Maak een afspraak

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum en ten laatste 14 dagen voor het huwelijk. 

Je kan reeds 1 jaar op voorhand een huwelijksdatum reserveren.

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. In Mechelen kan je terecht in het Huis van de Mechelaar. Dit kan enkel na een afspraak.

De huwelijksaangifte kan gebeuren door beide aanstaande echtgenoten samen of  door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De volmacht is enkel geldig als de handtekening van de volmachtgever gewettigd is.

Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek. Indien één van de partners of beide niet EU-onderdanen zijn, volgt automatisch een onderzoek en een interview na het indienen van alle benodigde documenten. Bij positief resultaat kan het huwelijk plaatsvinden.

De huwelijksaangifte moet minimum 15 dagen voor het huwelijk gebeuren. Je kan ten vroegste 6 maanden en 14 dagen voor de huwelijksdatum een aangifte indienen.
LET OP! De minimumtermijn van 15 dagen geldt enkel indien u zelf alle nodige documenten kan voorleggen bij de aangifte. Het opvragen van de nodige documenten door onze diensten neemt minimaal 14 dagen in beslag.

Vragen die men zal stellen bij de huwelijksaangifte

Op welke dag wens je te huwen?

De mogelijke dagen zijn onderaan opgenomen bij de prijstabel. Opgelet hou aub rekening met de data wanneer er GEEN huwelijken worden voltrokken.

Wie zijn de getuigen?

Sinds 1 juli 2010 kan je kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit van hun burgerrechten. Voor de juiste schrijfwijze van de namen van de getuigen is het wenselijk een fotokopie van de identiteitskaarten mee te brengen. De identiteitsgegevens van de getuigen moeten ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum bezorgd worden aan de dienst burgerlijke stand. 

Muziekkeuze

Je kan de huwelijksceremonie een meer persoonlijke toets geven door je muziekvoorkeur door te geven. Er kan gekozen worden uit een klassieke, hedendaagse of een eigen afspeellijst.  Meer info over het aanmaken en delen van een afspeellijst vind je in de handleiding. De muziekkeuze moet ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum doorgestuurd worden naar het volgende mailadres: burgerlijkestand@mechelen.be

Livestream

Stad Mechelen biedt trouwers de mogelijkheid de burgerlijke plechtigheid te streamen zodat familie en vrienden vanop afstand kunnen deelnemen. Indien je graag gebruik wenst te maken van de livestream moet je dit aanvraagformulier ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum bezorgen aan de dienst burgerlijke stand (burgerlijkestand@mechelen.be).

Vermeldingen in het trouwboekje

Moeten er eventueel erkende kinderen van jullie beiden ingeschreven worden in het trouwboekje? Zo ja, dan heb je een afschrift van de geboorteakte(n) van dit (deze) kind(eren) met de vermelding van erkenning nodig. Deze inschrijving kan ook na het huwelijk gebeuren.

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Opmerkingen aangaande de vereiste documenten:

  • De opgesomde documenten moeten allemaal van recente datum zijn.
  • Deze documenten moeten allemaal originelen zijn of door de bevoegde autoriteiten eensluidend verklaarde afschriften.
  • De documenten moeten in het Nederlands opgesteld of vertaald zijn. De vertaling dient uitgevoerd te zijn door een beëdigd vertaler. Indien de vertaling in België gebeurde, dient de handtekening van de vertaler gecontroleerd te zijn door de rechtbank van eerste aanleg.
  • Voor niet-Belgen dienen alle in het buitenland opgestelde documenten en documenten afkomstig van vreemde ambassades of consulaten in België de legalisatieprocedure gevolgd te hebben.

De prijs hangt af van de dag waarop je huwt. Je betaalt het bedrag tijdens de afspraak van de huwelijksaangifte. Je kan cash of met bancontact betalen. Het trouwboekje kost 14 euro. 

Opgelet, op sommige data worden er GEEN huwelijken voltrokken.

Dagenaanvangsuur voormiddagprijsaanvangsuur namiddagprijs
maandag10.30u€120geen huwelijken 
dinsdag10.30ugratis14.00ugratis
woensdag10.30u€12014.00u€120
donderdaggeen huwelijken 14.00u€120
vrijdag10.30u€12014.00u€120
zaterdag10.30u€120geen huwelijken 

Toegankelijkheid trouwzaal

De trouwzaal bevindt zich op de eerste verdieping van het stadhuis.

Het stadhuis beschikt over een lift die van maandag tot zaterdag gebruikt kan worden om mindermobiele personen tot in de trouwzaal te brengen. Wil je gebruik maken van de lift, dan vraag je dit vooraf aan en zorg je dat er een iemand de mindermobiele persoon kan begeleiden.

De wettelijke voorwaarden die in België gelden om te mogen huwen en meer info over de verschillende soorten huwelijksstelsels, kan je terugvinden op:

Maak een afspraak