Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt.

Voor kopies worden overeenkomstig art. II.31. van het bestuursdecreet van 7 december 2018 op de openbaarheid van bestuur kosten aangerekend.

De gemeenteraad heeft hiervoor een kaderretributiereglement goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van dit retributiereglement de tarieven vastgesteld.