In november 2017 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een nieuwe straat nl. de Luyzenbergstraat en de verkavelingsvergunning voor de bouw van appartementen in het nieuwe woongebied Spreeuwenhoek.

De RvvB struikelt namelijk over de milieueffectenrapportering (MER) van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van Spreeuwenhoek. Nochtans volgde de stad de regels opgelegd door de dienst MER van de Vlaamse overheid. Het RUP werd in 2012 goedgekeurd en in 2015 kreeg de stad Mechelen nog een stedenbouwkundige vergunning voor dit project. Dat wordt door de RvvB ook niet betwist.

Voor zijn arrest verwijst de RvvB naar een arrest van het Hof van Justitie van 2011 waarbij de Vlaamse overheid een Europese richtlijn over milieueffectenrapportering verkeerd heeft omgezet in de Vlaamse wetgeving.

Het gevolg is nu wel dat er geen rechtszekerheid meer bestaat over de wettigheid van het RUP Spreeuwenhoek. De enige rechtszekere oplossing voor de geplande woonontwikkeling is een nieuw RUP Spreeuwenhoek met herneming van alle procedures. Een oplossing in het algemeen belang, die ruimte schept om de groei van onze stad op een kwalitatieve manier op te vangen.

De eerste gesprekken met de Vlaamse overheid, de betrokken ontwikkelaars en het buurtcomité zijn intussen al achter de rug. Uiteraard worden de buurt en omwonenden betrokken bij de opmaak van het nieuwe RUP, zoals dat trouwens wettelijk voorzien is. Een nieuwe RUP-procedure zal ongeveer 2,5 jaar in beslag nemen.

Wat vergund is, in uitvoering is of uitgevoerd werd, blijft intussen gewoon behouden. Het huidige RUP blijft immers bestaan tot het nieuwe RUP er is.