Algemeen

 • Algemene bestuurlijke politieverordening dd. 16.12.14
  • Artikel 62. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester samenscholingen, optochten en betogingen en alle andere manifestaties met meer dan 50 deelnemers op de openbare weg te houden. Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of en eis kenbaar te maken.
  • Artikel 63. Elke kennisgeving moet schriftelijk geschieden, ten minste 10 werkdagen voor de voorziene datum van de betoging, samenscholing of optocht. Voor fuiven dient deze aanvraag te gebeuren ten minste 5 weken voor de datum van de fuif. Deze aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten:
   • de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);
   • het voorwerp van het evenement;
   • de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;
   • de geplande route;
   • de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval de ontbinding van de optocht;
   • of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement;
   • de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen;
   • de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.
   • de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);
   • het voorwerp van de bijeenkomst;
   • de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;
   • de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement;
   • de raming van het aantal deelnemers;
   • de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.
  • Artikel 66. Het is verboden zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de burgemeester openbare bijeenkomsten met meer dan 150 deelnemers in gesloten plaatsen in te richten. Voor fuiven dient altijd een kennisgeving te gebeuren ongeacht het aantal verwachte deelnemers.
  • Artikel 67. Elke kennisgeving moet schriftelijk geschieden, ten minste 48 uren voor de voorziene start van de openbare bijeenkomst. Voor fuiven is deze termijn 5 weken. Deze kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten:
   • de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);
   • het voorwerp van de bijeenkomst;
   • de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;
   • de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement;
   • de raming van het aantal deelnemers;
   • de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.
  • Artikel 148. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art. 561,1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u.
  • Artikel 149. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren en de veroorzaker hierop attent werd gemaakt.
  • Artikel 151. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden, het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen, evenals in het algemeen het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de openbare ruimte, alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als hinderlijk kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.
   • Geen voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is nodig voor het maken van zachte sfeermuziek in winkel(wandel)straten, waarvan de geluidsemissies beperkt worden van 10.00 uur tot het wettelijke winkelsluitingsuur of in geval van een braderij tot het door het college van burgemeester en schepenen bepaalde einduur. Er mogen geen reclameboodschappen worden uitgezonden.
  • Artikel 152. Een toelating van de burgemeester is niet vereist voor de bij het eerste lid van vorig artikel genoemde opvoeringen en uitvoeringen, noch voor het gebruik van de bij het eerste lid van vorig artikel genoemde toestellen en instrumenten, en dit buiten de openbare ruimte, indien het geluid niet bestemd is om in de openbare ruimte gehoord te worden, doch het gebruik ervan is slechts toegelaten voor zover het geluid niet als hinderlijk kan worden beschouwd of voor zover het geen aanleiding geeft tot gerechtvaardigde klachten.
  • Artikel 153. De bij het eerste lid van het eerste artikel genoemde opvoeringen, uitvoeringen en het gebruik van de bij het eerste lid van het eerste artikel genoemde toestellen en instrumenten is verboden binnen gebouwen wanneer zij ofwel buitenshuis kunnen worden gehoord en als hinderlijk kunnen worden beschouwd ofwel aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.
 • De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 • Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of tenten).
 • De organisatoren dienen de toelating te vragen aan Vlaamse Waterweg voor wat betreft het gebruik van de jaagpaden langs waterwegen.
 • De organisatie dient tijdig bij de dienst verkeersignalisatie doorgangsbewijzen aan te vragen, alsook bij Indigo de aanvraag in te indienen voor het rijden door autoluw gebied.
 • De organisator dient, bij de opbouw en de afbraak, alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen opdat de andere weggebruikers geen gevaar lopen.
 • Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
  • Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen.
  • De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen.
  • Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

 Eetstanden

 • Algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in vergadering van 2 februari 2005.
  • Algemene Bestuurlijke Politieverordening - Artikel 54. Het is verboden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester vuur te maken in de openbare ruimte. Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard.
  • Het oplaten van onbemande (wens)ballonnen die gebruik maken van een permanente open vlam is niet toegelaten.
  • Voor het organiseren van een kerstboomverbranding is een voorafgaande en schriftelijke toelating vereist van de burgemeester. Onverminderd het eerste lid zijn barbecues toegelaten in private tuinen.
  • Algemene voorschriften - https://www.mechelen.be/algemene-voorschriften-met-betrekking-tot-het-opstellen-van-een-barbecue.pdf

Geluidsnormen

Na te leven voorwaarden wanneer een verhoogde geluidsnorm wordt aangevraagd:

 • Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 • Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen, contactgegevens van de organisator.
 • In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de lokale politie.
 • Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 • Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
 • De exploitant informeert de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld, over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daarvoor wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel

 Voorwaarden bij verplicht gebruik 10 Eazy:

 • Af te halen op afspraak bij het Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy op de juiste plaats te zetten;
 • Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
  • alle podia indien van toepassing;
  • alle luidsprekers en hun oriëntatie;
  • de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
  • in openlucht of in een tent;
  • wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op 1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 m;
  • wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
  • de mengtafel.

Tenten

 • De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie, veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
  • Algemene voorwaarden
  • De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te maken.

Recreatieve fiets- en mountainbiketochten

 • Eventueel begeleidende voertuigen dienen eveneens het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, toepasselijk op hun categorie, na te leven.

Wandeltochten

 • De deelnemers dienen het KB.1.12.1975 op te volgen.
  Voor wat betreft groepen voetgangers dienen de deelnemers het artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, op te volgen welk voorschrijft dat:
  • stoeten, processies en voetgangers in groep rechts op de rijbaan moeten gaan als zij door een leider vergezeld worden;
  • groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, ook de linkerkant van de rijbaan mogen volgen. In dat geval moet achter elkaar gelopen worden.
 • In omstandigheden waarbij het gebruik van de lichten verplicht is moet vooraan rechts een wit of geel licht gedragen worden, en achter rechts een rood licht.

Tijdelijke bewegwijzering

Tijdelijke bewegwijzering mag max. 2 voor en 2 dagen na het evenement ophangen.

De wegwijzer mag geenszins:

 • de vorm van publiciteit aannemen;
 • groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
 • vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.

Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.