logo samen tegen armoede

Stad Mechelen maakt van armoede, en van kinderarmoede in het bijzonder, een speerpunt binnen haar beleid. De strijd tegen armoede is een strijd die Stad Mechelen samen met de Mechelaar en de vele sterke en waardevolle Mechelse organisaties wil aangaan. Stad Mechelen neemt de regierol op van het stedelijk armoedebeleid.  

Binnen deze regierol wil Stad Mechelen inzetten op

  • het uitwerken van een gedragen armoedebeleidsplan dat steunt op een gedeelde visie en het resultaat is van een participatietraject met de Mechelaar en de lokale welzijns- en armoedeactoren. Binnen dit plan leggen we een bijzondere nadruk op drie basisprincipes, namelijk  outreachend werken, werken met steunrelaties en samenwerken
  • het stimuleren en het bewaken van voldoende complementariteit en samenwerking binnen het Mechelse welzijnsveld
  • expertiseopbouw, competentieontwikkeling binnen lerende netwerken met oog voor de eigenheid en specificiteit van ieders organisatie en met een nadruk op de basisprincipes die voorop staan in het armoedebeleidsplan
  • het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de lokale welzijns- en armoedeactoren aanwezig in Mechelen;
  • inzetten op het permanent toetsen en evalueren van het gevoerde armoedebeleid van Stad Mechelen.

Stad Mechelen legt binnen haar eigen werking een focus op het terugdringen van (kinder)armoede.  Mechelen kent ook een heel sterk middenveld dat heel wat expertise in huis heeft.  Voor het uitvoeren van een aantal beleidsdoelstellingen kijkt Stad Mechelen naar dit sterke middenveld. Het uitbesteden van specifieke deeltaken Stad Mechelen valt niet onder voorliggend subsidiekader.

Stad Mechelen kent daarnaast heel wat krachtige lokale welzijns- en armoedeorganisaties die een belangrijke partner zijn om de (kinder)armoede in Mechelen terug te dringen.  Hen wil Stad Mechelen, vanuit bovenstaande regierol, ondersteunen via subsidies. Dit subsidiekader “Samen tegen Armoede”  beantwoordt aan deze regierol.  Dit lokale subsidiekader voor de ondersteuning van Mechelse welzijns- en armoedeorganisaties heeft als doel om mee vorm te geven aan het lokale welzijns- en armoedebeleid naast de andere beleidsmaatregelen op vlak van sociaal beleid.

Het subsidiereglement ter ondersteuning van deze de lokale welzijns- en armoedeactoren houdt het volgende in:

Stad Mechelen voorziet hiervoor de nodige budgetten onder voorbehoud van goedkeuring van begroting door de gemeenteraad.