Een nieuwe stadswijk met zicht op het water

Vanaf het begin van de 20ste eeuw heeft de stad Mechelen zich buiten zijn vesten uitgebreid. In de loop der jaren omringden woningen (Winketkaai en Oude Antwerpsebaan) de industriële site van het Keerdok. De bevolkingsprognoses voorspellen dat Mechelen tegen 2030 de kaap van 100 000 inwoners zal naderen. Er is nood aan bijkomende woongelegenheden. De ontwikkeling van de Keerdoksite als woongebied zal hier mee een antwoord op bieden.

Masterplan voor een nieuwe toekomst

Om tot een samenhangende visie voor de site te komen, gaf de stad Mechelen de opdracht aan studiebureau BUUR om samen met het mobiliteitsbureau Mint een masterplan op te maken. In 2015 werd het definitief masterplan principieel door de stad goedgekeurd. 

Het masterplan voorziet een woonontwikkeling gericht naar het water (in totaal ongeveer 800 eenheden). Daarnaast komen er ook andere functies zoals een parkeergebouw (voor ongeveer 530 wagens), horeca en buurtgerichte handel. De bestaande erfgoedpanden, waaronder de Ouwen Dok en de loods bij de oude sluiswachterswoning, kregen in navolging van het masterplan intussen een gepaste herbestemming.

Masterplan Keerdok- en Eandissite

© Buur - Masterplan

De zone rond het zwemdok en het Keerdok wordt opgevat als een publieke stedelijke zone. Deze zone wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor de Mechelaar aan het water. Door de parkeerplaatsen ondergronds te brengen, wordt deze ruimte verkeersluw. De overige oevers aan de Dijle worden geïntegreerd in een parkaanleg. In totaal ontstaat er zo bijna 2 ha publieke groene ruimte. Om al deze ruimte vrij te maken, zullen de bestaande baanwinkels worden geherlokaliseerd in de lus van de R6 aan het Battelcomplex (afrit Mechelen-Noord) en in de binnenstad.

Om het kruispunt van de Antwerpsepoort te ontlasten, wordt een nieuwe brug voor lokaal verkeer tussen de twee sites aangelegd. Op de site van Fluvius verrijst een nieuwe randparking. Hier zal je de wagen vlot kunnen achterlaten en geraak je van daaruit op verschillende manieren (te voet, per fiets, bus,…) naar het centrum.

Een brug voor fietsers en voetgangers over de Afleidingsdijle en één over de Binnendijle zorgen voor een verbetering in het fiets- en voetgangersnetwerk in heel Mechelen-Noord.

Elke plek zijn eigen functie

Masterplan Keerdok- en Eandissite

© Buur - Masterplan

Rode Kruisplein

Het Rode Kruisplein vormt het hart van de herontwikkeling van de Keerdoksite. De publieke ruimte speelt hierin een belangrijke rol én het gebied krijgt een nieuwe bestemming door een aantal stedelijke functies te bundelen.

In dit deelgebied bevindt zich de Ouwen Dok, een gebouw dat werd omgevormd tot een hotel, brasserie en congrescentrum. Aan de ingang van de Ouwen Dok komt een stedelijk verkeersvrij plein waarrond ook andere commerciële zaken zoals restaurants en cafés zich kunnen vestigen. Een nieuw woongebouw aan de zijde van de Vesten zal het plein afbakenen.

Eandistip

Op deze locatie komt een parkeergebouw met 528 publieke parkeerplaatsen. Het gebouw wordt meer dan een parking en krijgt verschillende functies. Deze mix zorgt voor sociale controle en leven op deze plek en linkt het Rode Kruisplein met de Eandiswijk. Uniek is de combinatie van commerciële zaken op het gelijkvloers en een beperkt aantal kantoren en recreatiemogelijkheden op de hoek met een prachtig zicht op de stad.

Door de strategische locatie en grote zichtbaarheid zal het gebouw een belangrijk oriëntatiepunt vormen voor de stad. Uiteraard ging er veel aandacht naar de architectuur en beeldkwaliteit van het geheel.

Park

In dit deelgebied verschijnt aan de samenvloeiing van beide Dijle-armen een publiek park van meer dan een hectare. Het park groeit uit tot de ontmoetingsruimte van de drie naastgelegen buurten: Winketkaai, Eandiswijk en Keerdokkaai. het park wordt mee afgebakend door 2 nieuwbouwvolumes met woningen. Na de verhuis van Interbeton in 2022 kan gestart worden met de ontwikkeling van dit deelgebied.

De oude sluiswachterswoning en bijhorende loods treden op als paviljoenen in een parkzone. Na de herbestemming naar horeca werd de loods de vaste stek van 't Ile Malines.

Eandiswijk

De Eandiswijk wordt een volwaardige wijk met een gezonde mix van functies. In de eerste plaats betekent dit de bouw van 266 kwalitatieve woningen. Er komen ook kantoren en handelszaken die optimaal gebruikmaken van de sterke locatie langs de N16 en waardevol zijn voor de nieuwe bewoners.

De wijk is opgevat als een woonomgeving met grote landschappelijke kwaliteiten. Dankzij de Dijle en het vele groen krijgt de wijk een eigen gezicht.

Keerdokkaai

Na de verhuizing van de baanwinkels is het deelgebied Keerdokkaai rijp voor een nieuwe woonomgeving met hoge stedelijke kwaliteit. Naast een project van 345 woningen is er op het gelijkvloers plaats voor horeca of diensten.

Foto Maquette

 

Groen en stedelijk

Samen met de bouw van nieuwe woningen ondergaat ook de niet-bebouwde ruimte een metamorfose. Een groot deel wordt na de heraanleg aan het openbaar domein toegevoegd.

Vandaag is de Keerdoksite grotendeels verhard. De heraanleg van de site creëert verschillende zones: de oevers aan de zijde van het Keerdok sluiten aan bij het industriële karakter en zijn verhard, terwijl de oevers van de Afleidingsdijle baden in het groen.

Centraal stedelijk plein

Op de huidige parking van het Rode Kruisplein verrijst aan de zijde van de Guido Gezellelaan een nieuw gebouw. Tussen dit nieuwe gebouw en de Ouwen Dok zal een verkeersvrij stedelijk plein liggen. Het plein maakt de verbinding tussen het parkeergebouw op de Eandistip, de promenade aan het Keerdok en de binnenstad. Het is een mooie plaats voor tal van activiteiten. Door de herbestemming van de Ouwen Dok en de commerciële zaken op het gelijkvloers in de andere gebouwen zal het plein volop bruisen.

Groen park

Als tegenhanger van het centraal stedelijk plein komt er aan de andere zijde van de Ouwen Dok een publiek groen park van meer dan een hectare. De tip waar de twee Dijle-armen samenvloeien en waar de beschermde sluiswachterswoning en de loods zich bevinden, wordt in samenspraak met de eigenaars bij het park betrokken. Met dit park krijgt Mechelen er een nieuwe rustplek bij.

Promenade aan Keerdok

De zone rond het Keerdok zal uitgroeien tot promenade. Ter hoogte van de Ouwen Dok werd door het Van der Valkhotel een terras ingericht. De promenade wordt ook ingericht als verblijfplaats, waardoor de site zich opnieuw naar het water keert. Op de promenade en het Keerdok kunnen ook tal van tijdelijke activiteiten plaatsvinden zoals concerten en (rommel)markten..

Landschappelijke oever

In tegenstelling tot de promenade aan het Keerdok neigt de oever aan de Afleidingsdijle veel meer naar een landschap. De groenzones langs de Dijle stroomafwaarts sluiten naadloos aan bij het park op de Keerdoksite.

Zicht Eandiswijk

© Buur - Masterplan

 

Duurzame mobiliteit

De ontwikkeling van de Keerdoksite wil duurzaam zijn. Daarom ligt het accent op verplaatsingen te voet, per fiets of per bus en minder op het autogebruik.

De publieke ruimte op de Keerdoksite zal zoveel mogelijk verkeersvrij zijn. Bezoekers parkeren centraal in het parkeergebouw op de Eandistip. Voor bewoners zijn er ondergrondse parkings in de verschillende deelgebieden. In het parkeergebouw stap je vlot op een (deel)fiets over. Bruggen, verkeerslichten op de Guido Gezellelaan en een autoluw karakter maken het voetgangers en fietsers gemakkelijk. De routes voor fietsers en voetgangers liggen zoveel mogelijk apart van de routes voor auto’s. Zo komen er op termijn twee fiets- en voetgangersbruggen. De werken voor de eerste fiets- en voetgangersbrug starten begin 2021.

Ook de verbinding met de binnenstad verloopt vlotter dankzij een kruispunt met verkeerslichten op de Guido Gezellelaan richting Nonnenstraat. Om het gebruik van de fiets nog extra te promoten, komen er ruim voldoende fietsenstallingen voor de bewoners in de verschillende gebouwen. Het bestaande jaagpad op de site van Fluvius verdient ook een plaats in de nieuwe plannen.

Op de site kun je je verplaatsen met de fiets of te voet. En er komt een bushalte. 

Auto’s rijden de Keerdoksite in en uit vooral via het kruispunt N16 en de Elektriciteitstraat. Tussen Keerdoksite en N16 komt over de Afleidingsdijle een brug voor autoverkeer. De werken voor deze brug starten eveneens begin 2021. Het deelgebied Keerdokkaai geeft rechtstreeks uit op de Guido Gezellelaan. Parkeren op de site kun je op verschillende manieren. Zo parkeren de nieuwe bewoners onder de woningen. In het nieuwe parkeergebouw op de Eandistip, Parking Keerdok, kunnen bezoekers terecht. Het parkeergebouw zal in totaal 528 parkeerplaatsen tellen en is gepland voor de eerste fase van het project. Het parkeergebouw telt voldoende parkeerplaatsen, zodat het ook kan fungeren als randparking voor de binnenstad.

Het masterplan kan u hier raadplegen.