Het Nieuwe Werken – onze visie

Groep Mechelen (stad Mechelen en Sociaal Huis) streeft naar een optimale dienstverlening, zowel voor de burger als voor de medewerkers. Om deze dienstverlening te optimaliseren,  hanteren we voor de medewerkers de principes van Het Nieuwe Werken.

Groep Mechelen zet in op een organisatiecultuur gericht op innovatie, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Hiermee wordt de basis gelegd voor Het Nieuwe Werken, waarin de relatie tussen medewerker en werkgever gebaseerd is op vertrouwen en het engagement om de organisatiedoelstellingen waar te maken.

Deze nieuwe manier van werken verhoogt enerzijds het dienstoverschrijdend werken en brengt de medewerkers fysiek en digitaal dichter bij elkaar. Anderzijds willen we meer ruimte en vrijheid geven aan medewerkers om hun werk in te plannen waar en wanneer dit het best uitkomt. 

Hiervoor zetten we als organisatie sterk in op nieuw ICT materiaal en digitale oplossingen. Dit heeft als gevolg dat we als organisatie evolueren naar een moderne, duurzame en flexibele werkomgeving, op maat van verschillende generaties.

In deze nieuwe omgeving is de werkorganisatie meer gebaseerd op zelfsturing. De relatie tussen werkgever en medewerker is er één gebaseerd op vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We streven naar een vrije toegang en circulatie van kennis en informatie, wat plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) mogelijk maakt.

Door de principes van Het Nieuwe Werken in te voeren, streven we ernaar de kwaliteit en de efficiëntie van het werk te verbeteren. We willen als organisatie volgende doelstellingen realiseren:

  • Betere balans werk/ privé
  • Minder tijdverlies woon- werkverkeer
  • Aantrekkelijk imago als werkgever
  • Efficiënter ruimtegebruik
  • Minder ziekteverzuim
  • Gemotiveerde medewerkers
  • Minder stress
  • Gevarieerde werkplekken
  • Besparing kantoorruimte

Krachtlijnen

Het Managementteam van Groep Mechelen bepaalde de visie en legde de volgende krachtlijnen vast:

Mature en flexibele arbeidsrelaties

De klassieke hiërarchische relatie - waarbij enkel de leidinggevende bepaalt wat er moet gebeuren - evolueert naar een ander type relatie, waarbij de medewerker verantwoordelijkheid opneemt voor zijn takenpakket. Hij bepaalt zelf hoe hij tot de afgesproken resultaten komt en kan hierbij rekenen op ondersteuning van de leidinggevende. Dit vereist een andere van leiding geven; de leidinggevende treedt op als een coach. Hij moet de controle loslaten, aansturen op resultaten en de medewerker aanmoedigen zijn talenten te ontwikkelen. De leidinggevende zijn rol verschuift van ‘controlerende expert’ naar “ondersteunende coach”. De leidinggevende coacht zijn teamleden op WAT er bereikt moet worden maar geeft zijn medewerkers (binnen een bepaald afsprakenkader), de vrijheid en verantwoordelijkheid in HOE ze dit doen.

Zelfsturend werken

Medewerkers en teams nemen zelf het initiatief om het werk te organiseren op efficiënte manier, zonder klantgerichtheid uit het oog te verliezen. Ze krijgen de vrijheid en het vertrouwen van de leidinggevende om deze verantwoordelijkheid op te nemen. De medewerker heeft een eigen inbreng en deze wordt naar waarde geschat.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) vraagt om een transparant én coherent beleid. Niet ieder takenpakket laat immers toe dat er plaats- en/of tijdsonafhankelijk gewerkt wordt. Het aanbieden van een duidelijk kader (inclusief het opmaken van duidelijke afspraken en het bepalen van de modaliteiten) is dan ook cruciaal. Medewerkers moeten weten wat kan en wat niet kan en binnen welke krijtlijnen. Voor bepaalde functies speelt het geen rol op welke plaats of op welk tijdstip je werkt. Als medewerker weet je welke resultaten je moet behalen en je bepaalt zelf waar en wanneer je hieraan werkt. Belangrijk is dat je voor elke taak de meest geschikte werkplek uitkiest (bijvoorbeeld, een landschapskantoor voor taken die overleg en samenwerking vereisen, een stille werkplek om een nota of verslag af te werken, een projectruimte om een brainstormsessie te houden, ...

Vrije toegang en circulatie van kennis en informatie

Om op elke plek te kunnen werken, moet je overal en altijd beschikken over de nodige informatie. Het afschermen van informatie tussen diensten en departementen is uit den boze. Kennis en informatie worden ruim gedeeld en samenwerking over diensten heen is een evidentie.

Meer informatie

Wens je meer informatie over Het Nieuwe Werken bij de stad Mechelen en Sociaal Huis Mechelen? Stuur dan een mail naar hnw@mechelen.be

Contactpersonen