Ieder heeft het recht om bij een orgaan van de stad een verzoekschrift in te dienen over een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van de stad (artikel 304§2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 28 van de Grondwet).
Als orgaan van de stad worden beschouwd: het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de stad dat als overheid optreedt.

In het verzoek vraag je zeer concreet om iets te doen of iets te laten.

Het verzoek kan door één persoon of door meerdere personen worden ingediend.