Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de agenda van de gemeenteraad. Dit betekent dat de agendapunten voor de raad eerst aan de collegevergadering dienen voorgelegd te worden en dan "verwezen" worden naar de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad roept de vergadering bijeen en deelt de agenda mede.

De werking van de gemeenteraad (de bijeenroeping, de agenda, de wijze van stemmen, de uitwerking en bekendmaking van de besluiten van gemeenteraad) is vastgelegd in een huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2007 en gewijzigd op 9 oktober 2008 en bekrachtigd door de werkgroep van de gemeenteraadsfracties op …..

De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan, wat het openbaar gedeelte van de agenda betreft, de vergadering volgen. De notulen liggen ter inzage op de dienst notulenbeheer.

De gemeenteraad vergadert maandelijks, uitgezonderd in juli en augustus, in principe op een dinsdag.

Een lijst met data van de vergaderingen en de agenda is gratis beschikbaar op de dienst notulenbeheer en de infobalie (Huis van de Mechelaar), alsook door een bericht aan de ingang van het stadhuis (kant Befferstraat).

Data en agenda kan je ook raadplegen op deze pagina.

Aanvang van de vergaderingen om 20u, behalve de gemeenteraad waarop het budget wordt besproken (aanvang 18.30u). De verenigde raadscommissie vergadert, bij noodzaak, volgens de actualiteit in openbare zitting (raadzaal).

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.