De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.

De burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.

 Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, bepaalt de nadere regels voor de werking en samenstelling van deze commissies.

 De gemeenteraad heeft in zitting van 29 januari 2013 vijf raadscommissies opgericht en samengesteld.

Ieder raadslid, met inbegrip van de collegeleden, zetelt in 2 commissies.

 De vergaderingen van de commissies vinden maandelijks plaats op vaste data, jaarlijks te bepalen door het college van burgemeester en schepenen.

De verenigde raadscommissie vergadert bij noodzaak, volgens de actualiteit in openbare zitting.

 De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar, tenzij:

de agendapunten onder toepassing vallen van artikel 28 van het gemeentedecreet (persoonlijke levenssfeer of ernstige bezwaren tegen openbaarheid)

  • of indien de commissieleden een technische toelichting krijgen
  • of wanneer er een louter informatief werkbezoek afgelegd wordt.

 Het college stelt 14 dagen voor de vergadering van de commissie de agenda vast. Het college kan op voorstel van zijn leden of van de stadsdiensten punten toevoegen aan de agenda van een commissie.

De commissieleden hebben eveneens de mogelijkheid punten toe te voegen aan de agenda van de commissie.

De voorzitter van de commissie nodigt uit. Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.