Ligging van het project

Stuivenberg ligt in de wijk Mechelen Zuid, op relatief korte afstand van het centrum en vlakbij het Vrijbroekpark. Het is een rustige locatie in de overgang van stad naar het buitengebied. 

Ontstaan van het plan

In 2011 werd deze nieuwe woonontwikkeling voorzien in het ruimtelijk structuurplan van de stad. In 2008 werden door de Vlaamse Regering de bestemmingen van agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter gewijzigd in de volgende bestemmingen: woongebied, bosgebied en gemengd regionaal bedrijventerrein. De stad wenste de algemene voorschriften te verfijnen via een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

RUP Stuivenberg

Programma

Het programma van RUP Stuivenberg voorziet:

  • 330 wooneenheden, zowel appartementen als grondgebonden woningen van verschillende typologieën
  • De ontwikkeling van een stadsbos van ongeveer 22ha
  • De ontwikkeling van een bedrijventerrein.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het plan zijn:

  • Een nieuw stadsbos wordt het groene hart van het gebied
  • Een basisnetwerk van groene openbare ruimtes dringt door tot in het nieuwe woongebied
  • Een nieuwe ontsluitingsweg zal de nieuwe woonwijk verbinden met de Uilmolenweg.

RUP Stuivenberg

De Raad van State vernietigde op 10 maart 2014 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Stuivenberg, verder gemeentelijk RUP (gRUP) genoemd. De reden van de vernietiging is de onwettige basis in het gewestelijk RUP (GRUP), waarvan het gRUP een verfijning vormt. Het GRUP is onwettig omdat de milieu-effecten niet volgens de juiste procedure onderzocht werden. Het Vlaams Gewest is intussen al gestart met de herziening van het GRUP. Eerst wordt een milieu-effectenrapport of plan-MER opgemaakt en daarna volgt de opmaak van een nieuw GRUP.

De ontwerpvisie van de stad op de ontwikkeling van het gebied Stuivenberg blijft ongewijzigd. Er werd ook een akkoord bereikt met de Vlaamse overheid om het gemeentelijk RUP als basis te gebruiken voor de herziening van het gewestelijk RUP. Dit betekent concreet dat het gemeentelijk ontwerp uit 2012 het uitgangspunt vormt voor de milieu-effectenstudie van het Vlaams Gewest.

Wanneer verwacht de stad een nieuw plan?

De Vlaamse overheid voorziet momenteel een periode van 21 maanden tot de goedkeuring van een nieuw GRUP en de procedure tot opmaak van het milieu-effectenrapport of plan-MER werd gestart. Een concrete timing voor het verdere verloop van de procedure tot opmaak GRUP en milieu-effectenrapport of plan-MER is nog niet gekend.

Hieronder vindt u nog de informatie over het gemeentelijk RUP dat werd vernietigd maar als basis zal dienen voor de opmaak van het nieuwe RUP.

Ontwikkeling

De goedkeuring van het RUP Stuivenberg is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 juni 2012. De ontwikkeling zal gebeuren met één of meerdere private partners. Momenteel zijn er een aantal gronden aangekocht door een ontwikkelaar. Er werd nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de ontwikkelaar afgesloten. De gronden voor het stadsbos en de ontsluitingsweg zullen door de stad aangekocht worden.  De ontwikeling kan pas starten nadat de gronden zijn aangekocht door de ontwikkelaar of de stad. In eerste instantie wordt dan de vergunning voor de aanleg van het openbaar domein aangevraagd. Nadien volgen de verkavelingsvergunningen en bouwaanvragen.