In de voorontwerpfase vertaalden we de uitdagingen, doelstellingen en ruimtelijke strategieën vanuit de conceptfase door in 3 beleidskaders. Deze detailleerden een aantal uitdagingen en bijhorende oplossingen. Ook kreeg het actieplan vorm.

In het ontwerp gaan we verder aan de slag met het voorontwerp en sturen we deze ontwerpteksten bij op basis van verkregen adviezen en de uitkomst van het ontwerp plan-MER. Zo verscherpen we de inhoud van onze visie en krijgt ze meer draagvlak.

Op 12 juni 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen dit ontwerp goed en op 26 juni 2023 werden het ontwerp Beleidsplan Ruimte Mechelen en het ontwerp plan-MER voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. 

Hieronder geven we een korte samenvatting.
Lees het volledige ontwerp Beleidsplan Ruimte Mechelen.

Mechelen groeit

Groeien heeft heel wat voordelen. Met een groeiende bevolking komen er ook meer gemeenschapsvoorzieningen, waardoor we onze rol als centrumstad versterken. Bovendien maakt groei grotere investeringen mogelijk. Langs de andere kant moeten we deze groei op elk moment aftoetsen aan onze ambities op vlak van klimaat, mobiliteit en natuurbehoud. We kunnen niet overal op dezelfde manier groeien, én de groei dient te leiden tot een kwalitatiever Mechelen. Aangenaam, betaalbaar en energiezuinig wonen moet voor iedereen mogelijk zijn.

Dit beleidskader vertaalt de ruimtelijk strategieën naar concrete keuzes en acties op korte en middellange termijn. 

Groenblauw Mechelen

Zowel de natuur als het vele water zijn de basis voor een kwalitatieve, leefbare en gezonde stad. Gezien het veranderende klimaat moeten we ons wapenen tegen wateroverlast, droogte en hitte. We zorgen bijgevolg voor meer ruimte voor de natuur en het water, én voor sterkere ecosystemen, zowel in als rondom de kernen. Daarnaast zetten we actief in op ruimte voor een toekomstbestendige landbouw.  

Dit beleidskader vertaalt de ruimtelijke strategieën naar concrete keuzes en acties op korte en middellange termijn.

Mechelen werkt

Een bruisende en gezonde stad zorgt voor tewerkstelling, voor de eigen inwoners en de regio. We onderzoeken hoe we meer en beter ruimte kunnen bieden voor de verschillende types werkplekken, zoals de bedrijventerreinen, de economische activiteiten in de stad, onze handelskernen, enz. We creëren omgevingen die kunnen inspelen op de grote veranderingen, zoals de overgang naar een circulaire economie of het verduurzamen van stromen van mensen en goederen. 

Dit beleidskader vertaalt de ruimtelijke strategieën naar concrete keuzes en acties op korte en middellange termijn. 

Actieplan

Wat is dat actieplan?

Het actieplan is een onderdeel van het Beleidsplan dat toont met welke stappen we de geformuleerde visie zullen uitvoeren. Dit actieplan vormt dus een leidraad, een set van tools die bij de uitwerking van het beleidsplan helpen om de stad van morgen vorm te geven.

Het actieplan is een longlist met acties die de stad kan ondernemen om de voorstellen uit de beleidskaders uit te voeren.

De stad engageert zich ook om driejaarlijks vanuit dit actieplan een concreet actieprogramma samen te stellen. Dat programma zal de agenda bepalen en monitort het gevoerde beleid. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we de acties bijsturen of aanvullen waar nodig.

Wat staat er vooral in?

De thema’s van de beleidskaders – groeien, groenblauw en werken – zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom kiezen we voor één overkoepelend actieplan en bij elke actie wordt aangeduid bij welk beleidskader het vooral hoort.

Het actieplan bestaat uit 5 soorten acties,

  • Acties om te komen tot een concreet driejaarlijks actieprogramma
  • Acties voor een gebiedsgerichte aanpak van prioritaire structuren en projecten
  • Acties voor een correct kader voor projecten en vergunningen
  • Acties rond financieel beleid en grond- en pandenbeleid
  • Acties om te komen tot een aangepaste organisatie