Online aanvragen

Een tegeltuintje is een tuintje op de plaats van een straattegel. Zo'n tegeltuintje kan je aanleggen door enkele tegels tegen de gevel van je huis weg te nemen en er planten in de plaats te zetten. De aanleg en het onderhoud zijn volledig ten laste van de bewoner. Het is echter niet mogelijk om overal tegeltuintjes te maken. Voetgangers mogen niet gehinderd worden.

Aanvraag

Een vergunning vraag je aan bij de dienst Natuur- en Groenontwikkeling. Dit kan via het digitaal aanvraagformulier.

Huishoudelijk reglement van de stad Mechelen voor het plaatsen van tegeltuintjes

Ter verfraaiing van het straatbeeld wordt het laten begroeien van gevels met klimplanten en het plaatsen van tegeltuintjes toegelaten, mits vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Aanplantingen op de openbare weg zijn toegelaten binnen een strook van max. 45 cm vanaf de gevelmuur of plint. Voor de gebruikers van het voetpad moet echter altijd - ook na het uitgroeien van de aangebrachte beplantingen - een minimale doorgang behouden blijven.

Het plaatsen van vaste bloembakken langs de straatzijde kan toegestaan worden bij voldoende brede voetpaden en als rekening gehouden wordt met volgende afstanden: minstens 1 m voetgangersdoorgang en op 30 cm afstand van de boordsteen. De bloembak mag max. 45 cm breed en max. 1,50 m lang zijn.

Het niveauverschil tussen de voetpadtegels en de afbakening van het tegeltuintje moet minstens 5 cm zijn.

De uitgenomen tegels moeten bewaard worden. De aanvrager is verplicht het tuintje altijd ordelijk te onderhouden. Het voetpad moet in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden wanneer het tuintje niet meer gebruikt wordt of voor gedeelten die niet meer gebruikt worden.

De ondergrondse nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit, water, gas) mogen door de aanleg van tegeltuintjes geen hinder ondervinden. De openbare besturen en vergunningshouders, die instaan voor de aanleg en herstelling van de nutsvoorzieningen en die optreden naar aanleiding van werken aan de leidingen, zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan de tegeltuintjes.

Ongeacht de voorschriften van dit reglement blijft de algemene bestuurlijke politieverordening van 01/09/2008 van kracht.

Het college van burgemeester en schepenen kan de verleende vergunning te allen tijde intrekken wanneer de vergunninghouder de hem opgelegde verplichtingen niet naleeft.

Online aanvragen