Wanneer we een plan voor de toekomst van Mechelen maken denken we ook aan de mogelijke impact op het milieu. Daarom maken we samen met het Beleidsplan Ruimte een strategische plan-MER op. Dat is een milieueffectenrapport (MER) waarin potentiële milieueffecten beschreven worden en aanbevelingen gedaan worden om het Beleidsplan Ruimte beter te maken.

Kennisgeving

Het opmaken en voorstellen van de kennisgeving is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure.

De kennisgeving beschrijft kort de opzet en ambities van het Beleidsplan Ruimte en geeft op hoofdlijnen aan wat zal onderzocht worden in het MER, en hoe dat zal gebeuren. Ze vormt daarbij, samen met de inspraakreacties en adviezen bij dit document, de basis voor richtlijnen die zullen opgesteld worden door het Team Mer.

Het college keurde op 23 augustus 2021 de kennisgevingsnota goed en team MER oordeelde op 13 september 2021 dat de kennisgeving beantwoordt aan de minimale eisen zoals voorzien in de regelgeving en verklaarde de kennisgeving volledig.

Wat is de bedoeling van de kennisgeving?

  • Iedereen op de hoogte brengen van het voornemen een plan-MER op te maken
  • Uitnodiging tot voorstellen op het vlak van te onderzoeken effecten, onderzoeksmethoden en alternatieven

Wat bevat de kennisgeving?

  • Een beschrijving van het beleidsplan
  • Een beschrijving van de toepasselijke regelgeving
  • Een beschrijving van wat we gaan onderzoeken: Welke thema’s? Welke aspecten?
  • Een beschrijving van hoe we dat gaan onderzoeken: welke onderzoeksmethodes, welke beoordelingscriteria, …

 

Lees de volledige nota Plan-MER