Met het Beleidsplan Ruimte geeft Stad Mechelen aan hoe ze de komende twintig jaar de ruimte wil ordenen. Een langetermijnvisie dus. Het is een leidraad voor het coördineren, begeleiden en vergunnen van projecten én voor het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit plan vervangt het verouderde Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. 

Het Beleidsplan Ruimte heeft:

  • Een strategische visie
  • Een set van drie beleidskaders
  • Een actieplan

Lees het volledige Beleidsplan Ruimte Mechelen. Binnenkort vind je hier ook een kortere versie. 

Strategische visie 

De strategische visie benoemt de uitdagingen waar we voor staan, hoe we ermee omgaan en onze ambities. Het is een overkoepelende langetermijnvisie tot 2040, waarbinnen de drie beleidskaders passen. 

Beleidskaders

Een beleidskader vertaalt de visie naar praktische beleidskeuzes op middellange termijn.

Mechelen groeit

Als we groeien, moeten we dat slim en kwaliteitsvol doen. Aangenaam, betaalbaar en energiezuinig wonen moet mogelijk zijn. Scholen, kinderopvang en sportinfrastructuur groeien mee. Extra woningen en andere gebouwen komen op goed bereikbare plaatsen en in de al geplande ontwikkelingsprojecten. Gebouwen worden gedeeld en efficiënter ingericht. 

Lees het beleidskader 'Mechelen groeit'

Groengeelblauw Mechelen

Zowel de natuur als het water zijn de basis voor een leefbare en gezonde stad. Bouwen in belangrijke groene gebieden doen we niet. We wapenen ons tegen wateroverlast, droogte en hitte door te ontharden, te vergroenen en water weer ruimte te geven. Ook sterke en toekomstgerichte landbouw, moet blijvend alle kansen krijgen op de goede Mechelse bodem. 

Lees het beleidskader 'Groengeelblauw Mechelen'

Mechelen werkt

Een bruisende, goed bereikbare en gezonde stad zorgt voor werk, zowel voor de eigen inwoners als voor de regio. We verkennen thema’s zoals het nieuwe werken, de samenhang tussen economie en andere activiteiten en kijken met andere ogen naar onze bedrijventerreinen. Ook voor bedrijven zoeken we naar de meest geschikte plekken. Sommige bedrijven horen op bedrijventerreinen, andere passen perfect in de stad. Een vlotte bereikbaarheid en inzet op duurzaam vervoer zijn erg belangrijk. We zetten in op sterke handelskernen en niet op ver verspreide baanwinkels. 

Lees het beleidskader 'Mechelen werkt'

Actieplan

Het actieplan is een leidraad, een set van tools die helpen om het Beleidsplan Ruimte uit te voeren. Elke drie jaar volgt uit de longlist van acties een concreet actieprogramma. Daarbij monitoren we ook of het gevoerde beleid de juiste richting volgt. Zo kunnen we acties bijsturen of nieuwe acties uitwerken.

Er zijn zes soorten acties: 

  • Acties om te komen tot een concreet driejaarlijks actieprogramma 
  • Acties voor een gebiedsgerichte aanpak van prioritaire structuren en projecten 
  • Acties voor een correct kader voor projecten en vergunningen 
  • Acties rond financieel beleid en grond- en pandenbeleid 
  • Acties om te komen tot een aangepaste organisatie
  • Acties om te komen tot sterkere samenwerkingsverbanden 

Het Beleidsplan Ruimte zal ook verder gerealiseerd worden via andere plannen en programma’s van de stad. Want het Mechelen van morgen krijgt ook mee vorm via het woonbeleidsplan, het klimaatactieplan, het mobiliteitsplan, de stedenbouwkundige verordening en tal van andere plannen en projecten. 

Milieueffectenrapport (MER) 

Het Mechelen van morgen is duurzaam, met zo weinig mogelijk impact op haar omgeving. Daarom maakten we samen met het Beleidsplan Ruimte een strategisch plan-MER op. Zo vermijden of milderen we zoveel mogelijk de negatieve milieu-impact van het beleidsplan. Meer info.