Gepubliceerd op:
4
januari
2022

De overvloedige regen die ook in Mechelen viel van 14 tot en met 16 juli 2021 werd erkend als ramp. Schadeclaims kunnen hiervoor aangevraagd worden bij het Vlaams Rampenfonds tot 31 maart 2022.

In het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2021 verschenenwaarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend. Lees alle informatie. Mechelen is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp. Dit betekent dat voor schade, die werd geleden in Mechelen naar aanleiding van de regenval van 14 juli tot 16 juli 2021, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2022. De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend. 

Verkies je de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website van het Rampenfonds. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen: via het nummer 02/553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be