De voormalige site Verbeemen – genoemd naar de gelijknamige fabriek die ooit in de Caputsteenstraat stond – maakt de komende jaren een belangrijke transformatie door. Van een leegstaande industriële site zal deze plek evolueren naar een kwaliteitsvolle woonomgeving.

Masterplan

De eigenaar van de site, Santerra NV, heeft in samenspraak met de stad een masterplan laten opmaken voor de nieuwe invulling van het terrein waarbij hoogwaardig wonen gecombineerd wordt met een nieuw buurtparkje.

Rondom het publieke park van circa 6500 m² staan 25 eengezinswoningen met tuinen grenzend aan de tuinen van de Dalenborchstraat en Pasmolenstraat. Aan de kant van de sporen komt een bermgebouw met 42 appartementen of duplexwoningen. Hiervoor verdwijnt een deel van de Oude Sint-Gommarusstraat.

Er komen ook 80 ondergrondse parkeerplaatsen voor de bewoners. Een dertigtal parkeerplaatsen voor bezoekers worden geïntegreerd in het publieke groen van het park.

Masterplan Verbeemen

Zicht op het park (beeld BUUR cvba)

RUP

Met de goedkeuring van het RUP, zet de stad de opwaardering van de buurt Nekkerspoel verder. De gemeenteraad van Mechelen heeft op 27 september 2016 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Verbeemen’ voorlopig vastgesteld, waarna het ontwerp-RUP ‘Verbeemen’ aan een openbaar onderzoek werd onderworpen van 7 november 2016 tot en met 6 januari 2017.

De gemeenteraad van Mechelen stelde op 23 mei 2017 het RUP ‘Verbeemen’ definitief vast.

Je kan het hier raadplegen:

Ontwikkeling

Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling, naast een kwaliteitsvolle woonzone, was de creatie van een buurtpark. Het park neemt een belangrijke plek op in het ontwerp van de site en zal afgebakend worden met de 25 eengezinswoningen en het bermgebouw.

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2019 een samenwerkingsovereenkomst met de eigenaar van de site, Santerra NV, goedgekeurd. Daarmee zet de stad een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied.

Santerra NV plant de sanering van het gebied samen met de start van de bouwwerken in 2020 en hoopt de wijk volledig gebouwd te hebben tegen 2024. Hiervoor zullen de nodige omgevingsvergunningen aangevraagd worden. Op 4 mei 2020 heeft het college van Burgemeester en Schepenen een omgevingsvergunning verleend voor het verkavelen van het terrein en voor de aanleg van het publiek pak.

Voor vragen of meer informatie over de verkoop, kan je bij Santerra NV terecht.

Buurtinformatievergadering

Het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is ondertussen al een tijdje geleden goedgekeurd en er werd hard doorgewerkt achter de schermen. Tijd dus om een stand van zaken te geven over de verdere ontwikkeling van de site.

Op woensdag 26 juni was iedereen welkom op de infovergadering in Campus Caputsteen (Lyceum). De avond verliep in twee delen: een deel met de stad Mechelen en een deel enkel met ontwikkelaar Santerra.

  • In het eerste deel schetsten we het verdere verloop van het project, lichtte OVAM het Brownfieldconvenant toe en vertelde Santerra meer over de geplande sanering.
  • In het tweede deel legde Santerra de plannen voor de verkavelings- en bouwaanvraag uit.

Nadien was er uitgebreid tijd om vragen te stellen. De presentaties van de 2 delen vind je hier:

Bodemsaneringsproject

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van het project werd gezet. Het bodemsaneringsproject voor de grond werd ingediend bij de OVAM en ter inzage gelegd van 31 oktober tot en met 29 november 2019. Dit gefaseerd bodemsaneringsproject heeft betrekking op de verontreiniging met minerale olie en gechloreerde solventen in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de site van ex-Verbeemen.

Het bodemsaneringsproject werd ondertussen door de OVAM conform verklaard, wat betekent dat de saneringswerken zoals beschreven mogen uitgevoerd worden. Santerra, de aanvrager, zal deze werken uitvoeren bij de start van de bouwwerken op de site.


Informatie over de sanering

Informatie over het project

Stad Mechelen Team ruimtelijke planning – an.pelsmaekers@mechelen.be - 015 29 89 52

Informatie over de bouwwerken

Santerra NV – joris.crynen@santerra.be