Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de agenda van de gemeenteraad. Dit betekent dat de agendapunten voor de raad eerst aan de collegevergadering dienen voorgelegd te worden en dan "verwezen" worden naar de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad roept de vergadering bijeen en deelt de agenda mede.

De werking van de gemeenteraad (de bijeenroeping, de agenda, de wijze van stemmen, de uitwerking en bekendmaking van de besluiten van gemeenteraad) is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan, wat het openbaar gedeelte van de agenda betreft, de vergadering volgen.

De gemeenteraad vergadert maandelijks, uitgezonderd in juli en augustus, in principe op een maandag.

Een lijst met data van de vergaderingen en de agenda is gratis beschikbaar op de dienst notulenbeheer en de infobalie (Huis van de Mechelaar).

Data en agenda kan je ook raadplegen op deze pagina.

Aanvang van de vergaderingen om 20u, behalve de gemeenteraad waarop het budget wordt besproken (aanvang 18.30u). De verenigde raadscommissie vergadert, bij noodzaak, volgens de actualiteit in openbare zitting (raadzaal).