Wat?

Via het subsidiereglement  “School en ouders” wil de stad Mechelse basisscholen stimuleren om de ouderbetrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders te verhogen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle basisscholen op het grondgebied van Mechelen.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Scholen kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen via de dienst Onderwijsondersteuning. De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • De school organiseert laagdrempelige initiatieven om de betrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders te verhogen.
  • De school werkt actief aan een open en laagdrempelige communicatie met de ouders.
  • De school onderneemt initiatieven die een positieve omgang met de thuiscontext (sociaal-economische situatie, culturele achtergrond, religie, thuistaal, …) van de gezinnen bevorderen.
  • De school neemt initiatief om het hele schoolteam te laten nadenken over de wijze waarop ze de ouderbetrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders kunnen verhogen.
  • De school kan aantonen dat ze de acties in het kader van dit project evalueert en bijstuurt.
  • De mate waarin het schoolteam zich verder professionaliseert met betrekking tot het thema “ouderbetrokkenheid” (vb. deelname vorming, ervaringsuitwisseling met andere scholen, participatie intervisiemomenten ‘School en ouders’, …)
  • De mate waarin de school in dialoog gaat met maatschappelijk kwetsbare ouders om de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren.
  • De mate waarin de school in het kader van dit project samenwerkt met partners in de buurt (vb. kinderwerkingen van vzw J@m, Samenlevingsopbouw vzw,…) met het oog op de te realiseren doelstellingen.
  • De mate waarin de school de mix aan acties in het kader van dit project duidelijk omschrijft met het oog op de te realiseren doelstellingen.

Aan de hand van onderstaande formulieren kunnen scholen een aanvraag voor het project "school en ouders" indienen. De aanvraagformulieren voor het schooljaar 2019 - 2020 dienen te worden teruggestuurd naar onderwijsondersteuning@mechelen.be ten laatste op 15 mei 2019.

Aanvraagformulier

Scholen die subsidies ontvangen in het kader van het het subsidiereglement “School en ouders” worden twee keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de intervisiemomenten die de stad organiseert samen met het Agentschap voor Integratie en Inburgering rond het thema ouderbetrokkenheid. Op deze manier ondersteunt de stad doorheen het schooljaar de verdere professionalisering van de scholen rond het thema ouderbetrokkenheid.

Meer info via de dienst Onderwijsondersteuning:
Eonderwijsondersteuning@mechelen.be
T 015 29 83 22