In toepassing van artikel 205 e.v. van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Mechelen beslissen om de inwoners te raadplegen over onderwerpen van gemeentelijk belang.

Voorwaarden:

 • Het initiatief dient te worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners van de stad. Op 31/12/2017 bedroeg het totaal aantal inwoners in Mechelen 86.137.
 • Indiening door middel van een formulier (verzoekschrift + petitielijst) dat kan verkregen worden op de afdeling bestuurlijk beheer, stadhuis, Grote Markt 21 - 2800 Mechelen.
  Het model van zowel het verzoekschrift als van de petitielijst is vastgelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012.
 • Het formulier dient aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgeleverd te worden en gericht aan: Stad Mechelen, College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21 - 2800 Mechelen 
 • Bij het verzoek dient een gemotiveerde nota gevoegd te worden en de nodige bewijsstukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten
 • Om ontvankelijk te zijn dienen volgende gegevens vermeld te worden:
  • stad Mechelen (staat voorgedrukt op formulier)
  • artikel 196 van het strafwetboek, inzake valsheid in geschrifte (staat voorgedrukt op formulier)
  • de vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft
  • naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend (= formulier petitielijst)
  • naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen tot de raadpleging (= formulier verzoekschrift)