Verdere uitwerking van startnota

Tussen 29 mei en 27 juli 2020 kon iedereen feedback geven op de start- en procesnota van het RUP Spreeuwenhoek-Venne Bis. De startnota omschrijft het doel van het ruimtelijk uitvoeringsplan en hoe de milieueffecten onderzocht worden. De procesnota omschrijft het gelopen en toekomstige proces.

Tijdens deze publieke raadpleging ontvingen we 16 schriftelijke inspraakreacties en 11 adviezen. Ter voorbereiding van de online vragenronde op 16 juni 2020 volgden nog 6 schriftelijke inspraakreacties.

Alle inspraakreacties en adviezen zijn samengevat in de scopingsnota (deel 1, hoofdstuk 1). In de scopingsnota staan de wijzigingen ten opzichte van de startnota in groene tekst.

Bekijk de scopingsnota

Drie inrichtingsalternatieven

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van drie inrichtingsalternatieven. Elk alternatief gaat uit van een compactere bebouwing ten voordele van een grotere, aaneengesloten open ruimte nl. het Muizenpark.

1. Wonen rond het Muizenpark
In dit alternatief komt de bebouwing rond een centraal gelegen open ruimte. Er wordt gestreefd naar een ontwikkeling met plaats voor verschillende woontypes.

Spreeuwenhoek - Wonen rond het Muizenpark

2. Wonen in het Muizenpark
De bebouwing wordt zorgvuldig ingepast in de open ruimte. Bebouwing en open ruimte vullen elkaar aan. In dit alternatief streven we naar een mix van grondgebonden en meergezinswoningen.

Spreeuwenhoek - Wonen in het Muizenpark

3. Wonen aan het Muizenpark
De bebouwing is een uitbreiding van de bestaande kern en die ten noorden van Klein Muizenveld. Ook hier streven we naar een mix van woningtypes met grondgebonden en meergezinswoningen. De bebouwing sluit aan op de dorpse context van Muizenveld. De ruimte aan de kade blijft maximaal open. De bestaande bebouwing aan het water wordt hoogstens afgewerkt of vervolledigd, maar beperkt t.o.v. de totale ontwikkeling.

Spreeuwenhoek - Wonen aan het Muizenpark

Door de drie alternatieven komen we tegemoet aan de opmerkingen en adviezen op de startnota. Elk alternatief wordt grondig onderzocht om objectieve en onderbouwde keuzes te kunnen maken. Ook de ontsluiting van het gemotoriseerd verkeer zal voor elk alternatief verder onderzocht worden.

Actualisatie procesnota

De procesnota omschrijft het gelopen en toekomstige planningsproces en kreeg een update. Het document zal nog verder groeien in het proces.

Bekijk de actuele procesnota

Volgende stappen

In een volgende fase wordt een voorontwerp van het RUP gemaakt. In die ontwerpoefening gaan we uit van 145 rijwoningen en 100 meergezinswoningen. Die aantallen zijn bepaald uit de voorschriften van het voormalige RUP en de ambitie om het aantal woningen te verminderen.

Eens het voorontwerp klaar is, wordt dit voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Daarna wordt op basis van alle resultaten en/of adviezen het ontwerp afgewerkt. Dit ontwerp komt dan eerst in de Gemeenteraad om daarna in openbaar onderzoek te gaan. Tijdens die 60 dagen kunnen adviezen, opmerkingen en bezwaren schriftelijk aan de GECORO bezorgd worden.

Afhankelijk van die input zijn er eventueel wijzigingen aan het RUP. Daarna stelt de gemeenteraad het RUP definitief vast.