Onze samenleving wordt steeds diverser. Ook voor de scholen in Vlaanderen brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. De stad Mechelen en Thomas More hogeschool nodigen (zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directies, CLB-medewerkers en andere onderwijsprofessionals uit om deel te nemen aan de inspiratiedag “Samen school maken”. Ben je op zoek naar praktische instrumenten en goede praktijken die aanzetten tot reflectie? Wil je naar huis gaan met de nodige inspiratie en motivatie? Mis deze inspiratiedag dan zeker niet! Plaatsen zijn beperkt, dus twijfel niet om in te schrijven! 

DATUM: donderdag 25 januari 2018

LOCATIE: Thomas More, Campus Kruidtuin (Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen)

DEELNAME: gratis

INSCHRIJVINGEN TOT: donderdag 18 januari

PROGRAMMA:

  • 8u45: ontvangst
  • 9u30: welkomstwoord door Marc Hendrickx, schepen van Onderwijs en Diversiteit (stad Mechelen) en Lies Dalemans, unitmanager lerarenopleiding (Thomas More)
  • 10u00-10u45: Van “Me die joeng kunde niks doeng” naar “Onze kinderen zijn niet veranderd, maar wij zijn veranderd!”. Of hoe diversiteit, initieel ervaren als probleem, de oplossing wordt: een inspirerende getuigenis. Keynote door Lars Van Santvoort, directeur basisschool De Schakel (Antwerpen)
  • 10u45-11u: Pauze
  • 11u-12u30: 6 verdiepende workshops
  • 12u30-14u: Lunchpauze
  • 14u-15u30: 6 verdiepende workshops
  • 15u45: Afsluitend plenum en drankje

 workshops voormiddag:

 1: Op weg naar een sterke ouder-school-samenwerking

Spreker: Stéphanie Vandenbossche, Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen vzw

Doelgroep: basisonderwijs

 Ouderbetrokkenheid is een veel gebruikt begrip. Samenlevingsopbouw verstaat het als ‘ouder-school-samenwerking’. Zij gingen tijdens het voorbije jaar samen met enkele basisscholen aan de slag om leerkrachten en (maatschappelijk kwetsbare) ouders tot sterke partners te maken. In deze workshop nemen ze jou graag mee doorheen hun boeiende zoektocht. Ze presenteren manieren om hieraan te werken en zetten je ook aan het denken over het vormgeven van deze samenwerking in jouw school.

 2:Gesprekstechnieken: moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken

Spreker: Steffie de Baerdemaeker, çavaria

Doelgroep: derde graad lager onderwijs en secundair onderwijs

 Wanneer het woord homo ter sprake komt, reageert de helft van de klas met: ‘Eikes, dat is iets vies!’ Karel weigert in de klas met meisjes te werken ‘omdat dat niet mag van zijn vader’. Luna laat duidelijk haar misprijzen blijken over de boterham met varkensvlees van Sarah. ‘Mensen die van geslacht veranderen, moeten ze hun leven lang opsluiten in het ziekenhuis’, vindt Youssef. ‘Afrikaanse mensen zijn lui’, meent Guillaume te weten.

Jongeren hebben soms een stevige mening over allerlei zaken die met diversiteit te maken hebben. Het kan voor leerkrachten een hele uitdaging zijn om deze klasgesprekken in goede banen te leiden.
We focussen ons in deze workshop op het omgaan met leerlingen die extreme, soms heel negatieve standpunten hebben over diversiteitsthema’s. Hoe creëren we een gezonde dialoog met ieder van hen?

 3: Een divers personeelsbestand als kapstok om te werken aan ouderbetrokkenheid en welbevinden

Spreker: Lars Van Santvoort, directeur van basisschool De Schakel (Antwerpen).

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

 Wat zijn de noden van een basisschool in een kans- en taalarme buurt? Hoe kan je hierop inspelen door middel van rolmodellen, geëngageerde en gemotiveerde collega’s?  Het betrekken van leerkrachten, ouders en externen om samen onze leerlingen alle mogelijkheden te bieden die ze nodig hebben om hun talenten ten volle te kunnen ontplooien. Hoe pak je dat aan?

 4: Samen sterk werk

Sprekers: Tanja Janssens, Directrice van Busleyden Atheneum-campus Stassart en Lies Op De Beeck, onderwijsassistente stad Mechelen.

Doelgroep: secundair onderwijs 

 Welbevinden op school, het is een basisvoorwaarde om aan een leerproces te beginnen. Hoe kan de school hier op inzetten? Hoe worden ouders bij dit leerproces van hun kinderen betrokkenen? In welke mate heeft ouderbetrokkenheid een invloed op het welbevinden? Samen op één lijn staan, met alle betrokken partners. Het is een uitdaging, maar één die de moeite waard is! Kom inspiratie halen in deze workshop door de goede praktijkvoorbeelden die besproken worden en de dialoog die kan ontstaan.

 5: Herstelgerichte scholen

Sprekers: Tom van Waterschoot en Johan De Kort (PrOS), Dirk Letens, directeur van basisschool Sint-Pieter (Mechelen) 

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

 De stad Mechelen ondersteunt het project van de vzw ‘herstelgericht werken op school’ in de implementatie van herstelgerichte filosofie en processen in twee Mechelse scholen. Via het herstelgericht werken worden kansen gegeven aan alle jongeren. Zij worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het onderwijsproces, waardoor betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin vergroot. Ook het welzijn van leerkrachten en onderwijzend personeel wordt versterkt op deze manier.

Tijdens de workshop belichten we het proces, de werkwijze en de visie die we hanteren om implementatie van het herstelgericht denken op de school mogelijk te maken.

6: Hoe verbinding creëren tussen leerling, ouder en leerkracht in een superdiverse schoolcontext?

Spreker: Dirk Bicker, directeur van basisschool De Wereldreiziger (Antwerpen)

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Basisschool De Wereldreiziger vormt met zijn 70 nationaliteiten, 66 verschillende talen en meer dan 12 levensbeschouwingen een mooie afspiegeling van de complexe Antwerpse stationsbuurt.

Vaak is de school een plaats van aankomst voor nieuwe migratiestromen en hierdoor beseft het schoolteam dat de schoolwerking voor vele ouders het eerste officiële contact is met de overheid. Slechts 1/3 van de leerlingen komt immers via officiële kanalen zoals de integratiedienst, 2/3de van hen eerder via toeleiding binnen de eigen gemeenschap.

Vanuit hoge verwachtingen wil de school samen met de ouders en andere belanghebbenden een warme en veilige leer- en leefomgeving bieden waar respect voor individuele verschillen de basis is om onze leerlingen klaar te stomen voor een constructieve en actieve deelname aan de samenleving.  Verbinding maken, empowerment en begeleiding op maat  zijn hierbij de hefbomen.

 Workshops namiddag:

 5 workshops van de voormiddag worden in de namiddag opnieuw aangeboden, met uitzondering van de workshop Hoe verbinding creëren tussen leerling, ouder en leerkracht in een superdiverse schoolcontext? die wordt vervangen door onderstaande workshop:

Goede praktijkvoorbeelden voor in-, door-, en uitstroom in het hoger onderwijs van studenten uit kansengroepen

Sprekers:  Elhasbia Zayou en Elisabeth  Meerts, Thomas More

Doelgroep: secundair onderwijs  

De huidige studentenpopulatie is in vele instellingen van het hoger onderwijs niet divers genoeg. Als ze dat al wel is, blijkt de doorstroom en uitstroom van studenten uit kansengroepen niet voldoende verzekerd. Deze studenten haken veel meer dan gemiddeld af tijdens hun schoolloopbaan, vertonen een drop-out gedrag. Ook geraken zij moeilijker aan een stageplaats of aan werk eens hun diploma op zak.

Deze workshop focust op  verschillende initiatieven die Thomas More neemt (en gaat nemen) om aan dit euvel te werken. Hoe studenten begeleiden om in-, door-, en uitstroom van studenten uit kansengroepen te bevorderen. Hoe samenwerken met secundaire scholen om dit doel te maximaliseren? We willen de deelnemers inspireren, laten reflecteren en ervaringen uitwisselen.