Stand van zaken (november 2020)

Enkele jaren geleden zijn we samen met private partner THV Edgard Tinel gestart met de vernieuwing van de Tinelsite. Een ambitieus project waarbij dit stadsdeel zal uitgroeien tot een van de boeiendste locaties van de stad. Een plek waar wonen, groen en vrije tijd samengaan. Waar oud en nieuw elkaar ontmoeten.

Wat is er klaar?

In 2018 opende de ondergrondse parking voor het publiek. De buurt kon dat jaar ook kennismaken met het eerste deel van het Tinelpark rond het Predikherenklooster. Vorig jaar werden de gebouwen aan de Tinellaan (Poirot, Adjudant en Maigret) afgewerkt en namen de eerste bewoners er hun intrek. Ook Het Predikheren opende in 2019 feestelijk de deuren en de nieuwe bib mocht sindsdien heel wat lof en prijzen ontvangen.

Wat staat er nog op de planning?

Woningen

Tegen december 2020 is de ruwbouw klaar van het gebouw Baskerville, naast Het Predikheren. Nadien volgt de binnenafwerking zodat in het voorjaar van 2021 de nieuwe appartementen volledig klaar zijn.

Tegelijkertijd vorderen de werken aan het gebouw Brigadier in de Kattenbleekstraat en het gebouw Holmes met patiowoningen aan het Gendarmenhof. Momenteel gebeuren daar de nodige riolerings- en nutswerken. Daardoor kan je tijdelijk maar via één deur in en uit het parkinggebouw Sjampetter.

Volgens de planning zullen alle woningen klaar zijn tegen het najaar van 2021.

Het Predikheren

De volgende fase voor Het Predikheren is het kerkgedeelte. De invulling sluit aan op de huidige werking van Het Predikheren. In december 2020 start de buitenrestauratie.

  • Er komt een torenkraan van 6m x 6m en een werfinrit tussen de kerk en Jodenstraat 64.
  • Aan de kant van de werfzone wordt het voetpad ingenomen. Voetgangers moeten oversteken.
  • In de Jodenstraat wordt aan beide kanten tussen huisnummers 55 en 67 de parkeerstrook ingenomen. Die strook wordt gebruikt voor het plaatsen van containers, als laad- en loszone en als parkeerruimte voor de werfcamionettes. Je kan er niet parkeren tussen 7u en 18u.
  • 1/12/2020 tot 4/12/2020: montage kraan + werfinrichting
  • 7/12/2020 tot 06/2022: steigers rond de kerk
  • 1/12/2020 tot 07/2022: volledige werfinrichting blijft heel de periode staan

Na de buitenrestauratie is vanaf midden 2022 de binnenkant aan de beurt. Als alles vlot verloopt, is de kerk in de loop van 2024 helemaal klaar.

Openbaar domein

Zodra de woningen klaar zijn, start gefaseerd de verdere aanleg van het openbaar domein. We starten aan het gebouw Baskerville en werken verder in de richting van het Gendarmenhof en de Van Busleydenstraat. Ook de Kattenbleekstraat en de Van Busleydenstraat worden heraangelegd. Tenslotte zullen ook nog aanpassingen gebeuren aan de Tinellaan tussen de in- en uitrit van de parking en aan het kruispunt met de Frederik de Merodestraat.

Tinelsite november 2020


Parking Tinel open voor publiek (juni 2018)

Voorlopig wordt enkel het publieke gedeelte van de parking Tinel op niveau -1 opengesteld. De rest volgt later dit jaar. De parking is het eerste deelproject van de Tinelsite dat wordt gerealiseerd.

124 publieke parkeerplaatsen zijn nu alvast in exploitatie. Daarnaast komt er voor iedere woning op de site ook een ondergrondse parkeerplaats. Op niveau -2 worden 78 parkeerplaatsen voorzien die buurtbewoners kunnen aankopen. De overige parkeerplaatsen zijn voor de politie. De in- en uitrit bevinden zich in de Tinellaan.

De Tinellaan wordt in augustus aangepast zodat ook de wagens die van Nekkerspoel komen vlot de parking kunnen inrijden. Wagens die richting E19 willen rijden, kunnen ook vlot doorsteken en op een veilige manier invoegen in het verkeer.

Voor voetgangers zijn er twee in- en uitgangen. Enerzijds is er Sjampetterke midden op de site. Voorlopig is dit gebouw enkel te bereiken via de Kattenbleekstraat. In de toekomst kan je via het park naar alle richtingen. Anderzijds kan je de parking ook binnengaan en verlaten via de Van Busleydenstraat.

Gebruikers van de parking kunnen kiezen voor een parkeerticket of een abonnement.

Tarief kortparkeerders

1,6 euro/u van het 1e tot het 4e uur 1 euro/u vanaf het 5e uur Maximum dagtarief (24u): 10 euro Nachttarief tussen 19u en 9u: maximum 3 euro

Abonnementsformules

7d7 24/24: 107 euro per maand7d7 24/24 bewoners: 65 euro per maand5d7 7/19: 75 euro per maand

Alle info over parkeren in Mechelen vind je via www.mechelen.be/parkeren

Alle info over parking Tinel 


Open wervendag (mei 2018)

Op zondag 6 mei werd de Tinelsite opengesteld in kader van de Open Wervendag. Hierbij konden bezoekers de ondergrondse parking bezoeken die in de afwerkingsfase was, alsook de andere gebouwen.

Parking


Bekendmaking naamgeving binnengebied (maart 2018)

Infostand ontwikkelaarBuurtbewoners en toekomstige bewoners kregen in het najaar van 2017 de mogelijkheid om de naam van het nieuwe binnengebied te kiezen tijdens een bevraging. De keuze kon gemaakt worden tussen twee namen die verwezen naar deze plek: Gendarmenhof en Kattenraam. Zo’n 60% van de stemmen ging naar Gendarmenhof. Deze naam werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 november 2017, waarna er een openbaar onderzoek werd gestart en definitief werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 februari 2018. In aanwezigheid van buurtbewoners en toekomstige bewoners werd de naam onthuld op zaterdag 24 maart 2018 tijdens een evenement op de site.

Deze naam verwijst naar de Gendarmerie/Rijkswacht (en later de Politie) die hier van 1912 tot 2016 hun stek had. De bestaande gebouwen die woningen worden en rond dit park liggen, krijgen ook namen die verwijzen naar politiegraden nl. Adjudant, Brigadier en Sjampetter.

Infopanelen


Vergunningsaanvraag voor fase 2 goedgekeurd (februari 2018)

De vergunningsaanvraag voor de 2de fase werd op vrijdag 9 februari 2018 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. In een vorige fase werd reeds een vergunning verleend voor de realisatie van 38 woongelegenheden en een hieraan gerelateerde ondergrondse parking. Het reeds vergunde bouwproject omvat de gebouwen Maigret (14 woongelegenheden), Poirot (16 woongelegenheden) en Adjudant (8 eengezinswoningen). De werken aan de parking (die bestaat uit een rotatie- en private parking) zijn volop aan de gang, terwijl er al zo’n 70% verkocht is van de gebouwen Adjudant, Maigret en Poirot.

Fase 2 betreft drie appartementsgebouwen: Holmes, Brigadier en Baskerville. De fase die momenteel wordt aangevraagd omvat:

  • de bouw van vijf grondgebonden eengezinswoningen en een kinderdagverblijf (Holmes)
  • de verbouwing van een voormalig kazernegebouw dat wordt (her)bestemd en gerenoveerd naar een meergezinswoning met 12 appartementen (Brigadier) en een bijgebouw voor fietsenstalling
  • het bouwen van een meergezinswoning met 19 appartementen (Baskerville) 

Intussen is aannemer Vanhoeyveld gestart met fase 1 van het Tinelpark. Het eerste deel van het park ter hoogte van het Predikherenklooster zal klaar zijn tegen het bouwverlof van 2018. Daarna is de nieuwbouw van Baskerville aan de beurt. Het historische bijgebouw Brigadier en de reeks nieuwe huizen met de naam Holmes sluiten de realisatie van de Tinelsite af.


Opensleufdag op de Tinelsite (april 2017)

Stad Mechelen organiseerde op zondag 23 april een Opensleufdag op de Tinelsite.

Belangstellenden konden zich hiervoor inschrijven. Ze kregen eerst een toelichting over de archeologische opgravingen op de Tinelsite. Er werden ook enkele vondsten getoond, zoals oude kruiken en een oude munt uit de 15e eeuw. Vervolgens kregen de bezoekers een toelichting over de bouw van de ondergrondse parking.

Aan de muren van het Brigadiergebouw in de Kattenbleekstraat hingen infopanelen over de ontwikkeling van de site, de toekomstige bibliotheek in het Predikherenklooster, de aanleg van het park, de bouw van de woningen en de verkoop parkeerplaatsen voor buurtbewoners.

Geïnteresseerde kopers konden die dag ook terecht op het verkoopsevent van de ontwikkelaar.

Opensleufdag Tinelsite


Infodag op de Tinelsite (november 2016)

Op zondag 6 november 2016 organiseerde de Stad Mechelen samen met de private partner een infodag op de Tinelsite.

Infopanelen garageGeïnteresseerden konden deelnemen aan een begeleide wandeling op de site. Tijdens die wandeling werd er halt gehouden bij de verschillende deelprojecten en uitleg gegeven over het Predikherenklooster, het Tinelpark, de archeologische opgravingen, de woningen en de ondergrondse parking. Aansluitend werd er een presentatie gegeven over de nieuwe bibliotheek die op de site zal komen. Dit bleek een groot succes te zijn: op 4 uur tijd werden maar liefst een 300-tal wandelaars ontvangen.

In de garage van het voormalige politiegebouw – waar enkele weken voordien nog “zwaantjes” geparkeerd stonden – werden er infopanelen geplaatst. De ontwikkeling van de volledige site, de verkoop van parkeerplaatsen voor buurtbewoners, de toekomstige bibliotheek, het archeologisch onderzoek en de verkoop van woningen werden toegelicht. In dezelfde ruimte vond er ook een mini-expo plaats, waar de archeologische opgravingen werden tentoongesteld. 

De aanwezigen konden hun bezoek afronden met een drankje in de voormalige politiebar en een brochure naar huis meenemen met alle info. 

Inleidend woord schepen Geypen


Historische grafstenen gevonden onder vloer Predikherenklooster (januari 2016)

Werken gang PredikherenkloosterTijdens restauratiewerken in het Predikherenklooster kwamen grafstenen uit de 17de en 18de eeuw aan het licht. De grafstenen werden gevonden onder de vloer van de oostelijke pandgang en behoren toe aan de oorspronkelijke bewoners van het klooster, de dominicanen en de dominicanenzusters. Het imposante Predikherenklooster op de Tinelsite heeft een belangrijke architecturale- en erfgoedwaarde en werd in 1980 als monument beschermd.

Initieel was de restauratie van het 17de-eeuwse klooster in het noorden van Mechelen opgedeeld in vier fases: fase A - dakwerken, fase B - gevelrestauratie, fase C - technieken, binnenrestauratie en afwerking en tot slot fase D - restauratiewerken aan de daken, gevels en het interieur van de kerk. Om organisatorische reden en om het klooster van verder verval te behoeden, besliste de stad met goedkeuring van het agentschap Onroerend Erfgoed om fases A en B samen uit te voeren. In deze fase werd ook een beperkt archeologisch onderzoek voorzien.

Het klooster wordt sinds september 2015 gerestaureerd, met de bedoeling om hier in 2018 de toekomstige bibliotheek in te richten.

Overzicht grafstenen
© Foto's: Jan Smets


Archeologische opgravingen op de Tinelsite (september 2015)

Romeinse munt keizer Claudius (naam, titel en beeltenis)Eind augustus is de eerste fase van het archeologisch onderzoek op de Tinelsite aangevat op de plaats waar de toekomstige ondergrondse parking zal worden gebouwd. In het najaar vinden de opgravingen plaats op de onbebouwde zones. Voor de zomer van 2016 zullen de opgravingen op de nog bebouwde zones worden uitgevoerd.

De opgravingen bleven in september niet gespaard van wateroverlast. Maar er was ook goed nieuws: zo werd een Romeinse munt van keizer Claudius (41-54 na Christus) gevonden. Op de ene zijde prijkt zijn naam, titel en beeltenis. Op de andere zijde staat het altaar van Rome. De munt dateert van het midden van de eerste eeuw na Christus.

De munt is zeer goed bewaard en wijst op Romeinse aanwezigheid in Mechelen. Ook tijdens andere opgravingen in het Mechelse werden dergelijke Romeinse munten al teruggevonden. 

Meer info


Infowandeling op de Tinelsite (juni 2013)

Op zaterdag 1 juni 2013 organiseerde de Stad Mechelen samen met ontwerpbureau Omgeving een infowandeling op de Tinelsite. Tijdens de wandeling werden de plannen voor het openbaar domein toegelicht, maar werd ook de stand van zaken gemeld over de publiek-private ontwikkeling op de site en over de bibliotheek die naar het Predikherenklooster verhuist.

Vele buurtbewoners waren die voormiddag nieuwsgierig naar het ontwerp voor het toekomstig park op de Tinelsite. Diezelfde ochtend waren ook de verschillende focusgroepen uitgenodigd. Zij hadden immers tijdens een inspraakmoment over het Tinelpark in oktober 2012 vele positieve ideeën en voorstellen geformuleerd. Ontwerpbureau Omgeving ging met al die ideeën en aanbevelingen aan de slag en tekende de plannen voor het park uit, waarbij het ook rekening hield met de randvoorwaarden van de brandweer, erfgoed,…

De gewenste ontwikkeling van de publieke ruimte vertrekt in dat plan vanuit de eigen identiteit van de plek. Een belangrijk uitgangspunt is dat de inrichting van de Tinelsite beleefd wordt als park. Dit betekent dat de hoeveelheid verharding zo veel mogelijk beperkt blijft en grote groene ruimtes ontstaan die een sereen kader voor de imposante gebouwen vormen. In de openbare ruimte varieert de sfeer en het gebruik van de ceremoniële ruimte voor Kazerne Dossin, naar een open publieke parkruimte tussen museum en bibliotheek tot een groene ruimte met spelgelegenheden en functies voor de buurt.

Kaderplan openbaar domein Tinelsite

Het ontwerp gaat voor een maximaal groen park en is afgestemd op Kazerne Dossin, de bibliotheek in het Predikherenklooster (ingangen, bibliotheekcafé met terras, laden en lossen,…), de heraanleg van de Goswin de Stassartstraat, de bouw van de ondergrondse parking, de 80 nieuwe woningen op de site, enz. De assen van de vroegere kloostertuin worden bewaard. Voor fietsers die een bezoek brengen aan het museum of aan de bibliotheek wordt een lange fietsenstalling voorzien ter hoogte van de voormalige kloostermuur in de Goswin de Stassartstraat. Achter het museum komen grastredes en langs de historische stadsmuur een lange zitbank in de zon. Richting Kattenbleekstraat komen spelprikkels en een voetbalkooi. Ook een waterpartij is geïntegreerd in het ontwerp.

De timing voor de realisatie van het park wordt afgestemd op de realisatie van de overige gebouwen op de Tinelsite (bibliotheek in Predikherenklooster, ondergrondse parking, nieuwe woningen).

Na de infowandeling kon er in het jeugdhuis ROJM een bevragingsformulier ingevuld worden over het voorgestelde ontwerp en kon er worden nagepraat bij een drankje.


Inspraakvergadering verrijkt plannen Predikherenklooster (september 2011)

In 2018 wordt de stadsbibliotheek in het Predikherenklooster op de Tinelsite onderbracht. Daarom organiseerde de stad eind september in de Lessius Hogeschool een brainstorm met 12 focusgroepen over dit nieuwe project.

Zo kwam de stad te weten wat de bewoners van Mechelen willen en kan ze helpen hun wensen waar te maken. De stad vindt het immers belangrijk dat de ontwerpers van de toekomstige bibliotheek hier rekening mee houden.

De 12 focusgroepen werden voornamelijk samengesteld uit adviesraden, waarvan de voorzitters op hun beurt een oproep deden aan hun achterban om deel te nemen aan de brainstorm. Gemiddeld zetelden in de focusgroepen een 5-tal personen. Opvallend was de diversiteit onder de deelnemende respondenten. De stadsorganisatie (Marketing & Communicatie, Bibliotheek, Wijken & Dorpen, Stadsontwikkeling, Cultuurontwikkeling) meent dat het leeuwendeel van de Mechelse bevolking in een focusgroep representatief was. Volgende groepen waren vertegenwoordigd: senioren, Cultuurraad en Bibliotheekadviesraad, personen met een handicap, basis- en secundair onderwijs, niet-leerplichtonderwijs, Kinderraad, Jeugdraad en cultuur-divers Mechelen, bewonersbegeleidingsgroep Tinelsite, bibliotheekgebruikers, Wijk-en Dorpsraden.

De deelnemers werden eerst samen ontvangen en verwelkomd door schepen van Cultuur Frank Nobels. Daarna werd het project van het Predikherenklooster toegelicht en werd vertelt hoe het past in de ontwikkeling van de Tinelsite. Vervolgens begaf iedere focusgroep zich naar een afzonderlijke ruimte om in beraad te gaan. Een eerste opdracht bestond uit het kiezen van een reeks foto's die volgens de deelnemers de sfeer van hun toekomstige bibliotheek weergaf. Ze verzamelden ook vijf trefwoorden en tenslotte mochten de deelnemers suggesties en ideeën aanbrengen op een groot bord. Iedere focusgroep had een voorzitter die achteraf telkens een woordje uitleg gaf bij de gekozen woorden en beelden. Zo werden stellingen verdedigd en keuzes kracht bijgezet.

Alle input van de focusgroepen werd samengevoegd in een verslag. De resultaten werden met elkaar gestaafd en de gemeenschappelijke elementen werden eruit gefilterd. In grote lijnen bevat het verslag volgende bevindingen:

De meeste focusgroepen waren het erover eens dat de nieuwe bibliotheek een ontmoetingsplaats moet zijn waar het fijn vertoeven is. Ze moet multifunctioneel zijn waar verschillende taken met elkaar versmelten. 'Open karakter' was een trefwoord dat vaak terugkwam. Iedereen moet er op zijn gemak buiten kunnen lopen en ook via het park de bibliotheek betreden. Ook 'laagdrempeligheid', dit zowel fysiek (openbaar vervoer, auto's en fietsenstallen,...) als wat betreft uitstraling naar doelgroepen, was een belangrijke onderwerp. De focusgroepen willen ook rekening houden met personen met een handicap. Het personeel moet aanspreekbaar en klantgericht zijn, actief contact maken met een zoekende of aarzelende klant. De term 'diversiteit' kwam herhaaldelijk terug in al zijn vormen. Zowel wat het aanbod (verschillende media, verschillende genres,...) als wat betreft doelgroepen, als het personeel. De respondenten hechten ook belang aan een rustige werkplek waar ze zich kunnen verdiepen in lectuur. De prijs van alle bibliotheekdiensten moet goedkoop of betaalbaar zijn. De nieuwe bib moet ook kindvriendelijk zijn. De deelnemers reageerden enthousiast op een leuke inkleding en uitstraling naar de straat toe. Veiligheid vormt een belangrijk punt bij de focusgroepen. Bezoekers moeten hun laptops, smartphones e.d. kunnen opbergen in lockers. Ook moet men over de leefbaarheid van de buurt waken. Parkeer- en geluidsoverlast moeten worden vermeden. De nieuwe bibliotheek zou een nauwe samenwerking met de scholen moeten beogen. Daarbij wordt best gebruik gemaakt van nieuwe media.

De geselecteerde kandidaat-ontwerpers krijgen van elke focusgroep het verslag, alsook een samenvattend verslag met de voornaamste gemeenschappelijke elementen. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij de opmaak van hun voorontwerp. Onder meer op basis van dat voorontwerp zal een professionele jury het ontwerpteam kiezen dat de opdracht krijgt toegewezen.