Online aanvragen

Leegstand van woningen opsporen en aanpakken is een gemeentelijke bevoegdheid.
De stad Mechelen wil de leegstand actief bestrijden. Zij maakt hiervoor gebruik van de basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn.
Mechelen spoort actief leegstaande woningen op. Bij langdurige leegstand wordt de woning op een inventaris geplaatst wat uiteindelijk kan leiden tot een heffing.

Heb je zelf een leegstaande woning gezien? - maak een melding via ons meldingsformulier!

Wanneer is er sprake van leegstand, en hoe is die te beoordelen?

Een woning geldt als leegstaand wanneer zij gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden:

  • niet wordt bewoond -
    bvb. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister
  • niet wordt gebruikt in overeenstemming met elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt -
    bvb. als de woning als kantoor wordt gebruikt.

 

Procedure

Vaststelling van leegstand

Aan de hand van een technisch verslag leegstand wordt er een administratieve akte opgemaakt.
Onze administratie verzamelt alle gegevens die bekend zijn over het pand (stedenbouwkundige vergunningen, historiek van bewoning of gekend als handelspand, eventueel gekende controles inzake woonkwaliteit of studentenkamers etc). Wanneer er voldoende aanwijzingen zijn voor leegstand, wordt een controle ter plaatse georganiseerd om de leegstand vast te stellen.

De vaststelling van leegstand gebeurt vanop het openbaar domein door een woningcontroleur. De controleur gaat na aan de hand van enkele objectieve criteria of een woning al dan niet leegstaat: bijvoorbeeld is de woning bemeubeld of niet, puilt de brievenbus uit of is ze dichtgeplakt, ziet de woning er onderhouden of eerder verlaten uit… Ook omwonenden of de wijkagent kunnen geraadpleegd worden.

Inventarisatie

Na het versturen van de kennisgeving en de administratieve akte kan de eigenaar de inventarisatie betwisten binnen de 30 dagen.

De opname op de inventaris, op datum van de administratieve akte van vaststelling van leegstand, volgt 1 maand na de kennisgeving tenzij de woning ondertussen in gebruik is genomen of verkocht is.
De eigenaar(s) van de woning worden op de hoogte gebracht dat het pand wordt opgenomen op de inventaris.

Heffing

Op datum van inventarisatie (= datum van administratieve akte), is de eigenaar jaarlijks een heffing verschuldigd.

Om de heffing te vermijden, kan de eigenaar een vrijstelling aanvragen dmv. het vrijstellingsformulier

Schrapping van de inventaris

Als de woning minstens 6 maanden ononderbroken bewoond is; na inschrijving in de bevolkingsregisters - na bezoek van de wijkagent - én van een medewerker van de dienst Wonen 6 maanden later, kan de woning  geschrapt worden uit de inventaris.

Vrijstelling van de heffing

Het reglement voorziet in een aantal vrijstellingsmogelijkheden. Deze staan opgelijst in het reglement.
Om de vrijstelling aan te vragen gebruik de button online aanvragen op deze pagina.

Bezwaar indienen na ontvangst van een heffing

Na ontvangst van een heffing/aanslagbiljet kan de eigenaar bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Het eerste jaar bedraagt de heffing (aanslagjaar 2019) 4056,00 euro

Nadien wordt de heffing jaarlijks vermenigvuldigd x+1, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking opgenomen is op de inventaris. x kan niet meer bedragen dan 4.

Regelgeving

Raadpleeg het uitgebreide geldende reglement bij de gerelateerde documenten.

Aanvullende Vlaamse maatregelen ten gevolge van leegstand.

Stimulerende maatregelen:

  • de koper van een geregistreerd pand kan een vermindering krijgen op de heffingsgrondslag voor de bepaling van de registratierechten

Bindende maatregelen:

  • als een jaar na opname in het register de indicaties van leegstand blijven bestaan, moet de eigenaar de gemeentelijke leegstandsheffing betalen
  • er rust een recht van voorkoop op elke woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Dat betekent dat bepaalde besturen (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en eventueel ook het OCMW) het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs;
  • onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.
Online aanvragen