Startdatum
4 juni 2012
Einddatum
30 juni 2022

Openbare werken brengen haast altijd hinder met zich mee en dat betekent vaak een grote hap uit de omzet. Maar er bestaan ook mogelijkheden om u hierin bij te staan.  Hieronder vindt u een overzichtje van de wettelijke steunmaatregelen. 

Externe informatie: Meer informatie kan u vinden via  deze link. De meest recente informatie kan u ook hier raadplegen

U kan ook steeds terecht bij onze dienst Economie voor verdere vragen of opvolging van uw dossier.

Tot 30 juni

 1. Rentetoelage(tot 30 juni 2017)

De rentetoelage is een tussenkomst van de Vlaamse Overheid in de afbetalingslast van bestaande leningen en nieuwe overbruggingskredieten bij openbare werken die minstens één maand duren.    Dit geldt voor zelfstandigen en kmo’s met minimum 1 exploitatiezetel in het Vlaams gewest en met ruimtes die toegankelijk zijn voor leverancier en klant. Deze rentetoelage gaat van kracht in geval van ‘verstoorde bereikbaarheid’. We spreken van verstoorde bereikbaarheid bij:

 • Openbare werken voor een gewijzigde verkeerssituatie zorgen, waarbij de toegang voor klanten en leveranciers belemmerd of verhinderd wordt voor minstens één maand.

 • Er werken in dezelfde straat of aanpalende straten zijn
 • Er door omlegging geen normale verkeerscirculatie is
 • De openbare werken invloed hebben op uw omzet

Je doet hiervoor een aanvraag - ten laatste zes maanden na het beëindigen van de werken bij het Agentschap Ondernemen. Meer info vind je op de website van het Agentschap Ondernemen.

 1. Inkomenscompensatievergoeding(tot 30 juni 2017)

De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding van 76,31 EUR per dag, dit vanaf de achtste dag volgend op de sluiting ( tarief van 2014) voor ondernemers die hun verkoopruimte moeten sluiten als gevolg van openbare werken.

Dit voor zelfstandigen, meewerkende echtgenotes/ echtgenoten en kleine ondernemingen die:

 • Rechtstreeks producten verkopen of diensten verlenen aan klanten in een fysiek verkooppunt
 • De verkoopruimte sluiten
 • Geen andere beroepsinkomsten hebben
 • Minder dan 10 werknemers
 • Met een jaaromzet en balanstotaal kleiner dan 2 miljoen euro

Wanneer gebeurt dit? Indien aan minstens één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden
 • Geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden
 • Een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen
 • De toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk

Hoe? Na aanvraag van een attest van hinder bij de gemeente stuurt u dit samen met het ingevulde aanvraagformulier, aangetekend of via mail met ontvangstbewijs, naar het Participatiefonds, ten minste 7 dagen voor de sluiting. Een eerste aanvraag kan voor maximum 30 kalenderdagen, nadien is een verlenging van telkens 60 dagen mogelijk

Vanaf 1 juli 2017

Rentetoelage en inkomenscompensatie vervallen.  

Let op:

Vanaf 1 juli is er een nieuwe regeling ter vervanging van de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding, lees even mee hier

Dit is geldig voor alle werven opgestart na 1 juli 2017.  Vanaf punt 2 hieronder: dit was er vroeger reeds en blijft bestaan.

1. Hinderpremie

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor uw deur. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

Wat? Financiële tegemoetkoming voor hinder door werken voor de deur van uw zaak.

Voorwaarden Kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met maximum 9 werknemers. Er moet ernstige hinder door werken zijn.

Bedrag De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Aanvraagprocedure Er wordt een brief gestuurd naar u met een dossiernummer. Na ontvangst, vraagt u via de webapplicatie, www.vlaio.be/hinderpremie zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan.

Vervolgstappen De hinderpremie wordt voorafgaand aan de hinder uitbetaald.

2. Uitverkoop

Een uitverkoop is de mogelijkheid tot het verkopen met verlies. De regeling is vastgelegd in hoofdstuk VI van het Wetboek Economisch Recht. Dit kan door overmacht door openbare werken. Overmacht staat voor een gebeurtenis die geheel buiten de wil van de verkoper plaatsvindt en waaraan hij niet kan ontkomen.

Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden:  

 • Uitverkoop in het gebruikelijke verkooppunt
 • Uitverkoop van het volledige aanbod
 • Bij communicatie, reclame, folders, … steeds melding maken van de startdatum
 • Rekening houden met de sperperiode (schoenen, kleding, lederwaren)        

3. Vrijstelling Sociale zekerheidsbijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdragen wanneer ze door verminderde inkomsten tijdelijk moeilijk – of niet kunnen betalen.

Hoe kan dit? Door een aangetekende aanvraag bij het sociaal verzekeringsfonds binnen te doen.

4. Uitstel betaling RSZ-bijdragen

Het uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen gaat over het uitstel van zowel de werknemers- als de werkgeversbijdragen. Zoiets gebeurt enkel in geval van overmacht (wanneer je dit bijvoorbeeld kan aantonen door een attest van hinder.) Hoe, waar? Bij directe inningen van de RSZ of het sociale secretariaat.

Meer info hierover vind je op www.rsz.fgov.be

5. Tijdelijke werkloosheid

Wat is tijdelijke werkloosheid?

De mogelijkheid om uw personeel tijdelijk werkloos te stellen. Dit kan het geval zijn bij:          

Werkgebrek op grond van overmacht :

 • Arbeiders en bedienden
 • Enkel tijdelijke fulltime schorsing

 Werkgebrek op grond van economische oorzaken

 • Enkel arbeiders
 • Maximum 4 weken
 • 7 dagen op voorhand melden aan RVA

 Schorsing bedienden wegens werkgebrek

 • Voldoen aan meetbare voorwaarden, bijvoorbeeld een productiedaling van 10%
 • Begon als een crisismaatregel, maar is nu permanent.

Hoe doe je dat? Stem steeds af met het werkloosheidsbureau van de RVA.

6. Fiscale maatregelen

Fiscale maatregelen kunnen uitstel van betaling of kwijtschelding van nalatigheidsintresten op btw, directe belastingen en gemeentebelastingen zijn. Gemotiveerd verzoekschrift naar de ontvanger of directeur van de belastingen. Bijkomende inlichtingen bij uw boekhouder of FOD Financiën

Zijn er wegenwerken op komst bij u in de buurt?

Informeer, plan en onderneem actie, zowel individueel als samen met andere ondernemers. Zo trotseert u de wegenwerken!

INFORMEREN: Verzamel alle correcte informatie over de werken, de planning en de impact. Informeer uw klanten en leveranciers hierover. U bent bereikbaar!

PLANNEN: Een goede planning kan de impact van de werken verlagen. Verplaats uw verlofperiode of verbouwingen naar het zwaartepunt van de werken of stem uw voorraadbeheer af op het verloop van de werken. Is de impact van de werken té groot? Overweeg of een tijdelijke verhuis opweegt tegenover de administratieve last.

 ACTIE: Trotseren uw klanten de wegenwerken? Beloon hun inspanningen door een klein geschenkje of geef hen de kans deel te nemen aan een spaaractie.

 SAMEN STERK: Neem contact op met uw lokale UNIZO ondernemersvereniging en groepeer u met andere ondernemers uit de buurt. Een gezamenlijke communicatie en signalisatie zal een grotere impact hebben. Wees creatief en organiseer samen ludieke acties, tombola’s, … Vergeet de pers niet!