Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan alle voorwaarden voldaan is.
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zoniet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Vooraleer het punt daadwerkelijk op gemeenteraad zal worden besproken, doet de gemeenteraad uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen.

Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Uiterlijk 8 kalenderdagen voor de zitting van de gemeenteraad waarop het ingediende ‘voorstel van de burger’ geagendeerd staat, ontvang je een uitnodiging om aanwezig te zijn.