Je weet dat de door jou geplande werken van die aard zijn dat ze vergund kunnen worden aan de hand van een eenvoudige dossiersamenstelling. Weet je dit niet zeker kan je nog best even bekijken welke werken hiervoor in aanmerking komen. Je vindt dit terug op de lijst van werken waarvoor geen architect nodig is.

 

STAP 1: Dossiersamenstelling

Je kan jouw dossier zelf samenstellen. Pas als dit volledig is, kan je het indienen.

Een bouwaanvraag waarbij een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, moet in zesvoud worden ingediend. 

STAP 2 : Dossier indienen

Je zendt jouw dossier aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen

of

Je overhandigt jouw dossier aan het onthaal in het Huis van de Mechelaartegen ontvangsbewijs.

Stap 3 : Controle op volledig- en ontvankelijkheid

De stedenbouwkundig ambtenaar kijkt na of je aanvraagdossier volledig en ontvankelijk is.

Er zijn twee mogelijkheden:

Je aanvraagdossier is volledig en ontvankelijk:

Je ontvangt aangetekend een attest dat je dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard. Dit neemt maximum 30 dagen in beslag te tellen vanaf de dag dat je dossier de bouwdienst bereikt heeft.

Je aanvraagdossier is onvolledig en/of onontvankelijk:

Als niet alle nodige documenten in een voldoende aantal exemplaren in je dossier aanwezig zijn dan wordt het onvolledig verklaard. Als blijkt dat je aanvraag materie bevraagt waarvoor de bouwdienst niet bevoegd is dan wordt het dossier onontvankelijk verklaard.

Je ontvangt een aangetekend schrijven waarin de reden vermeld wordt van onvolledigheid of onontvankelijkheid. De vergunningsprocedure wordt stopgezet.

STAP 4: Je dossier wordt onderzocht, betrokkenen worden geïnformeerd

Een medewerker van de bouwdienst zal jouw dossier onderzoeken om het te beoordelen onder de supervisie van de stedenbouwkundig ambtenaar voor de stad Mechelen:

  • Hiervoor worden de nodige adviezen opgevraagd. 
  • Hij of zij bewaakt de procedure van het openbaar onderzoek.
  • Een stedenbouwkundig advies wordt uitgewerkt op basis van alle gegevens. 

Een openbaar onderzoek

Bij projecten die een impact hebben op de omgeving is een openbaar onderzoek vereist. Als er een openbaar onderzoek noodzakelijk is, word je hiervan op de hoogte gebracht. Je moet dan een gele affiche ophangen aan de straatkant van het bouwterrein op ooghoogte en parallel met de rijweg. Gedurende de dertig dagen dat het openbaar onderzoek moet aanhangen kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Ingediende bezwaren worden mee opgenomen in het advies.

STAP 5: Het college van burgemeester en schepenen beslist over je dossier

  Je termijn waarbinnen een dossier moet afgeleverd worden, begint te lopen vanaf de dag dat je dossier volledig werd verklaard. Deze wettelijk vastgestelde termijn verschilt naargelang het soort dossier:

  • Een aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling zonder architect moet binnen 75 kalenderdagen afgerond worden.
  • Een aanvraag waarbij een openbaar onderzoek noodzakelijk is moet binnen de 105 kalenderdagen worden afgerond.
  • Als het over een verkavelingsaanvraag gaat moet binnen de 150 kalenderdagen een beslissing vallen.

Het college neemt binnen deze termijn een beslissing. Ze verleent of weigert de vergunning.

Neemt het college binnen deze termijn geen besllissing dan resulteert dit in een 'stilzwijgende weigering'. Dit betekent dat de vergunning niet verleend wordt. Dit komt echter zelden voor.

Binnen 10 dagen nadat het college beslist heeft, ontvang je een aangetekend schrijven met daarin de belissing.

In beroep tegen de beslissing van het college

Als de vergunning niet wordt toegekend, kan je hiertegen in beroep gaan. Dit moet binnen 30 kalenderdagen ingediend worden te tellen vanaf de datum waarop het college de beslissing heeft genomen. Let op  dit is zelden de datum waarop je het aangetekend schrijven ontvangt.

Je gaat in beroep tegen een beslissing van het college bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Om een bouwberoep in te dienen moet je alle stappen juist doorlopen die de bestendige deputatie voorziet.

STAP 6: Het aanplakken van de bekendmaking van de vergunning

Als het college van burgemeester en schepenen een positieve beslissing heeft genomen en de vergunning wordt verleend, dan moet je de de bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning aanplakken op het bouwterrein. Deze moet op ooghoogte aanplakken en parallel met de rijweg. Van zodra deze aanplakt, moeten hiervan foto's ter bewijs doorgezonden worden aan de bouwdienst. Een foto vanaan de overkant van de straat, Deze bekendmaking moet ten minste 35 kalenderdagen blijven aanplakken.

STAP 7: Start van de werkzaamheden

 Ten vroegste de 35 ste dag nadat je de bekendmaking aangeplakt hebt mogen de werken starten. Heb je tot dan geen melding gekregen dat een beroep werd ingediend, dan is de vergunning 'uitvoerbaar' en mag je de werken starten. De startdatum van de werkzaamheden moet ten minste 8 dagen voor de werkzaamheden starten, meegedeeld worden aan de bouwdienst van de stad Mechelen.

Tijdens de werkzaamheden moeten de vergunning en de goedgekeurde plannen op het bouwterrein aanwezig zijn.

Van zodra de werken geëindigd zijn, meld je ook dit aan de bouwdienst.

Niet tijdig starten, zorgt ervoor dat de bouwvergunning vervalt.

Ben je niet gestart met de werken binnen de 2 jaar, te tellen vanaf de 35 ste dag nadat je de bekendmaking hebt aangeplakt, dan vervalt de vergunning. Dit betekent dat je opnieuw een vergunning moet aanvragen.

Vanaf je meldt dat de werken gestart zijn, moeten de werken afgerond zijn binnen de 3 jaar.

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.