Ontwikkeling als resultaat van het planproces

Vandaag kunnen ontwikkelaars vergunningen aanvragen op basis van het huidige bestemmingsplan (BPA), namelijk kmo's en kantoren, of via de omzendbrief Ruimtelijk Transformatiebeleid. De aanvragen dienen altijd te passen binnen de visie en ambities van het masterplan.

Na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is de bestemmingswijziging definitief en kunnen ontwikkelaars, naast vergunningen voor kantoren, ook vergunningen aanvragen voor woningen en publieke voorzieningen.

Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling

In afwachting van een RUP heeft de stad in september 2019 een Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO) goedgekeurd. Met de BGO legt de stad enkele randvoorwaarden op waaraan toekomstige ontwikkelaars zich moeten houden. Dat zijn zowel voorwaarden rond energie, architectuur en betaalbaar wonen, als rond mobiliteit, klimaat en de integratie van groen en water.

Zo garanderen we dat Ragheno niet gewoon een verzameling duurzame gebouwen wordt, maar een duurzaam geheel. Ragheno moet een voorbeeld worden op het vlak van duurzaamheid, leefbaarheid en architecturale kwaliteit, waardoor de lat heel hoog ligt.

De BGO is niet van toepassing bij renovatiewerken of alle andere werken aan bestaande gezinswoningen.

Financieel plan

Dat deze nieuwe stadswijk grote investeringen vraagt, staat vast. Zo zullen de publieke voorzieningen ruim 55 miljoen euro kosten. Kosten die nodig zijn, want het gaat bijvoorbeeld over de aanleg van wegen, een park en sportinfrastructuur.

Die kosten zal de stad niet alleen dragen. Ze rekent hiervoor op een bijdrage van de projectontwikkelaars en legde dit vast in een kaderbesluit. Elke ontwikkelaar zal bij de start van de werken 100 tot 175 euro per m² betalen, afhankelijk van de functie en de ligging.

Een logische beslissing, want door de investeringen in infrastructuur, een verbeterde mobiliteit en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen profiteren de ontwikkelaars ook van een hogere verdichting op de site.

Het kaderbesluit is niet van toepassing bij renovatiewerken of alle andere werken aan bestaande woningen.