Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt.

Voor kopies worden overeenkomstig artikel 20, §3, derde lid van het decreet van 26 maart 2004 op de openbaarheid van bestuur kosten aangerekend.

De gemeenteraad heeft hiervoor een kaderretributiereglement goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van dit retributiereglement de tarieven vastgesteld.