Maak een afspraak

Een aankomstverklaring of ‘bijlage 3’ is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek.

Iemand die naar het Schengengebied komt voor een kort verblijf moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Hiervoor kan een garant een tenlasteneming indienen.

De aankomstverklaring is geen identiteitsbewijs, noch een verblijfsdocument.

De niet-EU onderdaan heeft een paspoort met een visum

De aankomstverklaring wordt geldig gemaakt in functie van de voorgelegde documenten, deze mag nooit langer geldig gemaakt worden  dan de geldigheidsdatum van het visum.

De niet-EU onderdaan die houder is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door een andere Schengenlidstaat is vrijgesteld van de visumplicht, maar dient wel in het bezit te zijn van een nationaal paspoort en de geldige Schengen verblijfsvergunning.

Hij mag zonder visum naar België komen voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen op een periode van 180 dagen.

De geldigheidstermijn van de aankomstverklaring mag deze van de Schengen verblijfsvergunning niet overschrijden.

De niet-EU onderdaan die houder is van een geldig visum D afgeleverd door een andere Schengenlidstaat en die regelmatig het grondgebied van één van deze staten bezoekt, mag zich vrij over het volledige grondgebied van de Schengen-staten verplaatsen gedurende de geldigheidsduur van het visum.

Hij mag zonder visum naar België komen voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen op een periode van 180 dagen.

Elke niet-EU burger is verplicht zijn aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft, tenzij:

  • Hij in een ziekenhuis verblijft;
  • Hij opgesloten werd;
  • Hij op hotel verblijft.

De niet-EU onderdaan die houder is van een geldige aankomstverklaring  en die niet in staat is om het land te verlaten bij het verstrijken van het visum of van de aankomstverklaring om redenen van overmacht, om humanitaire redenen, hetzij om persoonlijke en ernstige redenen kan een aanvraag tot verlenging van het verblijf richten aan het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats op afspraak.

Naargelang de ingeroepen motieven dient de niet-EU onderdaan bijkomend documenten voor te leggen.

In overeenkomst volgens de richtlijnen van Vreemdelingenzaken kan het gemeentebestuur de aankomstverklaring verlengen of wordt er een document overhandigt om zich te begeven aan het loket van de FOD Buitenlandse Zaken, waar een nieuwe visumsticker in het paspoort zal worden aangebracht.

Bij vertrek dient deze aankomstverklaring binnengebracht te worden bij het Huis van de Mechelaar.

  • Paspoort;
  • Eventueel verblijfsvergunning andere EU-lidstaat;
  • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

Een aankomstverklaring kost €3,50.

Maak een afspraak