoen euro per jaar. Daar bovenop moet men rekening houden met renovaties en herstellingen in de looptijd van het bestaan van een zwembad. Verschillende onderdelen moeten na enkele jaren vervangen worden, zelfs van een nieuwbouwzwembad.
 • Het bouwen van een nieuw zwembad kost snel 15 miljoen euro investeringskost. Afbraak en bouw duurt theoretisch twee jaar, maar in de praktijk is dat vaak langer. Vaak spelen er onvoorziene factoren mee waar de overheid geen vat op heeft (slechte afspraken tussen aannemer, onderaannemer en leveranciers, weersomstandigheden, potentiële vervuiling, vergunningen van andere overheden,...). Gedurende die jaren is er maar één zwembad in gebruik en ontstaat er een onoplosbaar tekort aan zwemwater voor scholen, clubs en recreanten.
 • Om het capaciteitsgebrek op te vangen zal het nieuwe zwembad groter zijn dan het huidige zwembad aan de Geerdegemvaart. Het is bijgevolg niet of moeilijk inpasbaar in die omgeving. Bovendien zal een groter zwembad meer mobiliteitsbewegingen veroorzaken in een buurt met alleen woonstraten en relatief veel parkeerdruk.
 • AGB SAM heeft een marktbevraging georganiseerd met de vraag welke private partner op het grondgebied van Mechelen een nieuw zwembad wil bouwen en beheren. Ook andere gemeenten werken met private partners samen omdat het bouwen en de uitbaten van zwembaden een grote kost is voor een lokaal bestuur.
 • Plopsa kwam als beste uit de marktbevraging en wil een nieuw publiek zwembad bouwen aan de Technopolissite, in combinatie met een nieuw Plopsaqua waterpark op dezelfde site.
 • Technopolis is erfpachthouder van het totale gebied tussen E19, Zemstbaan en Zennebeemden, wat als geheel eigendom is van Vlaanderen. In totaal gaat het over een oppervlakte van circa 195.000 m2 (20 hectaren).
 • Dit gebied valt uiteen in drie delen
  • de huidige site met de gebouwen van Technopolis en haar parkings in het noorden.
  • het Gewestelijk Ruimtelijke Structuurplan ‘Gebied voor stedelijke ontwikkeling’ in het midden.
  • het bosgebied ten zuiden van dat GRUP.
 • In het hele gebied dat eigendom is van Technopolis is ca 100.000 - 110.000 m2 effectief bebost. (10-11 hectaren). Dit bos bevindt zich zowel in het midden- als het zuidelijke deel.
 • Het bosgebied ten zuiden van het GRUP is ongeveer 60.000 m2 groot. Hier ligt het oudste en het meest waardevolle bos. Evident wordt dit deel helemaal behouden. Dit zuidelijke deel is goed voor 55 - 60 % van het totale bosgebied.
 • Het middenstuk kreeg met een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan als bestemming:  ‘Gebied voor stedelijke ontwikkeling’. Dit GRUP is 85.000 m2 groot. In dat gebied is ongeveer de helft of 40.000 - 50.000 m2 effectief bebost. De andere helft is parking voor Technopolis, er ligt een gewezen voetbalveld (tot 2009 in gebruik geweest) en een brede strook ervan, gelegen achter de woningen van de Zemstbaan,  is weiland.
 • Van dit ‘Gebied voor Stedelijke Ontwikkeling’ mag volgens de voorschriften van het RUP ca. 65.000 m2 effectief ontwikkeld worden. Op de rest mag niet worden gebouwd en moet behouden blijven als buffer achter de tuinen van de woningen op de Zemstbaan (buffer van 50 meter en ca. 10.000 m2, vandaag onbebost) en als buffer ten aanzien van E19 en afrit E19 (ca. 10.000 m2, vandaag bebost).
 • In het gebied van het GRUP waar dus effectief mag worden gebouwd en het bos potentieel zou kunnen verdwijnen is ca. 30.000 - 40.000 m2 van de 65.000 m2 effectief bebost. Indien al deze bomen zouden gekapt worden, blijft nog altijd 60 tot 75% van het huidige bos behouden, waaronder het volledige waardevolle deel van het bos.
 • Als we de buffer achter de tuinen van de woningen van de Zemstbaan bebossen en geen enkele andere randvoorwaarde opleggen (wat we wel gaan doen, zie verder), blijft altijd 70 % tot 85% van het bos behouden en kan het bosgebied nooit met meer dan 20.000 tot 30.000 m2 verminderen (2 tot 3 hectaren van de 10 tot 11 hectaren bebost gebied).
 • Technopolis en Plopsa hebben inmiddels een principe-akkoord over een samenwerking, waarbij de laatste 4,8 hectaren in erfpacht krijgt. Daarop zal Plopsa het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid kunnen realiseren voor de AGB SAM, te samen met een Plosaqua waterpark.
 • De opbrengsten van de samenwerking met de Plopsa Groep laten Technopolis toe om haar werking te financieren en noodzakelijke investeringen te doen in het vernieuwen van haar installaties. Bovendien kunnen synergiën extra publiek naar de site Technopolis brengen.

Wat betekent dit nu financieel voor Mechelen en voor de Mechelaars?

 • De AGB SAM krijgt een gloednieuw en groter zwembad dan het zwembad Geerdegemvaart. We (lees: de Mechelse belastingbetalers) sparen daarmee de investeringskost van een nieuw zwembad (ongeveer 15 miljoen euro) volledig uit.
 • Plopsa moet dit zwembad 28 jaar lang in goede staat houden, de noodzakelijke renovaties doen en uitbaten. Ook hier spaart AGB SAM (en dus de Mechelse belastingbetaler) op de looptijd van 28 jaar verschillende miljoenen euro’s uit.
 • De prijzen voor de gebruikers - scholen, clubs én recreanten - blijven ongeveer dezelfde als die van vandaag: 2,5 euro voor minderjarigen, 3 euro voor volwassenen. Daarmee is dat nieuwe zwembad een van de goedkoopste uit de brede regio (enkele prijzen voor volwassenen: Lier 6,9 euro, Turnhout 6 euro, Leuven 6,5 euro, Dendermonde 4,5 euro). De komende 28 jaar kan Plopsa de inkomprijzen uitsluitend indexeren. Dat is zo vastgelegd in het contract tussen AGB SAM en Plopsa. Mensen krijgen dus meer kwaliteit voor eenzelfde prijs. Ze zwemmen in een nieuw en modern zwembad en hebben met hun ticket ook gratis toegang tot het Plopsaqua waterpark.
 • Het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid zal fysiek gescheiden zijn van het commerciële Plopsaqua waterpark. Het water van het zwembad Mechelen-Zuid heeft zelfs een andere temperatuur dan in het Plopsaqua waterpark. Mensen zullen er in een neutrale, rustige omgeving kunnen zwemmen zonder Studio-100 omkadering. Er zal zelfs een afzonderlijke ingang voorzien worden voor het stedelijk zwembad.
 • In het overeenkomst met Plopsa over het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid is er bijzondere aandacht geschonken aan de clubs. Zo zullen voorzieningen getroffen worden om het organiseren van waterpolo in het 25 meter bad van het stedelijk zwembad mogelijk te maken, inclusief tribunes voor toeschouwers en supporters. Ons Mechels waterpoloteam is bekerhouder in eerste klasse en al lang vragende partij voor zulke tribunes.
 • In het Plopsaqua waterpark is er een tweede 25 meter bad voorzien, wat voor extra capaciteit zorgt.
 • AGB SAM betaalt een jaarlijkse vergoeding aan Studio 100 die in orde van grootte overeenkomt met de huidige exploitatiekost, om en bij het miljoen euro per jaar. Ook als we zelf een zwembad zouden bouwen, zou de jaarlijkse exploitatiekomst om en bij de 1 miljoen euro bedragen, bovenop de investeringskost van 15 miljoen die we dan zelf moeten dragen. En daarnaast zouden er met de loop der jaren ook extra herstellings- en onderhoudskosten bijkomen door onvermijdelijke slijtage.
 • Bovendien wordt dit nieuwe zwembad niet gebouwd op een grond van de stad, maar op grond van Technopolis, waardoor stadsgrond vrijkomt voor andere bestemmingen.

Wat betekent dit voor de bewoners van de wijk Tervuursesteenweg en de andere Mechelaars?

 • Als we het zwembad Geerdegemvaart zouden vernieuwen, is dat niet alleen veel duurder maar zouden we ook minstens twee jaar met een acuut tekort aan zwemcapaciteit zitten. Nu is dat niet het geval. Het zwembad Geerdegemvaart sluit maar op het moment dat het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid open gaat.
 • De parkeerdruk in de wijk Tervuursesteenweg rond het zwembad neemt drastisch af op het moment dat het zwembad gesloten wordt. Mocht een nieuw zwembad daar toch worden gebouwd en fysiek kunnen worden ingepast, dan betekent dit drastische toename van de parkeerdruk voor de buurt. Er zouden niet alleen meer mensen komen zwemmen, maar het nieuwe zwembad zal ook over een tribune beschikken voor toeschouwers bij waterpolowedstrijden. We spreken dan toch snel over tweehonderd extra auto’s bij wedstrijden.
 • Het volgende stadsbestuur zal bepalen wat er op de plaats waar nu het zwembad staat zal komen. Iedere partij kan betreffende deze invulling nu al haar ideeën kenbaar maken.
 • In het stationsproject zijn afzonderlijke, kwaliteitsvolle, veilige en zelfs ongelijkgrondse fietsverbindingen voorzien tussen het stadscentrum (en dus ook tussen de wijk Tervuursesteenweg en Mechelen-Zuid) en de site Technopolis. Het zwembad Mechelen-Zuid zal bijgevolg gemakkelijk en comfortabel bereikbaar zijn voor fietsers. Deze fietsinfrastructuur, in belangrijke mate door Vlaanderen gefinancierd, was reeds gepland en gebudgetteerd. Ze sluit ook naadloos aan op de toekomstige fiets-o-strade van Mechelen naar Brussel.
 • De ontsluiting met openbaar vervoer van de site Technopolis zal ook gevoelig worden versterkt.
 • Reeds in het verleden was uitdrukkelijk bepaald dat ook nieuwe en verdere ontwikkelingen op de Technopolissite voor auto’s uitsluitend via de rotonde bereikbaar zijn. Dit sluit extra autoverkeer op de Zemstbaan volledig uit.

Wat zijn de vragen en randvoorwaarden van het stadsbestuur?

 • Er moet een zo zuinig mogelijk ruimtebeslag worden nagestreefd, zodat we zoveel mogelijk bos en groene ruimte kunnen behouden We denken daarbij op de eerste plaats aan een bredere buffer achter woningen en behoud van groen aansluitend bij het zuidelijke deel van de site. Zo moet het mogelijk zijn om in de praktijk een groot deel van de omvang van het beboste gebied te behouden. Door de voorziene bufferstrook achter de woningen te bebossen kan er een hectare bos bijkomen. Als we de buffer kunnen verbreden en ook de niet-beboste strook naast die buffer kunnen aanplanten, dan komt er nog een hectare bos bij. Alleen al deze ingreep zorgt ervoor dat het verlies beperkt blijft tot 10.000 - 20.000 m2 (één tot twee hectare). Er kan dan een bos behouden blijven die een omvang heeft van 80% tot meer dan 90% van het bestaande bos. Dat is het absolute minimum dat we willen bewaren.
 • Als het ruimtebeslag van de parking kan worden teruggedrongen is zelfs een behoud van beboste oppervlakte die even groot is als vandaag haalbaar op de site zelf. Om dat te bereiken willen we dat op men op de site werkt met een rationeel parkeerbeleid, met geïntegreerde parking voor Technopolis, zwembad en Plopsaqua. Op die manier kan hun ruimtebeslag zoveel mogelijk worden ingeperkt. We vragen een onderzoek naar een gelaagde parking. Tegelijk moet men de bestaande parking en de directe omgeving van Technopolis, zwembad Mechelen-Zuid en Plopsaqua maximaal vergroenen.
 • Mocht een bos met exact dezelfde oppervlakte toch niet voor 100 % haalbaar zijn en een klein deel ervan verloren gaat, dan willen we – conform het GRUP op basis van de plan-MER - elke 100 m2 bos die toch nog verloren gaat elders in Mechelen compenseren met 200 m2 bijkomend bos.
 • Zowel het zwembad Mechelen Zuid als Plopsaqua moeten duurzame gebouwen worden met onder andere zonnepanelen en een eigen waterzuiveringsinstallatie.
 • Waardevolle en grote bomen binnen het domein van Technopolis moeten ook maximaal worden behouden.
 • Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Technopolissite legt duidelijke randvoorwaarden op die de stad zal bewaken: onder meer in verband met het behoud van natuurwaarden (vergroenen parking), waterhuishouding (buffering) en mobiliteit.

Wat zijn de volgende stappen die het stadsbestuur wil zetten?

 • Er wordt een intensief overleg opgestart met Technopolis en Plopsa met het oog op het realiseren van de randvoorwaarden die de stad oplegt.
 • De stad organiseert in de loop van september een overleg met de actiecomités.
 • In het najaar volgt een uitgebreide overlegronde met de bewoners en alle betrokken actoren.
 • De stad staat in voor de aflevering van de omgevingsvergunning. Ze zal aan die omgevingsvergunning de hierboven beschreven voorwaarden verbinden, evident met respect voor de rechten van alle betrokken partijen.

Conclusie

 • De stad Mechelen subsidieert geen commercieel waterpark, maar betaalt enkel een jaarlijkse vergoeding voor de uitbating van een klassiek, neutraal en afgescheiden zwembad op dezelfde site. Die vergoeding is gelijkaardig aan de huidige jaarlijkse kostprijs. De investeringskost voor een nieuw zwembad valt weg.
 • De prijzen voor de Mechelaars blijven gelijk, maar men krijgt wel meer aanbod en kwaliteit. In plaats van een sluiting van minstens 2 jaar blijft het zwemaanbod in onze stad de hele tijd gegarandeerd en wordt het zelfs uitgebreid.
 • Hoewel 40% van het gebied al jaren is ingekleurd als stedelijk ontwikkelingsgebied en dus bebouwd kan worden, blijft sowieso 75 à 85% van het groen gevrijwaard. Door de voorwaarden die de stad Mechelen nu al oplegt, wordt (een zo goed als volledig) behoud van het bos haalbaar.
 • Er komt geen groter zwembad aan de Geerdegemvaart met tribune en faciliteiten voor een waterpolocompetitie in eerste klasse, waarmee de druk op de woonbuurt gevoelig zou toenemen. Het volgende stadsbestuur zal bepalen wat er op de plaats waar nu het zwembad staat zal komen.
 • Sneller dan gebruikelijk is, communiceert de stad actief de voorwaarden verbonden aan het project. Buurtbewoners van zowel de Zemstbaan en de Geerdegemvaart zullen proactief betrokken worden bij de verdere concretisering.
 • Al deze modaliteiten spelen in op de Mechelse noden en de wensen van het Mechelse stadsbestuur, waardoor het project niet te vergelijken is met Plopsaqua in De Panne (één geheel) of de plannen in Antwerpen (geen prijs).