De site van vroeger tot nu

Zorro is de naam van het ontwikkelingsproject voor de Comet-site. Ontwikkelaar Re-Vive gaf het project deze naam als verwijzing naar de bijnaam ‘de Vos’ die de site kreeg omdat meubelmakerij ‘De Vos Frères’ er tot eind jaren 1940 gevestigd was. 'Zorro' is Spaans voor 'vos'. Naast meubelmakerij, diende het terrein verschillende vormen van industriële productie: gastanks, munitie lockers, biervaten…

De naam 'Comet-site' verwijst trouwens naar de gelijknamige onderneming die hier biervaten produceerde. In 2007 werd de Comet-fabriek gesloten en zette men de industriële activiteiten op het terrein definitief stop. Begin 2015 werden de oude industriële gebouwen gesloopt en werd het vervuilde terrein gesaneerd.

Re-Vive wil samen met de stad van de Comet-site een gebied voor gemengde stedelijke ontwikkeling maken, met de nadruk op kwalitatief wonen. Gelegen aan de rand van de binnenstad, tussen de vesten en de Leuvense vaart, op iets meer dan één kilometer van het station en grenzend aan het jaagpad, is het terrein de ideale plek om te wonen.

Masterplan

Masterplan Zorro, bovenaanzicht vanuit het Westen

Masterplan Zorro, bovenaanzicht vanuit het Westen (beeld Omgeving)

Om een gedeelde en samenhangende visie voor de ontwikkeling van de Comet-site vorm te geven, gaf Re-Vive de opdracht aan Crepain Binst Architecture en Omgeving om samen met de stad Mechelen een masterplan voor dit gebied uit te werken. Dit masterplan vormt de basis voor de ontwikkeling van de site en voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Duurzame woonwijk

Het masterplan voorziet de ontwikkeling van 314 duurzame wooneenheden met aandacht voor bestaande en nieuwe groenstructuren, een goede verkeersontsluiting en voldoende verschillende woontypologieën.

De belangrijkste ruimtelijke concepten van het masterplan zijn:

  • Afboorden van het bestaande stadsweefsel;
  • Creatie van nieuwe bovenlokale doorsteken;
  • Realisatie van twee grote publieke buurttuinen met groene verbindingen op verschillende niveaus;
  • Een open bouwblok als nieuw bouwbloktypologie,
  • Een autovrij binnengebied;
  • Buurtondersteunende functies zoals een crèche, dienstencentrum, horeca, buurtwinkel en kantoren.

Masterplan Zorro: grote en kleine buurttuin als verbinding

 Masterplan Zorro: grote en kleine buurttuin als verbinding (beeld Omgeving)

Ter ondersteuning van dit plan werd ook een Mobiliteitseffectenrapport (Mober) opgemaakt.  De wijk wordt ontworpen met aandacht voor het STOP-principe: stappers en trappers zijn in deze hoofdzakelijk autovrije wijk het belangrijkst. Het openbaar vervoer gelegen aan de Koningin Astridlaan is verder een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de site. Wagens worden aan de rand van de site en hoofdzakelijk ondergronds geparkeerd.

Aanvullend op het Masterplan zal Re-Vive samen met de stad nog een beeldkwaliteitsplan uitwerken met de architecturale richtlijnen waaraan zowel de gebouwen als de openbare ruimte moeten beantwoorden.

Kwalitatieve stedenbouw vertaalt zich ook door het voorzien van energiezuinige woningen, het gebruik van duurzame materialen, duurzaam watergebruik, kwalitatief openbaar domein met kleinere grondinnames van de gebouwen, kwalitatieve wooneenheden, een mix van woontypologieën voor jong en oud(er) en een mix van functies.   

Masterplan Zorro: impressie Auwegemvaart – jaagpad.

Masterplan Zorro: impressie Auwegemvaart – jaagpad  (beeld Omgeving)

RUP

De stad maakt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op om de bestemming van het gebied te wijzigen van industrie naar wonen. Het masterplan vormt daartoe de basis. Naast de bestemmingswijziging van het gebied bepaalt het RUP, ook de regels voor de toekomstige bebouwing van de wijk. De hoofdbestemming van de site wordt wonen, met een variatie aan typologieën: eengezinswoningen (type rijwoning) en appartementen in verschillende soorten en maten. De rijwoningen groeperen zich vooral rond de buurttuinen. De appartementen komen in een reeks gestapelde volumes tussen de buurttuin en de vaart en langs de centrale fiets- en voetgangersas. Daarnaast wordt ook ruimte voorzien voor buurtondersteunende winkels en voorzieningen en twee publieke buurtparken.

Het RUP bevat ook een Plan-MER, waarin de milieueffecten van het project op het gebied zelf en op de omgeving bestudeerd en beschreven worden. 

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2017 het ontwerp-RUP ‘Zorro’ voorlopig vastgesteld en brengt dit in openbaar onderzoek van maandag 14 augustus 2017 tot en met maandag 16 oktober 2017. Tijdens deze periode ligt het ontwerp-RUP samen met het bijhorende PlanMER voor iedereen ter inzage in het Huis van de Mechelaar. U kan het plan ook hier, vanaf de start van het openbaar onderzoek, bekijken.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen adviezen, opmerkingen en bezwaren over het ontwerp-RUP ‘Zorro’ ingediend worden bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Deze moeten uiterlijk op 16 oktober 2017 per aangetekende brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Grote Markt 21 - 2800 Mechelen, of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het Huis van de Mechelaar, of digitaal verzonden aan gecoro@mechelen.be.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek 2 infomomenten met toelichting georganiseerd.

 

Tijdelijk programma

In afwachting van de nodige vergunningen voor de ontwikkeling, maakte Re-Vive van de site een tijdelijke ontmoetingsplaats. Een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en tuinieren, waar men kan sporten en spelen en waar heel wat activiteiten worden georganiseerd. Alle activiteiten gaan voornamelijk overdag door. De hoofdingangen zijn aan de Koningin Astridlaan en de Auwegemvaart en worden 's nachts gesloten. Bezoekers komen best te voet of met de fiets en laten liever de auto thuis. Daarom is er een tijdelijke fietsenstalling en worden er geen extra autoparkeerplaatsen voorzien.

Sfeerbeeld tijdelijke invulling Komeet

Tijdelijk programma (foto Jan Straetmans) 

Timing

De ontwikkeling van de site zal gefaseerd verlopen. De start van de bouwwerkzaamheden is voorzien in de loop van 2018. Het streefdoel is om de volledige ontwikkeling in 2024 rond te krijgen.

Van een leegstaande en vervuilde industriële site zal Zorro evolueren naar een duurzame en residentiële wijk, aansluitend op de bestaande woningen en appartementen rondom en optimaal gebruikmakend van de locatie aan het water.