Wat is de omgevingsvergunning?

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen worden geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, zal onder de noemer omgevingsvergunning vallen.

Er zullen nog altijd projecten zijn die louter stedenbouwkundig of louter milieuhygiënische aspecten bevatten. Er zullen projecten zijn die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

Op de website www.omgevingsloket.be van de Vlaamse overheid vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. Een omgevingsdossier indienen zal ook kunnen via het digitaal loket van de Vlaamse overheid.

Vanaf wanneer start de omgevingsvergunning?

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning is op 9 februari 2017 in het Belgisch staatsblad verschenen. Hierdoor kan vanaf 23 februari 2017 de invoering van de omgevingsvergunning in verschillende fasen verlopen .

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie in eerste aanleg bevoegd zijn – op basis van de regels van het decreet betreffende de omgevingsvergunning – worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Gemeentelijk niveau: start op 1 juni 2017

Het omgevingsloket van de Vlaamse overheid en het programma van de softwareleverancier zijn niet voldoende uitgerust om op 23 februari 2017 te starten met de omgevingsvergunning.

De stad Mechelen heeft daarom beslist om de implementatie van de omgevingsvergunning te starten op 1 juni 2017.

 

Wat vanaf 23 februari 2017 voor stad Mechelen?

De procedures die geldig waren op 22 februari 2017, moeten gevolgd worden, dus de regels die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Volgende zaken veranderen wel vanaf 23 februari 2017:

-      Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten digitaal worden ingediend op het huidige loket van de digitale bouwaanvraag van de Vlaamse overheid.

-      Aanvragen die de bijzondere procedure volgen moeten digitaal worden ingediend op het huidige loket van de digitale bouwaanvraag van de Vlaamse overheid.

-      De nieuwe indelingslijst voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten is van toepassing.

-      Milieuvergunningen gelden voor onbepaalde duur, tenzij anders beslist door de gemeente.

 

Op de website www.omgevingsloket.be van de Vlaamse overheid vind je het decreet inzake de implementatie van de omgevingsvergunning en een handig schema om te bepalen welke procedures wanneer moeten gevolgd worden.

 

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.