Logo Green Deal

Stad Mechelen is één van de 76 partners die samen met de Vlaamse overheid en verschillende initiatiefnemers de eerste Green Deal heeft ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst moet ervoor zorgen dat het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk zal stijgen tegen 2020.

Mechelen zal zich specifiek toeleggen op volgende actiedoelstellingen:

 • Mechelen werkt in 2017 een beleidsnota Gedeelde Mobiliteit uit.
 • Mechelen zet een communicatie- en promotiecampagne op waar algemene projectinformatie én het huidig en nieuw beleid i.k.v. gedeelde mobiliteit in worden opgenomen.
 • Mechelen deelt kennis en ervaring met projectpartners via de deelname aan de thematische werkgroepen van deze Green Deal.
 • Mechelen engageert zich om nieuwe vormen van (gedeelde) mobiliteit te onderzoeken als Living Lab. De focus ligt op buurt- en wijkgerichte gedeelde mobiliteit om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij de inwoners aan te wakkeren.
 • Mechelen handhaaft het voorschrift om één of meerdere autodeelplaatsen te voorzien bij nieuwbouwwijken en verkavelingen van zekere omvang (min. 20 wooneenheden).
 • Mechelen onderzoekt de mogelijkheid om een mobiliteitspunt te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
 • Mechelen zet verder in op het stimuleren van autodelen via Cambio en voorziet incentives zoals een gedeelde stadswagen en een stimulatie van het autodelen in de rand.
 • Mechelen zet verder in op (verschillende vormen van) autodelen door onder meer voorbehouden parkeerplaatsen te organiseren en parkeerkaarten te voorzien als voldaan wordt aan de voorwaarden.
 • Mechelen laat autodeelorganisaties toe gratis gebruik te maken van vergaderzalen om infomomenten te organiseren.
 • Mechelen moedigt bedrijven en handelaars aan om initiatieven rond autodelen, carpoolen en fietsdelen op te zetten.
 • Mechelen spant zich in om gedeelde mobiliteit bij kansarmen en minder mobielen te promoten en te introduceren.

De ondertekening van deze engagementsverklaring is slechts de eerste stap. Hou dus zeker deze website in het oog voor het verdere verloop van dit traject.