Met de uitvoering van het taalactieplan wil de stad Mechelen de leefbaarheid in Mechelen tussen anderstalige en Nederlandstalige Mechelaars bevorderen.

De stad Mechelen wil dit doen door:

  1. De communicatie tussen de stad Mechelen en de anderstalige burger te optimaliseren (taalafspraken en toegankelijkheid).
  2. Het contact tussen de Nederlandstalige en anderstalige burger te stimuleren (samenleven).
  3. In te zetten op een rijke kennis van de Nederlandse taal en taalpromotie bij kinderen, jongeren en volwassenen (taalbeleid en taalpromotie).

Het taalactieplan wordt opgevolgd door de stuurgroep Samenleven in diversiteit die de acties regelmatig evalueert. Deze stuurgroep wordt voorgezeten door de schepen van Diversiteit. Technische werkgroepen kunnen (ad hoc) worden opgericht om acties verder uit te werken of om acties op elkaar af te stemmen. Op basis van de jaarlijkse evaluatie kan het actieplan aangepast worden aan de context, de realisaties en nieuwe uitdagingen.