Ook gekend als de bouwvergunning

Om te bouwen of verbouwen heb je meestal een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. Op deze manier wil de Vlaamse Overheid de ruimtelijke kwaliteit bewaken. Voor elke handeling waarbij je iets wijzigt aan de ruimtelijke ordening werden door overheid instrumenten ontwikkeld om op een uniforme manier deze werken aan te vragen. Bij de bouwdienst kan je vernemen hoe een dossier verloopt. De aanvragen worden afgetoetst aan de stedenbouwkundige verordening.

De stedenbouwkundige vergunning, de melding en de vrijstelling

De stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning geeft je de toestemming om de bouwwerken of verbouwingen die je gepland hebt, uit te voeren. Je moet dit aanvragen met documenten die de Vlaamse overheid voorziet.

Er zijn twee soorten aanvragen:

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat.

Deze procedure kan gevolgd worden als de medewerking van een architect niet vereist is. In principe is dit een uitzondering. Oorspronkelijk moest voor elke verbouwing de hulp van een architect ingeroepen worden. Omdat de overheid al snel inzag dat dit efficiënter kan, werd een lijst voorzien met werken die zonder architect kunnen worden uitgevoerd.  Als deze werken die in deze lijst staan ook dienen om een constructieprobleem op te lossen of als het de stabiliteit van een gebouw zou kunnen wijzigen, dan is alsnog de medewerking van een architect verplicht. 

Lijst van werken waarvoor geen architect vereist is.

Als je weet dat je geplande werken voldoen aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen met  eenvoudige dossiersamenstelling dan volg je best de volgende procedure : Procedure stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling.

De aanstiplijst bij eenvoudige dossierstamenstelling geeft een overzicht van de documenten waaruit je dossier moet bestaan. Omdat adviezen bij meerdere, zowel externe als interne, diensten moeten opgevraagd worden, moeten alle stukken in zesvoud voorzien worden.  Je kan alle verschillende documenten terugvinden  bij formulieren voor bouwen en verbouwen.

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.

Voor deze procedure heb je altijd een architect nodig; Je architect kent deze procedure. De architect houdt voor het uitwerken van jullie project rekening met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen en met eventuele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen, RUP's genoemd of gewestplannen. 

Wil je jouw project vooraf komen bespreken, dan kan dit. Je kan dit samen met je architect doen of alleen. Bij de bouwdienst  vind je hierover meer.

De aanstiplijst bij uitgebreide dossierstamenstelling geeft een overzicht van de documenten waaruit je dossier moet bestaan. Omdat adviezen bij meerdere, zowel externe als interne, diensten moeten opgevraagd worden, moeten alle stukken in zesvoud voorzien worden.  Je kan alle verschillende documenten terugvinden  bij formulieren voor bouwen en verbouwen.

De melding

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel
  • zorgwonen

De werken moeten gemeld worden met een vast formulier, het meldingsformulier. Je moet wachten tot de bouwdienst je per aangetekend schrijven laat weten dat ze akte heeft genomen van de melding. Pas dan mag je met de werken starten.

Let op: 

  • Vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen en voor meldingsplichtige  handelingen een vergunningsplicht invoeren. Informeer dus steeds bij uw gemeente.
  • Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig.
  • De verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) blijven onverminderd gelden.

Het meldingsformulier zend je aangtekend naar de Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.

De vrijstelling

De Vlaamse codex voorziet voor een aantal werken een vrijstelling. Dit betekent dat je deze werken mag uitvoeren zonder een vergunning of een melding. De werken waarop een vrijstelling van toepassing is, vind je bij werken vrijgesteld van vergunning. Als deze omschrijving niet duidelijk is, kan je hierover contact opnemen met de bouwdienst. 

Overige werken waarvoor een vergunning vereist is. 

Naast de noodzakelijke vergunningen en melding die tot nog toe werden aangehaald bestaan nog enkele bijzondere vergunningen. Vergunningen die minder voor de hand liggen of waarbij je zelf niet stilstaat dat hiervoor een vergunning noodzakelijk is.

We zetten ze hier kort op een rijtje:

  • Stedenbouwkundige vergunning voor technische werken

De aanstiplijst voor een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken vermeldt welke documenten je nodig hebt alsook waarvoor deze vergunning van toepassing is. Zo moet je deze vergunning aanvragen bij het bouwen van masten of antennes, het aanleggen of wijzigen van wegen, parkeerplaatsen, pleinen en andere verhardingen, die niet bij woongebouwen horen. Met andere woorden, als je technische werken wil uitvoeren zoals omschreven op de aanstiplijst, dan heb je hiervoor een toestemming nodig. Als je een vergunning wordt afgeleverd voor technische werken, kan je de werken uitvoeren.  Je vindt deze terug op de lijst van formulieren voor bouwen en verbouwen.

  • Stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken

 De aanstiplijst voor een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken vermeldt welke documenten je nodig hebt alsook waarvoor deze vergunning van toepassing is. Zo moet je deze vergunning aanvragen als je een terrein ophoogt. Wil je op een stuk grond materialen stockeren zoals tweede-hands-autos dan heb je hiervoor een vergunning nodig. Wil je bomen vellen dan kan ook dit niet zonder vergunning. Met andere woorden, als je het terrein van een perceel wijzigt, heb je hiervoor een toestemming nodig. Als je een vergunning wordt afgeleverd voor terreinaanlegwerken, kan je de werken uitvoeren. Je vindt deze terug op de lijst van formulieren voor bouwen en verbouwen.

Werkwijze, verloop van een bouwdossier

Volledig en ontvankelijk verklaring binnen 30 dagen

De bouwdienst van de stad Mechelen bewaakt de goede ruimtelijke ordening op haar grondgebied. Ze doet dit op basis van haar stedenbouwkundige verordening die van kracht is sinds april 2015. De bouwdienst controleert elke aanvraag op haar volledigheid en correctheid. Ze heeft hiervoor maximaal 30 dagen. Binnen deze 30 dagen word je een aangetekend schrijven toegezonden waarin vermeld staat dat de aanvraag ofwel ontvankelijk en volledig is, ofwel is deze onontvankelijk en niet volledig. In het laatste geval stopt de procedure van de bouwaanvraag en moet je opnieuw een aanvraag indienen. 

Toekenning of weigering vergunning 75 of 105 dagen

Als de aanvraag volledig en ontvankelijk is, organiseert de bouwdienst een openbaar onderzoek. Dit is niet bij elke bouwaanvraag vereist. De bouwdienst toetst elke aanvraag, hoe eenvoudig ook, op de correcte toepassing van de voorshriften zoals deze gesteld worden door de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de eigen verordening en de ruimtelijke uitvoeringsplannen als deze laatste van toepassing zijn. Naast het organiseren van een openbaar onderzoek, worden eveneens adviezen opgevraagd bij de nodige instanties zoals bij het agentschap Wegen en Verkeer, het centrum voor toegankelijkheid,...

Nadat dit gebeurd is, adviseert ze het college van burgemeester en schepenen die uiteindelijk zelstandig tijdens haar zitting een stedenbouwkundige vergunning toekent of weigert.

Het college beslist binnen de 75 dagen over het al dan niet toekennen van een vergunning als er geen openbaar onderzoek aan te pas komt. Als er een openbaar onderzoek nodig is dan valt de beslissing binnen 105 dagen. Deze periode start op de datum dat het dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard. 

De snelheid waarmee een dossier wordt afgewerkt heeft weinig te maken met de complexiteit van een aanvraag. De aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld en zijn dus afhankelijk van de hoeveelheid aan dossiers die verwerkt dienen worden. Dit betekent dat meestal de volledige beschikbare periode nodig is alvorens de vergunning kan toegekend worden.

Aanplakken van de vergunning ter kennisgeving

Verleent het college de vergunning dan wordt deze aangetekend aan de aanvrager toegezonden.  Deze moet binnen de acht dagen de vergunning aanhangen. De vergunning moet 30 dagen aanhangen.

Melden van start en einde der werken

Vanaf de 36 ste dag na het aanhangen van de vergunning mogen de werken starten als deze tenminste 8 dagen vooraf werden aangekondigd. De start van de werken moet aan de bouwdienst gemeld worden. Ook het einde der werken moet gemeld worden.

Wanneer vervalt de vergunning?

De werken moeten ten laatste starten 2 jaar nadat de vergunning werd toegekend. De datum waarop het college de beslissing genomen heeft, geldt als datum waarop deze 2 jaar ingaan.

Om de bouwwerken te beëindigen heeft de aanvrager 3 jaar de tijd. Deze 3 jaar beginnen te lopen op de datum waarop de start der werken werd aangekondigd. Na het derde jaar vervalt de vergunning. Ben je dan nog niet klaar moet je opnieuw een vergunning aanvragen.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.