In toepassing van artikel 305 e.v. van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur kan de gemeenteraad op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Mechelen beslissen om de inwoners te raadplegen over onderwerpen van gemeentelijk belang.

Voorwaarden:

 • Het onderwerp moet behoren tot de bevoegdheid van de stad. Persoonlijke aangelegenheden of vragen over belastingen, retributies, de jaarrekening, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, komen niet in aanmerking.
 • Het initiatief dient te worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners van de stad.
 • De vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft, wordt zo geformuleerd dat met ja of nee kan worden geantwoord.
 • De aanvraag moet worden ingediend door middel van een vast formulier (verzoekschrift + petitielijst). Dit formulier kan digitaal worden aangevraagd via gemeenteraad@mechelen.be of per post via ‘afdeling bestuursondersteuning - Grote Markt 21 - 2800 Mechelen’.
 • Het ingevuld formulier dient, samen met
  • de petitielijst (met naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend)
  • een gemotiveerde nota
  • de nodige bewijsstukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten,
   te worden bezorgd, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, op volgend adres:
   Stad Mechelen
   College van burgemeester en schepenen
   Grote Markt 21 - 2800 Mechelen
 • Na de ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoekschrift voldoet aan de vereisten.
  Het resultaat van dat onderzoek wordt in een gemotiveerd advies meegedeeld aan de gemeenteraad, die de beslissing neemt om al dan niet in te gaan op het verzoek.