Fase per fase

De ontwikkeling van de site gebeurt in vier fases.

Komet - faseringFase 1: zuidelijk deel

 • Sluit aan op de bestaande bebouwing aan de Koningin Astridlaan, Vekestraat en Auwegemvaart.
 • Mix van woonfuncties nl. traditionele woningen, appartementen, penthouses en assistentiewoningen. Sommige met een eigen private tuin, andere met een gemeenschappelijke, openbare buurttuin.
 • Verschillende activiteiten: wonen, dienstverlening, kantoren en horeca.
 • Aanpassing van de aansluiting met de Koningin Astridlaan zodat het verkeer vlot en veilig kan verlopen.
 • Timing:
  Najaar 2018: indienen vergunningsaanvragen.
  In de loop van 2019: uitvoering mits de nodige vergunningen verkregen zijn.

Fase 2: centrale zone

Ga naar de website van Cohousing Schwung

In deze fase wordt een ruimte voorzien voor een inclusief cohousingsproject waar mensen met een handicap een gewone plaats krijgen in de maatschappij.

 • Mix van appartementen rond een gemeenschappelijke, openbare buurttuin. De stad Mechelen bekijkt momenteel samen met het studiebureau en Revive de invulling van de buurttuin.

Fase 3 en 4: noordelijk deel

 • Sluit aan op de bebouwing aan de Koningin Astridlaan, Lemmensstraat en Auwegemvaart.
 • Vooral eengezinswoningen met privétuintjes.
 • Op het einde van de woningrijen komen appartementsgebouwen. Het gebouw aan de vesten kan bovendien op het gelijkvloers een commerciële ruimte krijgen.
 • Het nieuwe pleintje op het einde van de Lemmensstraat wordt meteen een toegang tot de grote, openbare buurttuin die in fase 2 wordt aangelegd.

Alle gebouwen en het openbaar domein worden in nauwe samenwerking met de stad en de Kwaliteitskamer ontworpen. Zo wordt steeds de kwaliteit van het project gegarandeerd.

Brownfields en brownfieldconvenanten

Brownfields zijn een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij slechts opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen.

Via een brownfieldconvenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarnaast worden tussen alle betrokken administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken gemaakt, zodanig dat bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen.

Door de jarenlange industriële activiteiten is de grond op de Cometsite vervuild geraakt. Uiteraard moet die eerst gesaneerd worden voor er woningen en groen op verschijnen.

In overleg met de Vlaamse regering werd er daarom een brownfieldconvenant opgesteld tussen Revive en de stad Mechelen. Deze overeenkomst voorziet dat de grond gereinigd wordt volgens een bepaald traject en volgens de fasering van de ontwikkeling. Het brownfieldconvenant werd op 6 september 2018 door de Vlaamse regering goedgekeurd en ondertekend en is raadpleegbaar op de website van OVAM.

Meer informatie over Brownfields vind je op de website van het agentschap innoveren en ondernemen en op de website van OVAM.

In 2010 werd een eerste bodemsaneringsproject opgemaakt op basis van de toenmalige bestemming, namelijk industriegebied. Een gedeelte van de sanering (verontreiniging met minerale olie) is reeds afgerond; de sanering van de verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCI) is lopende.

Ten gevolge van de goedkeuring van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij de bestemming van industriegebied gewijzigd werd naar woongebied met ruimte voor groenzones, wijkpark en ondergrondse parking, moest er een nieuw oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt worden en een nieuw bodemsaneringsproject opgesteld worden.

De verontreinigde gronden zullen selectief ontgraven en afgevoerd worden naar een erkend grondreinigingscentrum. De concentraties in het vaste deel van de aarde en het grondwater zullen hierdoor minstens teruggebracht worden tot de risicogrenswaarde. Bijkomend wordt een bemaling van het grondwater voorzien waarbij het onttrokken grondwater na zuivering geloosd zal worden in het kanaal Leuven-Dijle. De effluentleiding wordt bovengronds over de Auwegemvaart (jaagpad) geleid.

Ten gevolge van deze werkzaamheden kan er mogelijk lawaai, geur, stof en verkeershinder optreden. Er zal getracht worden dit tot een minimum te beperken.

Het bodemsaneringsproject werd op 24 juni 2019 door OVAM conform verklaard en de beslissing zal gedurende 30 dagen in de periode van 4 juli 2019 tot en met 2 augustus 2019 ter inzage liggen in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen.

Tijdens deze periode kan beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Overheid – Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel.

Tijdelijk programma

In afwachting van de nodige vergunningen voor de ontwikkeling, maakte Re-Vive van de site een tijdelijke ontmoetingsplaats. Een plek waar buurtbewoners elkaar twee jaar lang konden ontmoeten en tuinieren, waar men kon sporten en spelen en waar heel wat activiteiten werden georganiseerd. Alle activiteiten gingen voornamelijk overdag door en de hoofdingangen aan de Koningin Astridlaan en de Auwegemvaart werden 's nachts gesloten. Momenteel is er nog een tijdelijke parking voor de buurt om de parkeerhinder van de werken op de Koningin Astridlaan te beperken.

Sfeerbeeld tijdelijke invulling Komeet