Het orgaan of de voorzitter van het orgaan aan wie het verzoek gericht is, beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift.

Een brief of het ingevuld formulier kan niet als een verzoekschrift worden behandeld als:

  • Het anoniem wordt ingediend
  • De schrijver louter zijn mening uit, zonder een concreet verzoek te formuleren
  • Het geformuleerde verzoek onredelijk is, te vaag of kennelijk niet ernstig
  • Het taalgebruik beledigend is

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de stad behoort, zijn onontvankelijk.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften verwijzen naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen is ondertekend, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente.

In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het stadsbestuur verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.