Wanneer we een plan voor het Mechelen van morgen maken, denken we ook aan de mogelijke impact op het milieu. Daarom maakten we samen met het Beleidsplan Ruimte een strategisch plan-MER op. Dat is een milieueffectenrapport (MER) met mogelijke milieueffecten en aanbevelingen om het Beleidsplan Ruimte beter te maken.

In de conceptfase maakten we een kennisgevingsnota plan-MER op volgens de richtlijnen van het team MER. De nota beschrijft kort de opzet en ambities van het Beleidsplan Ruimte en geeft hoofdlijnen aan wat onderzocht wordt in het MER en hoe dat zal gebeuren.

De kennisgevingsnota plan-MER lag samen met de conceptnota ter inzage van 23 september tot en met 31 oktober 2021 en we verzamelden de reacties. 

De verwachte milieueffecten door het voorontwerp Beleidsplan Ruimte brachten we in beeld in het ontwerp plan-MER. De bedoeling is de positieve effecten van het beleidsplan zoveel mogelijk te versterken en de eventuele negatieve effecten ervan zoveel mogelijk te vermijden of te milderen. Deze oefening werd bewust gedaan op een plan dat nog niet ’af’ is. Zo konden we het beleidsplan nog bijsturen waar nodig. Het ontwerp Beleidsplan Ruimte werd dan ook bewust bijgestuurd op basis van de aanbevelingen uit het ontwerp plan-MER.

Ook het ontwerp plan-MER werd voorgelegd aan verschillende adviesinstanties tijdens het openbaar onderzoek. Op basis van de adviezen en de bijsturingen aan het Beleidsplan Ruimte kon het definitieve plan-MER opgemaakt worden. Dit document werd overgemaakt aan het team Omgevingseffecten, die het plan-MER goedkeurden op 16 februari 2024.

Lees je het document graag, maar mag het minder technisch zijn? Raadpleeg dan de niet-technische samenvatting van de definitieve plan-MER.