1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020 van de OCMW - vereniging Dodoens.

2)    Goedkeuring budgetwijziging 1/2016 van de OCMW - vereniging Dodoens.

3)    Kennisname budget 2017 van OCMW-vereniging Dodoens.

2.       Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - SOCIAAL HUIS.  

1)    Kennisname budgetwijziging 2016/2.

2)    Kennisname budget 2017.

3)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/6.

3.       Financiën-toezicht erediensten.  

1)    Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan Evangelist, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw en Emmaüs.

2)    Aktename budgetwijziging 2016 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan Evangelist, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw en Emmaüs.

3)    Aktename budget 2017 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan Evangelist, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw en Emmaüs.

4.       Financiën-toezicht erediensten. Aktename budget 2017 van de Protestantse kerk Mechelen-Noord.

5.       Autonome Gemeentebedrijven.  

1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/3 van AGB Energiepunt Mechelen.

2)    Goedkeuring budgetwijziging 2016 van AGB Energiepunt Mechelen.

3)    Goedkeuring budget 2017 van AGB Energiepunt Mechelen.

6.       Autonome Gemeentebedrijven.  

1)    Goedkeuren meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

2)    Goedkeuren budgetwijziging 2016/3 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

3)    Goedkeuren budget 2017 van het autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen, met inbegrip van de aanleg van de bestemde gelden.

2)    Goedkeuring budgetwijziging 2/2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

3)    Goedkeuring budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

8.       Financiën-belastingen. Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement "aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting" betreffende het aanslagjaar 2017.

9.       Financiën-belastingen. Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement "opcentiemen op de onroerende voorheffing" betreffende het aanslagjaar 2017.

10.     Financiën-belastingen. Aanpassing belastingreglement op bedrijfsruimten, laatst goedgekeurd in zitting van 16 december 2014.

11.     Financiën-belastingen. Aanpassing belastingreglement op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstand of verwaarlozing bedrijfsruimten, laatst goedgekeurd in zitting van 16 december 2014.

12.     Financiën-belastingen. Aanpassing belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand, laatst goedgekeurd in zitting van 16 december 2014.

13.     Financiën-belastingen. Aanpassing retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein,  laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

14.     Financiën-belastingen. Aanpassing van het retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal aan derden, laatst goedgekeurd in zitting van 26 maart 2013.

15.     Financiën-budget. Vaststelling meerjarenplanwijziging nr. 11 over dienstjaren 2014-2020.

16.     Financiën-budget. Vaststelling budgetwijziging nr. 3 over dienstjaar 2016.

17.     Financiën-budget. Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 3 over dienstjaar 2016.

18.     Financiën-budget. Vaststelling budget over dienstjaar 2017.

19.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van cvba Woonpunt Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

20.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van VOF VIBA, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

21.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw Thila Coloma, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

22.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw Mechelse Waterski Klub, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. 

23.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw De Nekkerhal, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

24.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw Dierenbescherming Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

25.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning van een aangepaste prijssubsidie voor het dienstjaar 2016 aan AGB MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

26.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2017 aan AGB MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

27.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning van een aangepaste prijssubsidie voor het dienstjaar 2016 aan AGB SAM voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

28.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2017 aan AGB SAM voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

29.     Extern verzelfstandigde agentschappen. Advisering begroting 2017 van Vzw Jongerenwerk Mechelen vzw (J@M), betreffende de toekenning van een stadstoelage.

30.     Extern verzelfstandigde agentschappen. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw-evap Kinder- en tienerwerkingen Mechelen voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

31.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en CBE Open School vzw (programma 'behoeftedekkend aanbod NT2') voor de periode 01-01-2017 tot en met 31-08-2017.

32.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en CGG De Pont vzw in het kader van uitvoering van het programma "PrOS" voor de periode 01-01-2017 tot en met 31-12-2019.

33.     Legaten & Schenkingen. Aanvaarding schenkingen archieven Firmament, DE MAAN en familie Contryn.

34.     Samenleving. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2017 tussen stad en Agentschap Integratie en Inburgering in het kader van de "proeftuin communicatieondersteuners".

35.     Preventie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en vzw Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen inzake de organisatie van Mobiel Jeugdwerk in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

36.     Sociale tewerkstelling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Fietsatelier Mechelen vzw voor de fietsotheek.

37.     Sociale tewerkstelling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met StreetwiZe Mobile School Group cvba vso.

38.     Mobiliteit. Beslissing tot deelname aan het proefproject "Vervoerregio Mechelen".

39.     Ruimtelijke ordening. Principiële beslissing tot onttrekking uit het openbaar domein van de groenstroken gelegen tussen de private woningen van Woonpunt Mechelen en de nieuw vastgestelde rooilijn in de wijk "Oud Oefenplein" te Mechelen.

40.     Ruimtelijke ordening. Verlening van de exclusiviteit aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO, in toepassing van artikel 4.3 van de statuten, voor opmaak van RUP's.

41.     Ruimtelijke ordening. Principiële goedkeuring van het rooilijn- en innemingsplan Bonduelle, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkeling woongebied.

42.     Ruimtelijke ordening. Principiële beslissing tot onttrekking uit het openbaar domein van de wegenis ter hoogte van de Mahatma Gandhistraat voor de realisatie van de woningen en meergezinswoningen van Woonpunt Mechelen.

43.     Monumentenzorg. Vaststelling wijze van gunnen volgens open offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2016-OO-MZ-042 inzake inrichting onthaalbalie en bezoekerscentrum van Toerisme en UiT.

44.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Lumière voor de herbestemming van de oude stadsfeestzaal tot stadsbioscoop.

45.     Monumentenzorg. Vaststelling wijze van gunnen volgens open aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek nr. 2016-OO-MZ-130 inzake restauratie Oude stadsfeestzaal.

46.     Openbaar domein. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door het studiebureau Evolta opgemaakte bestek 2016-OO-OD-133 inzake wegen - en rioleringswerken Marterstraat en Spoorwegstraat.

1)    Minnelijke beëindiging van de bestaande huurovereenkomst tussen de stad en AGB SAM betreffende 2 voetbalterreinen met tribune, cafetaria en kleedkamers gelegen aan de Dorpstraat te Mechelen/Leest.

2)    Verlenen door de stad aan het AGB SAM van een erfpachtrecht op stadseigendommen gelegen nabij de sporthal aan de Dorpstraat te Mechelen/Leest.

3)    Verlenen door de stad aan het AGB SAM van een gebruiksrecht op een perceel stadsgrond gelegen aan de Wagenmakersstraat te Mechelen/Leest.

48.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad en de heer Jelte Pieter Dijkstra inzake een strook stadsgrond gelegen langsheen de Molenbeekstraat te Mechelen, kadastraal gekend Mechelen 6de afdeling, sectie B, nummer 0064/H.

49.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst tot bezetting ter bede tussen de stad en OXFAM Wereldwinkel Mechelen, afdeling Leest voor het gebruik van de Pastorij, Pastoor de Heuckstraat 2, kadastraal gekend Mechelen 6de afdeling, sectie B, nummer 459A.

50.     Personeelsbeleid. Goedkeuring van het aanpast Reglement Mobiele Toestellen, oorspronkelijk vastgesteld in zitting van 27 oktober 2015.

51.     Personeelsbeleid. Aanwending van de toegekende VIA 4 restmiddelen 2016 voor de verhoging van de maaltijdscheques van 5 euro naar 6 euro welke reeds werd beslist m.i.v. 1 januari 2016 voor alle personeelsleden van stad, Sociaal Huis en AGB SAM.