Stad Mechelen organiseert in augustus 2021, voor de tweede maal, tien dagen lang een zomerschool onder de naam “Talent krijgt zomerkans". Het is een initiatief om kinderen en jongeren te versterken in hun schoolloopbaan, te prikkelen in hun talent en te overspoelen met fijne ervaringen. Deelname is gratis en vrijwillig.

Voor wie?

Dit project mikt op leerlingen die door de opschorting van lessen o.w.v. de COVID-19 pandemie, een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken om op 1 september met een positief gevoel en vol vertrouwen aan de start te staan.

Dat geldt ons inziens bij uitstek voor:

 • Anderstalige nieuwkomers
 • Leerlingen in kwetsbare maatschappelijke posities die baat hebben bij het versterken van individuele competenties op vlak van talentontwikkeling en veerkracht én op schools vlak met het oog op het verhogen van toekomstige leerkansen op school en in de maatschappij.

Het gaat over leerlingen die minstens één van volgende uitsluitingsmechanismen ervaren:

 • een ontoereikende schoolse taalvaardigheid,
 • een thuiscontext waarin (schoolse) ondersteuning van leerlingen moeizaam loopt, 
 • onvoldoende toegang tot digitale infrastructuur en ontoereikende digitale (basis)competenties,
 • onvoldoende zelfsturend vermogen en versterkt kunnen worden op competenties met focus op talentontwikkeling en veerkracht. 

Door onze samenwerking met Mechelse scholen gaat het in eerste instantie over leerlingen die school lopen in Mechelen. Het kan ook gaan om leerlingen die wonen in Mechelen, maar elders school lopen. In dat geval neemt de school in kwestie contact op via zomerschool@mechelen.be, zodat afspraken gemaakt kunnen worden.

We hebben een aanbod voor leerlingen van het lager onderwijs, de eerste graad secundair onderwijs, OKAN-leerlingen en 16+'ers. 

Er zullen 22 groepen van elk maximum 14 leerlingen gevormd worden. In totaal is er plaats voor 308 leerlingen. De zomerschool zal doorgaan op 11 verschillende locaties*.

*onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers en voldoende inschrijvingen.


 

Wat?

Elke zomerklas is een combinatie van een onderwijs- en verrijkingsprogramma in een geïntegreerde leeromgeving. De focus van het totaalprogramma ligt op talentversterking, brede ontwikkeling en goesting in leren. Het gaat met andere woorden om een breed versterkend project dat niet zozeer werkt aan heel specifieke tekorten op vakinhouden. We zetten in op versterking van de onderliggende competenties die nodig zijn om te kunnen leren. Het gaat vaak om transversale eindtermen, verpakt in een taak en gekoppeld aan een interesseveld. We kiezen voor onderzoekend en participatief leren en vertrekken vanuit een duidelijke doelstelling. Het interesseveld wordt vertaald in een thematische insteek. Het thema is de rode draad doorheen de zomerschool.

Momenteel werken we een concreet aanbod uit voor de verschillende groepen. Wat centraal staat is talentontwikkeling, welbevinden, weerbaarheid en veerkracht. Door hierop in te zetten verhogen we de motivatie voor het nieuwe schooljaar. Vervolgens is er ook oog voor digitale vaardigheden en samenwerking, talige en wiskundige competenties.  

Kinderen en jongeren worden opgedeeld in jaar - of graadklassen, afhankelijk van de aangemelde leerlingen. De helft van de tijd worden zij begeleid door een leerkracht. De andere helft wordt ingevuld door onze verrijkingspartners (o.a. Jeti sport, Tivoli kinderboerderij, Circolito, Technopolis, Buurtsport…). Per groep is er ook een talentcoach die fulltime aanwezig bij de groep en de kinderen en jongeren begeleidt bij het ontdekken van hun talenten en vaardigheden. De coach gaat op zoek naar hun individuele sterktes en valkuilen en stimuleert hen om hun competenties in lijn met hun talenten te ontwikkelen. Doorheen de zomerschool voert hij of zij talentgesprekken met de deelnemende kinderen/jongeren. Op basis van die gesprekken gaat hij/zij gedurende 10 dagen verder met hen aan de slag volgens de methodes uit de opleiding talentcoach. 

Voor de OKAN groepen wordt er een programma opgesteld i.s.m. OKAN after school en zal de effectieve groepssamenstelling in overleg met de scholen gebeuren o.b.v. de aangemelde leerlingen.

Voor 16 plus worden 2 programma’s uitgewerkt. In het eerste wordt een combinatie gemaakt van onderwijs en effectief de handen uit de mouwen te steken in een project i.s.m. Value Factory. In het tweede programma worden jongeren met ondernemingszin uitgedaagd om hun droom in een plan te gieten onder begeleiding van Youthstart.

Deelname aan de zomerschool is gratis. Materiaal, lunch en snacks zijn inbegrepen.

Wat niet?

De zomerschool kan het schooljaar niet redden. Het is volgens ons niet haalbaar en ook niet wenselijk om de specifieke vakinhoudelijke corona-leerachterstand van individuele leerlingen in de zomerschool in te halen. Het is m.a.w. geen zeer gerichte, vakspecifieke bijles. 


 

Door wie?

De organisatie van de zomerscholen gebeurt door Stad Mechelen in samenwerking met ondersteunende partners, vrijwilligers, provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. Talent krijgt zomerkans wordt aangestuurd door een coördinator. Per zomerklas voorzien we een kernteam van 2 profielen: de zomerjuf of –meester, een talentencoach. Dit duo wordt aangevuld met een verrijkingspartner. Zij bereiden samen een programma voor en worden ter plekke bijgestaan door de coördinator en vliegende krachten. 


 

Wanneer?

Van 9 tot en met 20 augustus 2021, telkens van 9u.15 tot 16u.30 (opvang 30 minuten voor en na).


 

Wie meldt aan?

We rekenen voor de aanmelding bij ‘Talent krijgt zomerkans’ op de school. Van zomerscholen wordt verwacht dat ze op maat van de leerlingen werken en dat ze de leerlingen betrekken bij het aanbod. Het is dan ook van belang dat de begeleiders een goed zicht krijgen op de leerlingen waarmee ze zullen werken. Dat kan enkel met medewerking van de school. De leerlingen worden daarom toegeleid naar de zomerklas vanuit een klassenraad of een andere vorm van leerlingenbespreking. Voor het +16 – aanbod kunnen jongeren ook rechtstreeks aangemeld worden door andere sociale en jeugdorganisaties. Deze partners geven als het ware een ‘ticket’. Zonder ticket, geen inschrijving mogelijk. Aanmelden kan tot 6 juni 2021.


 

Op welke manier moet er aangemeld worden?

In feite gaat het om een selectie door de school, of andere sociale en jeugdorganisaties voor het +16 – aanbod, die op basis van bovenstaande criteria de betrokken leerlingen selecteert én de ouders informeert over Talent krijgt zomerkans en de kans die dit voor hun kind kan bieden. Hiervoor kan een compilatie filmpje van de vorige editie helpen, alsook een flyer die kan worden meegegeven. Concreet moeten de ouders zeggen dat het oké is dat ze gecontacteerd worden voor een inschrijving van hun kind voor Talent krijgt zomerkans. De school, of een andere sociale en jeugdorganisatie voor het +16 – aanbod, meldt de leerlingen vervolgens aan via een webformulierActiveren en aanmelden zijn 2 verschillende zaken.

Doorverwijzing door partnerorganisaties

We hebben aan enkele goedgeplaatste organisaties gevraagd om zelf ook na te denken over welke kinderen uit hun werking baat zouden hebben bij een zomerschool. Het gaat om:

 • J@M
 • Samenlevingsopbouw
 • Opvanginitiatief voor vluchtelingen
 • Overkop/ROJM/JAC
 • NAFT-partners

We bezorgden hen de flyer zodat ook zij ouders of jongeren kunnen aanspreken. Bij interesse zal de ouder of de organisatie contact opnemen met de school. De school beslist uiteindelijk of een ticket gegeven wordt, maar we gaan er vanuit dat de input van deze organisaties waardevol en activerend zal zijn. Voor het +16 – aanbod kunnen deze organisaties ook rechtstreeks jongeren aanmelden via dit webformulier

Betrokkenheid van CLB

Ook het CLB-anker kan aan de school adviseren welke leerlingen baat hebben bij dit initiatief. De school kan het CLB ook raadplegen bij twijfel of bij de nood om ouders te bereiken.

Wat met ouders die de school spontaan aanspreken om hun kind aan te melden voor een zomerschool?

De school is verantwoordelijk voor de selectie en kan dus autonoom beslissen om dit te weigeren of toe te staan o.b.v. het hierboven geschetste verhaal. Centraal staat de vraag ‘heeft deze leerling baat bij dit concept?’. De ouders die toegeleid worden door een organisatie beschikken in principe over een flyer op naam. Ouders die niet toegeleid werden hebben geen flyer. In communicatie naar ouders vermelden wij steeds dat de aanmelding een beslissing is van de klassenraad.  Indien er discussie ontstaat tussen ouders en school m.b.t. al dan niet kunnen deelnemen aan ‘Talent krijgt zomerkans’, mag de school steeds terug verwijzen naar ons. We vragen wel om in dat geval de coördinator even op de hoogte te brengen.


 

Van aanmelding naar inschrijving

Rangorde

Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zouden zijn, gaan we als volgt te werk:

 • We groeperen en tellen het aantal aanmeldingen per graad en delen dat door het aantal aanmeldende scholen. Dat geeft ons het minimum aantal voorziene plaatsen per school.
 • We vullen deze plaatsen op basis van de aanmeldingenlijst van die school en vullen de lege plaatsen (omdat ze niet gebruikt werden door een andere school) systematisch verder op.
 • De leerlingen die geen plaatsje vinden, zetten we op de reservelijst. Indien een andere aanmelding niet verzilverd werd, komen zij in de plaats.
 • We koppelen terug naar u, ook indien de leerling geen plaats meer had of niet deelgenomen heeft.

Natuurlijk is ook voor ons absoluut onduidelijk hoeveel leerlingen uiteindelijk aangemeld zullen worden. Maar we hopen op deze manier toch iedere school te verzekeren van een aantal plaatsen voor haar leerlingen (ook indien die school het formulier pas vlak voor afsluitdatum invult).

Indien voor u een bepaalde volgorde in de behandeling van uw leerlingenlijst belangrijk is, mogen we u dan vragen die nog even door te geven via zomerschool@mechelen.be? Zo niet gaan we alfabetisch aan de slag.

Contactname met ouders

Na de aanmelding zullen ouders gecontacteerd worden om meer informatie te krijgen over Talent krijgt zomerkans. Tijdens deze contactname kunen drempels voor een inschrijving besproken worden.

Ook hier werken we samen met organisaties die outreachend en aanklampend zijn. Zo proberen we de tickets die de school uitdeelt, zoveel mogelijk te verzilveren. Het gaat om welzijnspartners zoals OCMW, Samenlevingsopbouw, NAFT-partners, buurtpartners etc en stadsmedewerkers bv. vanuit Huis van het Kind.

Inschrijvingsmodaliteiten

De effectieve inschrijving van kinderen en jongeren wordt georganiseerd door de stad. Ouders krijgen de mogelijkheid om dit online, op papier met of zonder ondersteuning van een medewerker van de stad te doen.

De afspraken hieromtrent worden per school gemaakt o.b.v. het aantal aangemelde leerlingen. Zo zullen er vanaf 14 juni inschrijfsessies worden georganiseerd op school of op het sociaal huis.


 

Wat na inschrijvig van leerling?

 

In de week van 21 juni wordt doorgegeven aan de school welke leerlingen, na contact met de ouders, effectief op het aanbod ingingen en ingeschreven zijn voor Talent krijgt zomerkans. De school bezorgt ons vervolgens tegen het einde van het schooljaar aanvullende gegevens m.b.t. de ingeschreven leerling. Het te gebruiken document wordt momenteel nog ontwikkeld op basis van evaluatie van vorig jaar en in samenspraak met onderwijspartners en rekening houdend met de planlast van iedereen.

Daarna kan de school nog gecontacteerd worden indien er onduidelijkheden zijn. 

Hoe zorgen we ervoor dat het delen van deze info GDPR-proof is?

De school sluit een ‘vertrouwelijkheidsovereenkomst doorgift gegevens’ af met de stad via dit formulier. Stuur het ingevulde formulier naar zomerschool@mechelen.be.

De school vraagt aan de ouders mondeling de toestemming om de gegevens te delen en kruist dit aan in het aanmeldingsformulier.

Mag de school ook nog info terug verwachten?

Begin september, ontvangt de school feedback over alle leerlingen, ook over wie uiteindelijk niet deelgenomen heeft wordt gecommuniceerd.


 

Nog vragen?

 Contacteer ons via zomerschool@mechelen.be


 Tot stand gekomen met ondersteuning van:

logo Katholiek Onderwijslogo GO!

  logo VRAClogo provincie Antwerpen  logo Vlaanderen

 

Contactpersonen