Opgelet: 

Vanaf 1mei gaat de nieuwe NERO 2.0 in voege. Binnenkort vind je er hier meer info over terug.

 

Wat?

NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast. Met dit project wil de stad een positief antwoord bieden op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen.

Het gaat hier concreet over de volgende 6 overlastfenomenen: diefstal, vandalisme, vervuilen openbare ruimte, wildplassen, betreden verboden terrein en nachtlawaai.

Voorbeelden hiervan zijn: winkeldiefstal, het betreden van Recreatiedomein De Nekker zonder te betalen, het rondhangen op fabrieksterreinen, het plassen tegen huisgevels, het aanbrengen van beschadigingen, …

Waarom?

Jongeren hebben enerzijds ruimte nodig om te experimenteren en zich te kunnen ontplooien, anderzijds hebben zij nood aan duidelijke grenzen.

Nero wil jongeren en hun ouders laten inzien wat kan en niet kan in onze samenleving. Ze krijgen de kans hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de gepleegde feiten. Het Nero-team helpt hen bij eventuele moeilijkheden die ze hierbij ondervinden.

Hoe?

Jongeren die overlast veroorzaken, krijgen altijd eerst een waarschuwing. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht door de politie via een brief.

Bij een volgend feit -gepleegd binnen de 12 maanden- moeten de ouders hun zoon of dochter ophalen op het politiecommissariaat. De politie geeft informatie over de Nero-procedure en over de mogelijkheid tot het opleggen van een combitaks van 100 euro.

Uitzondering! In geval van lichte strafrechtelijke feiten zoals winkeldiefstal, fietsdiefstal, beschadigingen, … krijg je geen waarschuwing en start men de NERO-procedure onmiddellijk op.

Wanneer het parket zijn goedkeuring geeft, krijgen de jongere en zijn ouders een uitnodiging voor een gesprek met het Nero-team. Op het einde van dit gesprek probeert men tot constructieve afspraken te komen om nieuwe feiten in de toekomst te voorkomen. Mogelijke afspraken zijn: begeleiding, het volgen van vorming, een zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken, deelnemen aan bemiddeling, …

Na vijf maanden volgt een evaluatie. Wanneer jongeren en ouders vlot meewerken, worden ze vrijgesteld van de combitaks.

Begeleiding

Wanneer jongeren en ouders het begeleidingstraject volgen, bekijkt de begeleider samen met hen op welke domeinen ondersteuning nodig is. Aan de hand van individuele gesprekken en vormingsmomenten werkt men met de jongere rond schoolgaan, sociale vaardigheden, groepsdruk, agressiebeheersing, … Jongeren krijgen de kans bepaalde vaardigheden te versterken en moeilijkheden aan te pakken. Tevens kunnen ouders ondersteuning krijgen bij de opvoeding.  

Bemiddeling

Als er een slachtoffer is, krijgt de jongere de kans om de situatie te herstellen via bemiddeling. De bemiddelaar motiveert de jongere om stil te staan bij de gevolgen van zijn gedrag en moedigt hem aan zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het formuleren van excuses, het aangaan van een gesprek met het slachtoffer of er iets positief voor terugdoen, het betalen van de schade, enz.

Contact

Leentje Winkelmans | Coördinator sociale preventie
T 015 29 83 87

nero@mechelen.be