Nooddecreet

Op 20 maart 2020 keurde de Vlaamse regering door het coronavirus een ‘Nooddecreet’ goed.

Dit Nooddecreet voorziet twee zaken:

  • Een tijdelijke afwijking op de omgevingsvergunnings- en meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
  • De Vlaamse Regering mag maatregelen treffen bij geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Dit maakt het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen en bepaalde beslissingstermijnen mogelijk. 

De tekst van het Nooddecreet vind je terug op de website van Vlaanderen.

Noodbesluiten

Op 24 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering in navolging van het ‘Nooddecreet’ een besluit goed met maatregelen voor omgevingsvergunningsprocedures.

Bijkomend keurde op 27 maart 2020 de Vlaamse Regering een besluit goed met bijzondere regels voor de proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC).

Meer info en de volledige teksten staan op de website van het omgevingsloket.

Meldingen

Voor dossiers die een loutere melding inhouden, van de voorgenomen stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, blijft de termijn van aktename 30 dagen. Deze termijn is (momenteel) een termijn van orde: wordt de termijn overschreden, heeft dit geen gevolgen. De termijn om in beroep te gaan tegen de aktename wordt verlengd met een periode van 30 dagen. Concreet betekent dit dat je 75 dagen (i.p.v. 45 dagen) hebt om in beroep te gaan.

Termijn verklaring volledig- en ontvankelijk

De termijn van 30 dagen om een aanvraag volledig en ontvankelijk te verklaren, blijft behouden.

Beslissingstermijnen lopende aanvragen en administratieve beroepen

Voor aanvragen/administratieve beroepen ingediend tot en met 24/04/2020 wordt de beslissingstermijn uitgesteld met:

  • 30 dagen bij een vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek)
  • 60 dagen bij een gewone procedure (met openbaar onderzoek)
  • 60 dagen wanneer nog een beslissing in beroep moet genomen worden.

De datum van 24/04/2020 kan nog verlengd worden door de minister indien dit noodzakelijk blijkt. Verlengingen zijn echter beperkt tot de einddatum van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (momenteel 17/07/2020).

Dit geldt ook voor nieuwe vergunningsaanvragen en nieuwe administratieve beroepen (ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020) - Lopende en nieuwe verzoeken en initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning (ingediend vóór 24 maart 2020 en ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020)

Openbare onderzoeken

De maatregelen hebben ook hun impact op dossiers waarvoor een openbaar onderzoek verplicht is.

  • Voor dossiers waarvan het openbaar onderzoek afgelopen is, is enkel de verlenging van de beslissingstermijn van toepassing.
  • Voor dossiers waarvan het openbaar onderzoek werd opgestart tot en met 24/03/2020, wordt het openbaar onderzoek opgeschort tot en met 24/04/2020. Bezwaren die ingediend worden van 24/03 tot en met 24/04/2020 zijn wel ontvankelijk en worden behandeld.
  • Voor dossiers waarvoor nog geen openbaar onderzoek werd opgestart, kan pas een openbaar onderzoek plaatsvinden na 24/04/2020.

Deze opschorting tot en met 24/04/2020 kan nog door de minister worden verlengd indien dit noodzakelijk zou blijken.

Hoorzittingen tijdens beroepsprocedures

De provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar kan beslissen om hoorzittingen alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden. Een hoorzitting uitstellen tot na het einde van de maatregelen kan ook omdat de beslissingstermijnen verlengd zijn.

Termijnen om beroep in te stellen

De termijn om een administratief beroep in te stellen tegen een beslissing over een omgevingsvergunning wordt verlengd met 30 dagen (dus 60 dagen i.p.v. 30 dagen) voor zover de termijn om een beroep in te dienen nog niet verstreken is op 24/03/2020.

Deze termijn van 30 dagen kan verlengd worden indien noodzakelijk.

Ook de termijn om een beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (van toepassing bij een (niet-)aktename van een melding en bij een (weigering) opname als ‘vergund geacht’ in heet vergunningenregister) wordt met 30 dagen verlengd.

Deze termijn van 30 dagen kan verlengd worden indien noodzakelijk.

Uitvoering van de vergunning

Normaal gezien mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de aanvrager niet binnen de 35 dagen op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep. Deze termijn wordt verlengd met 30 dagen en wordt dus op 65 dagen gebracht voor omgevingsvergunningen verleend vanaf 24/03/2020 tot en met 24/04/2020.

De einddatum van 24/04/2020 kan door de minister nog verlengd worden indien noodzakelijk.

De einddatum van de civiele noodsituatie omwille van de volksgezondheid is op dit ogenblik vastgesteld op 17/07/2020. Dat betekent dat de genoemde verlengingen / schorsingen uiterlijk tot en met 17/07/2020 kunnen verlengd worden. Afhankelijk van de situatie kan ook de einddatum van de civiele noodsituatie nog verlengd worden en kunnen bovenstaande termijnen ook nog verlengd worden.

De genomen maatregelen hebben uiteraard een impact op de verwerking van de aanvragen binnen de afdeling Omgeving (Bouwdienst en dienst Milieu en Landbouw).

In de mate van het mogelijke worden alle aanvragen binnen de vereenvoudigde procedure (geen openbaar onderzoek) en de gewone procedure (wanneer het openbaar onderzoek al is afgelopen voor 24/03/2020) binnen de vooropgestelde termijnen behandeld. Wanneer dat niet zou lukken, doen we er alles aan om alles zo spoedig mogelijk af te handelen.

Voor aanvragen waarvan een openbaar onderzoek moet opgestart worden na 24/03/2020, moeten we de verlengde beslissingstermijnen hanteren.